Detail komplexní úlohy Výživa a krmení telat

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Výživa a krmení telat

Kód úlohy

41-u-3/AB83

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Vazba na vzdělávací modul(y)

Mechanizace živočišné výroby – stáj

Chov skotu

Škola

Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace, Pražská, Chomutov

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Komunikativní kompetence, Personální a sociální kompetence, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

25. 05. 2019 16:51

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

3

Charakteristika/anotace

Úloha řeší problematiku stanovení krmné dávky a krmení telat mléčnou krmnou směsí (MKS) od porodu do odstavení a přechod na pevnou stravu s ohledem na věk a hmotnost telete, použitou stájovou mechanizaci na přípravu a aplikaci krmiva a roční dobu.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

1. Napájení a krmení skotu (telat)

 • popíše pravidla pro příjem potravy telat od porodu do odstavení (napájení telat mlezivem, napájení telat mlékem vlastní matky, napájení mlékem od kojné krávy, použití MKS)
 • zjistí z dokumentace stáří telete, jeho hmotnost
 • určí množství krmné dávky a frekvenci podávání a doporučenou teplotu
 • prostuduje návod k aplikaci MKS, připraví si potřebné pomůcky a měřidla, provede jejich dezinfekci a celkovou kontrolu
 • připraví potřebné množství krmiva, provede kontrolu jeho teploty
 • pomocí vědra nebo cucáku provede napájení telete
 • po ukončení napájení provede ošetření a údržbu použitého zařízení a pomůcek

Doporučuje se zařadit aplikaci krmiva pomocí vědra nebo cucáku i v případě, že je k dispozici napájecí automat.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žák:

 • popíše pravidla pro příjem potravy telat od porodu do odstavení (napájení telat mlékem vlastní matky, napájení mlékem od kojné krávy, použití MKS)
 • určí množství krmné dávky a frekvenci podávání vzhledem ke stáří telete, jeho hmotnosti a roční době
 • provede přípravu nápoje dle návodu a jeho aplikaci pomocí vědra nebo cucáku
 • očistí a dezinfikuje použité zařízení a pomůcky

Metodická doporučení

1. žáci vytvoří 2–3členné skupiny a budou společně řešit zadaný úkol

2. do plnění komplexní úlohy je možno zahrnout i vypracování plánu krmení od porodu do odstavu

Způsob realizace

Komplexní úloha bude prováděna v rámci odborného výcviku a bude součástí hodnocení.

Pomůcky

Odměrný válec, váhy, míchací zařízení, teploměr, aplikační vědro, cucák

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Žáci stanoví krmnou dávku pro tele s ohledem na jeho věk, hmotnost a roční dobu, provede přípravu nápoje a krmení. Po aplikaci ošetří použité pomůcky a nástroje.

Kritéria hodnocení

1. správnost výpočtu krmné dávky a určení frekvence krmení

2. postup při přípravě krmné dávky

3. postup při vlastním krmení

4. ošetření použitých pomůcek a nástrojů

Doporučená literatura

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Mladý. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné

Stáhnout všechny přílohy