Detail komplexní úlohy Stájová mechanizace, dojicí zařízení

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Stájová mechanizace, dojicí zařízení

Kód úlohy

41-u-3/AB86

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Vazba na vzdělávací modul(y)

Mechanizace živočišné výroby – dojicí zařízení

Škola

Masarykova SŠ zemědělská a VOŠ, Purkyňova, Opava

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Komunikativní kompetence, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

26. 05. 2019 12:58

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník, 3. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha si klade za cíl upevnit znalosti a pracovní dovednosti žáků při výucezaměřené na dojicí zařízení. Žáci si při plnění komplexní úlohy aktivně zopakují probrané učivo, čímž u nich dojde k co možná největšímu zapamatování získaných znalostí. Žáci samostatně aktivně uplatňují získané vědomosti v pracovním listu, které si na závěr s vyučujícím vyhodnotí a získají zpětnou vazbu svých znalostí.  

V praktické části učitel vybere činnost, při které se provádějí stanovené úkoly v pracovním listu. Při praktické činnosti pracují žáci se získanými teoretickými vědomostmi. Žák si při prováděných činnostech provádí zápis těchto činností do pracovního listu, čímž dochází k lepšímu si uvědomění prováděných pracovních operací. Tímto je žák veden k samostatnosti, logické úvaze a samostatnému uvažování. Díky aktivnímu přístupu ze strany žáka dojde k trvalejšímu zapamatování získaných poznatků.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. Určuje jednotlivé typy dojíren.
 2. Rozpoznává jednotlivé strojní části dojicích zařízení, popisuje jednotlivé funkční části dojicího zařízení, popisuje pracovní operace, které daný stroj provádí, a definuje význam těchto pracovních operací při dojení.
 3. Popisuje a prakticky provádí obsluhu a základní údržbu dojicích zařízení.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

1. Určuje jednotlivé typy dojíren

 • Na základě předchozí prezentace učiva učitelem žák rozpoznává jednotlivé typy dojíren v pracovním listu.
 • Na základě předchozí prezentace učiva učitelem žák stručně charakterizuje jednotlivé typy dojíren v pracovním listu.

Doporučený časový rozvrh činí 0,5 vyučovací hodiny.

2. Rozpoznává jednotlivé části dojicích zařízení, popisuje jejich hlavní části a definuje význam vybraných částí zařízení

 • Na základě předchozí prezentace učiva učitelem, žák rozpoznává a popisuje význam a využití části dojicího zařízení v pracovním listu.
 • Samostatně zpracovává kontrolní test k ověření získaných vědomostí.

Doporučený časový rozvrh činí 1,5 vyučovací hodiny.

3. Popisuje a prakticky provádí obsluhu a základní údržbu dojicích zařízení

 • Do tabulky v pracovním listu zapisuje po provedení pracovního úkonu, na základě samostatné práce s dojicím zařízením, úkony, které prováděl.

Doporučený časový rozvrh činí 6 vyučovacích hodin.

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v teoretické i v praktické výuce výše uvedených oborů a je rozdělena do dílčích částí.

1. dílčí část

 • pracovní list slouží k opakování a postupnému zapamatování učiva
 • učitel vede žáky k samostatné činnosti, zodpovídá případné dotazy žáků k dané problematice
 • učitel dohlíží na průběh činnosti a konzultuje se žáky jejich chyby
 • učitel zkontroluje správnost výsledků

2. dílčí část

 • vyučující zadá samostatně každému žákovi zpracování praktického úkolu přímo na dojicím zařízení
 • učitel vysvětlí požadavky a podmínky zadaného modelového úkolu před konkrétní pracovní operací
 • vyučující ke splnění praktického úkolu může zadat úkol pro skupinu žáků

Způsob realizace

Úlohu lze realizovat v teoretickém prostředí v učebně nebo v prostředí praktické výuky ve stáji, na dojírně, na pracovišti smluvního partnera.

Pomůcky

PC, tiskárna pro přípravu pracovních listů, konkrétní dojicí zařízení při plnění praktické části úkolu.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1. dílčí část

 • pracovní list – zpracování stanovených úloh, doplnění údajů

2. dílčí část

 • pracovní list – doplnění údajů v pracovním listu do tabulky

Kritéria hodnocení

Žák bude individuálně hodnocen za splnění zadaných úkolů následovně:

1. dílčí část

 • hodnotí se věcná správnost doplnění; aktivní přístup; samostatnost
 • celkem 8 dílčích úkolů; žák získá za každý správně splněný úkol 5 bodů; celkem 40 bodů; uspěl při správném a věcném doplnění  50 % úkolů

2. dílčí část

 • hodnotí se věcná správnost doplnění; aktivní přístup; samostatnost
 • celkem 2 dílčí úkoly; žák získá za každý správně splněný úkol 10 bodů; celkem 20 bodů; uspěl při správném a věcném doplnění  50 % úkolů

Doporučená literatura

ROZMAN, Josef, Jan KONDRÁD a Josef MALINA: Chov zvířat 1: učebnice pro střední zemědělské školy. Praha: Credit, 1999. ISBN 80-902295-8-1.

PŘIKRYL, M., DOLEŽAL, O., HÁJEK, J. at al.: Technologická zařízení staveb živočišné výroby. TEMPO PRES II, Praha, 1997. ISBN 80-86454-43-6.

BOUŠKA, Josef: Chov dojeného skotu. Praha: Profi Press, 2006. ISBN 80-86726-16-9.

DOLEŽAL, Oldřich, Oto HANUŠ, Josef HLÁSNÝ, František JÍLEK, Jiří  VEGRICHT, Jaroslav PYTLOUN a Jindřich KVAPILÍK: Mléko, dojení, dojírny. Praha: Ing. František Savov – Agrospoj, 2000.

DOLEŽAL, Oldřich, ČERNÁ, Daniela: Welfare stáje pro skot. VÚŽV, Praha, 2004. ISBN 80-86454-43-6.

MINISTERSTVO ZEMĚDĚLSVÍ, Zařízení na úpravu a zpracování za účelem výroby mléka a mléčných výrobků. Praha, 2006.

Prof. Ing. Cyril Kejík, DrSc, Ing. Jiří Fryč: Technika pro živočišnou výrobu II. prvnth ed.; MZLU: Brno.

Mechanizace zemědělství – odborný časopis

Poznámky

Doporučené rozložení výuky: 2 vyučovací hodiny výuky v teoretickém vyučování, 6 hodin výuky v praktickém vyučování

Komplexní úlohu lze rozšířit nebo upravit na základě specifických podmínek školy.

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Vlastimil Dluhoš. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.