Detail komplexní úlohy Péče o kávovar a jeho příslušenství

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Péče o kávovar a jeho příslušenství

Kód úlohy

65-u-2/AB79

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

Skupiny oborů

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

Vazba na vzdělávací modul(y)

Jednoduchá obsluha hostů

Škola

Klíčové kompetence

Kompetence k učení

Datum vytvoření

20. 05. 2019 16:43

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Hlavním cílem komplexní úlohy je naučit žáky správný technologický postup péče o kávovar a jeho příslušenství, a to před zahájením, během i po ukončení provozu.

Při výuce jsou využívány zejména demonstrativní metody, ukázky, schémata a praktické předvedení úkolů.

Obsahem komplexní úlohy je:

 • odborná terminologie
 • pravidla bezpečnosti při práci se zařízením
 • příprava zařízení k provozu

péče o zařízení - údržba, ošetření

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Očekávané výsledky učení vychází z PK 65-012-E Výpomoc při obsluze hostů, kdy absolvent po ukončení modulu:

 • připravuje technologické zařízení k provozu
 • bezpečně používá technologická zařízení v souladu s jejich určením

ošetřuje a zabezpečuje technologická zařízení po ukončení provozu

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žák:

 • připravuje technologická zařízení k provozu (1 hod.)
 • bezpečně používá technologická zařízení v souladu s jejich určením (6 hod.)
 • ošetřuje a zabezpečuje technologická zařízení po ukončení provozu (1 hod.)

Metodická doporučení

Úloha je doporučena pro využití v odborném výcviku oborů Stravovací a ubytovací služby a Práce ve stravování. Při výkladu je použita prezentace a praktické ukázky. Předpokladem pro vstup do modulu je znalost:

 • pravidel hygieny a BOZP
 • baristická terminologie

Průběh komplexní úlohy:

1. vyučující pomocí prezentace

 • popíše technologická zařízení
 • vysvětlí odborné pojmy
 • objasní pracovní postupy
 • zopakuje s žáky získané informace

2. žáci s pomocí pracovního listu

 • zopakují a upevní získané informace
 • rozvíjí svoji samostatnost
 • propojují informace s praktickými úkoly
 • kontrolují spolu s vyučujícím správnost řešení

3. praktický úkol žáci

 • zpracují samostatně za přítomnosti vyučujícího (pod jeho dozorem)
 • slovně obhajují své pracovní postupy
 • v případě chyby provedou nápravu

 

Způsob realizace

Úlohu lze řešit v odborné učebně nebo na pracovišti sociálního partnera (v reálném provozu).

Pomůcky

 • technologická zařízení: mlýnek, kávovar a jejich součásti
 • čisticí prostředky
 • filtr, změkčovač
 • vhodný pracovní oděv

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Žák:

 • připravuje zařízení k provozu
 • bezpečně používá zařízení
 • popisuje postup čištění
 • čistí zařízení pomocí čisticích prostředků dle správného postupu
 • dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny

Kritéria hodnocení

Žák úspěšně splní úlohu péče o kávovar a jeho příslušenství, která má 2 části v případě, že:

 • připravuje zařízení k provozu:

5 bodů – pracuje zcela samostatně bez dopomoci

3 body – pracuje váhavě, nejistě

1 bod – připraví zařízení s dopomocí

0 bodů – není schopen připravit zařízení k provozu

 • bezpečně používá zařízení

5 bodů – bezpečně používá zařízení a je schopen zdůvodnit své pracovní postupy

3 body – v zásadě používá zařízení bezpečně s drobnou chybou, ale při upozornění je schopen svoji chybu opravit a zdůvodnit správný postup

1 bod – výrazně porušuje zásady bezpečného používání zařízení

0 bodů – při práci se zařízením jedná nebezpečně svému zdraví i zdraví okolí

 • popisuje postup čištění a čistí zařízení

5 bodů – zcela bezchybně provede postup čištění všech zařízení

3 body – čistí zařízení s drobnými nedostatky, které je schopen při upozornění okamžitě napravit a objasnit

1 bod – vyčistí zařízení, ale nepracuje systematicky

0 bodů – není schopen vyčistit zařízení

 • dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny

5 bodů – dodržuje bezchybně všechny zásady bezpečnosti a je schopen zdůvodnit své pracovní postupy

3 body – dopustí se případného porušená zásady BOZP, ale při upozornění je schopen svoji chybu opravit a zdůvodnit správný postup

1 bod – porušuje zásady bezpečnosti

0 bodů – při práci se zařízením jedná nebezpečně svému zdraví i zdraví okolí

Aby žák splnil komplexní úlohu, musí získat alespoň 12 bodů z 20 možných. Při získání hraničních 12 bodů lze přihlédnout i k práci na pracovním listu komplexní úlohy.

Doporučená literatura

VESELÁ, P. Kniha O kávě. Praha: Smart Press, 2011. ISBN 978-80-87049-34-1

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lucie Pláňková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.