Detail komplexní úlohy Pracovní náplň pokojské

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Pracovní náplň pokojské

Kód úlohy

65-u-2/AB80

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

E (tříleté, EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

Vazba na vzdělávací modul(y)

Úklidové práce v ubytovacím zařízení

Škola

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace, Žákovská, Sokolov

Klíčové kompetence

Kompetence k učení

Datum vytvoření

20. 05. 2019 19:58

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

16

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

1

Charakteristika/anotace

Hlavním cílem komplexní úlohy je naučit žáka správný postup a dodržování posloupnosti prací a časový harmonogram při provádění úklidu. Seznámí se s jednotlivými postupy, které je nutné provádět při úklidu ubytovacího zařízení.

Zpracováním komplexní úlohy Pracovní náplň pokojské získá žák odborné dovednosti potřebné k vykonávání činností v gastronomických ubytovacích provozech na úseku ubytování.

Dojde k provázání znalostí, které již žák získal v teoretické výuce.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Komplexní úloha má vazbu na NSK a to konkrétně u PK:

Úklidové práce v ubytovacím zařízení - pokojská (kód: 65-015-E)

Kompetenční požadavky k výkonu povolání

 • Používání běžných pomůcek a čisticích prostředků při úklidu
 • Úklid v ubytovacích zařízeních
 • Obsluha strojů a zařízení používaných při úklidu
 • Provádění hygienicko-sanitační činnosti
 • Udržování čistoty a pořádku ve svěřené budově a jejím okolí
 • Nakládání s inventářem

Žák

 1. Vysvětlí pracovní náplň pokojské
 2. Dodrží posloupnost  prací a časový harmonogram
 3. Vyjmenuje bezpečnostní pravidla spojená s ochranou majetku a zdraví hostů
 4. Vysvětlí, jaké jsou způsoby zajištění ochrany osobních údajů a majetku hostů
 5. Vybere a správně použije pomůcky a čisticí prostředky pro vykonání zadané práce, ošetří je
 6. Zachází s nástroji a pomůckami podle zásad bezpečnosti práce
 7. Vysvětlí způsob likvidace obalů a zbytků čisticích a úklidových prostředků podle předpisů na ochranu životního prostředí
 8. Zvolí vhodný stroj nebo zařízení k provedení zadané práce (vysavače, mycí, čisticí stroje)
 9. Dodržuje dávkování úklidových, čisticích nebo pracích prostředků podle doporučení výrobců
 10. Provede výměnu ložního prádla, ručníků, ustele lůžko
 11. Utře prach, doplní toaletní a hygienické potřeby a spotřební materiál na pokoji
 12. Vyčistí zrcadlo, dveře, osvětlovací zařízení
 13. Ošetří podlahové plochy v pokoji podle jejich charakteru (umýt, vyluxovat)
 14. Vysype odpadkové koše, vytřídí odpad (např. plasty, papír, sklo) v souladu s vnitřními předpisy a organizačními pokyny
 15. Dodržuje hygienu osobní a hygienu práce v průběhu pracovních činností
 16.  Požije vhodný pracovní oděv a ochranné pracovní pomůcky

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

V rámci teoretické výuky zpracuje žák pracovní list samostatně, který mu bude sloužit jako zpětná vazba dosud získaných znalostí.

V průběhu výuky si žák povede zápisky a nákresy, které budou učitelem kontrolovány, ale nebudou součástí hodnocení.

V praktické výuce žák předvede dovednosti vedoucí ke kvalitně odvedeným pracovním úkonům nezbytných s plánováním a organizací úklidových činností.

Metodická doporučení

Komplexní úloha je využita v teoretické výuce i v odborném výcviku výše uvedených oborů a je rozdělena do dílčích částí.

1. dílčí část

 • prezentace slouží k vysvětlení a procvičení pracovní náplně pokojské
 • učitel vede žáky formou diskuse k doplnění 
 • žáci se aktivně zapojují a opakují si získané teoretické poznatky, doplňují informace získané z vlastní praxe

2. dílčí část

 • pracovní list slouží ke  krátkému zopakování učiva
 • učitel vede žáky k samostatné činnosti, objasňuje a zodpovídá případné dotazy žáků k dané problematice
 • učitel dohlíží na průběh činnosti a konzultuje s žáky jejich chyby
 • učitel zkontroluje správnost výsledků

3. dílčí část

 • pracovní činnost na odborném výcviku v délce 12 hodin z toho žák samostatně uklidí a připraví jeden pokoj pro hosty, délka činnosti 45 minut
 • žák je pod vedením učitele odborného výcviku nebo instruktora na pracovišti

Způsob realizace

Organizační forma výuky  teoreticko-praktická.

Teoretická ve školní učebně.

Praktická na školním odloučeném pracovišti nebo na pracovišti smluvního partnera.

Pomůcky

Technické vybavení:

 • počítače
 • MS Word, PowerPoint
 • Dataprojektor, flipchart
 • plátno na promítání (interaktivní tabule)

Učební pomůcky učitele teorie:

 • zadání komplexní úlohy - počet vyhotovení odpovídá počtu žáků ve třídě

Učební pomůcky pro žáka:

 • učební dokumenty k dané problematice
 • psací potřeby

Učební pomůcky učitele odborného výcviku (instruktora):

 • zařízení na pracovišti

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

V rámci teoretické výuky zpracuje žák samostatně pracovní list, který mu bude sloužit jako zpětná vazba dosud získaných znalostí.

V průběhu výuky si žák povede zápisky a nákresy, které budou učitelem kontrolovány, ale nebudou součástí hodnocení.

V praktické výuce žák předvede dovednosti spojené s prací pokojské.

Kritéria hodnocení

Hodnocení žáka

1. dílčí část

 • posuzuje se věcná správnost výkladu pojmů, správná aplikace teoretických poznatků do praktických příkladů, způsob formulace, aktivita žáka
 • předpokládá se spolupráce učitele se žákem
 • je možné hodnotit aktivitu žáka

Hodnocení výborný

Žák samostatně a věcně správně popíše:

 • používání běžných pomůcek a čisticích prostředků při úklidu
 • úklid v ubytovacích zařízeních
 • obsluha strojů a zařízení používaných při úklidu
 • provádění hygienicko-sanitační činnosti
 • udržování čistoty a pořádku ve svěřené budově a jejím okolí
 • nakládání s inventářem

Jeho vyjadřování je logické, projev je kultivovaný a jazykově správný. Orientuje se v problematice, je pohotový.

Hodnocení chvalitebný - dobrý

Žák s drobnými chybami a pomocí učitele popíše většinu pracovních postupů.

Hodnocení dostatečný - nedostatečný

Žák se orientuje v dané problematice se značnými obtížemi, jeho projev vyžaduje neustálé vedení a doplňování učitelem, žák se dopouští chyb i v odborné terminologii.

2. dílčí část

hodnotí se věcná správnost odpovědí, aktivní přístup, samostatnost

žák získá za pracovní list maximálně 8 bodů, uspěl při získání 4 bodů

3. dílčí část

Hodnocení: výborný

Žák samostatně uklidí a připraví pokoj pro hosty v čase 45 minut.

Hodnocení: chvalitebný - dobrý

Žák jednotlivé pracovní úkony vykoná s drobnými chybami a nepřesnostmi, jeho výkon vyžaduje vedení učitele. Tempo je pomalejší.

Hodnocení: dostatečný - nedostatečný

Žák se orientuje v problematice úklidu pokoje s velkými potížemi, některé činnosti vynechává, manuálně není zdatný. Pomoc učitele je nezbytná

Doporučená literatura

DRING Consult ing s.r.o., Oborová příručka Ubytovací služby, Praha, HK ČR, srpen 2009

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Dagmar Vaďurová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.