Detail komplexní úlohy Housekeeping

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Housekeeping

Kód úlohy

65-u-2/AB78

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

E (tříleté, EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

Vazba na vzdělávací modul(y)

Úklidové práce v ubytovacím zařízení

Škola

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace, Žákovská, Sokolov

Klíčové kompetence

Kompetence k učení

Datum vytvoření

20. 05. 2019 15:55

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

16

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

1

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha si klade za cíl připravit žáka nejprve po stránce teoretické tak, aby pochopil význam

a management zásob Housekeeping.

Naučil se základním principům při přípravě a rozvrhu úklidu v ubytovacím zařízení.

Při praktické činnosti se žák naučí rozvrhnout časově úklid, použití a ošetření inventáře, hlášení poruch, výměnu a doplnění inventáře v ubytovacím zařízení.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák

 1. Navrhne rozvrh úklidu
 2. Rozliší úklid běžný, generální a veřejných prostor
 3. Objasní Turn-Down Servis – zvláštní služba úklidu
 4. Zdůvodní:
 • funkčnost vybavení pokoje
 • hlášení poruchy v pokoji
 • výměnu prádla a ručníků
 • doplnění kosmetických přípravků v koupelně,
 • doplnění mini-baru

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Doporučený časový rozvrh celkem v teorii činí 2 vyučovací hodiny.

Žák sleduje prezentaci a výklad

1. Organizační struktura úklidu

 • Popíše organizační strukturu úklidu
 • Vysvětlí pracovní náplň jednotlivých funkcí

2. Management zásob v Housekeeping

 • Vysvětlí využití jednotlivého inventáře
 • Zdůvodní inventář recyklovaný a nerecyklovaný
 • Stanoví velikost zásob na skladě
 • Popíše jednotlivé druhy prádla na skladě a jejich využití a údržbu

Doporučený časový rozvrh činí 1 vyučovací hodina.

3. Popíše základní rozvržení úklidu a odpovědnost za něj

 • Běžný úklid provozní
 • Generální úklid plánovaný
 • Úklid veřejných prostor

4. Popíše zvláštní servis poskytovaný hostům

 • Turn-Down Servis – kdo jej poskytuje a kdy

Doporučený časový rozvrh činí 1 vyučovací hodina.

Je doporučena skupinová práce v teorii.

Doporučený časový rozvrh na odborném výcviku činí 12 vyučovacích hodin. Je doporučeno, aby žáci pracovali ve dvojicích.

Žák provede prakticky na odborném výcviku činnosti spojené s plánováním a organizací úklidových činností.

 1. Rozvrhne časově úklid pokoje a dalších prostor.
 2. Seznámí se inventářem ve skladu s jeho použitím, umístěním, ošetřením  a likvidací.
 3. Seznámí se s hlášením poruch, komu se hlásí, jak se zapisují.
 4. Zúčastní se úklidu a připraví Turn-Down Servis pro hosta.

Metodická doporučení

Komplexní úloha je využita v teoretické výuce i v odborném výcviku výše uvedených oborů a je rozdělena do dílčích částí.

1. dílčí část

 • prezentace slouží k vysvětlení a procvičení organizační struktury úklidu
 • učitel vede žáky formou diskuse k doplnění 
 • žáci se aktivně zapojují a opakují si získané teoretické poznatky, doplňují informace získané z vlastní praxe

2. dílčí část

 • pracovní list slouží ke  krátkému zopakování učiva
 • učitel vede žáky k samostatné činnosti, objasňuje a zodpovídá případné dotazy žáků k dané problematice
 • učitel dohlíží na průběh činnosti a konzultuje se žáky jejich chyby
 • učitel zkontroluje správnost výsledků

3. dílčí část

 • pracovní činnost na odborném výcviku v délce 12 hodin
 • žák je pod vedením učitele odborného výcviku nebo instruktora na pracovišti

Způsob realizace

Organizační forma výuky  teoreticko-praktická.

Teoretická ve školní učebně.

Praktická na školním odloučeném pracovišti nebo na pracovišti smluvního partnera.

Pomůcky

Technické vybavení:

 • počítače
 • MS Word, PowerPoint
 • dataprojektor, flipchart
 • plátno na promítání (interaktivní tabule)

Učební pomůcky učitele teorie:

 • zadání komplexní úlohy - počet vyhotovení odpovídá počtu žáků ve třídě

Učební pomůcky pro žáka:

 • učební dokumenty k dané problematice
 • psací potřeby

Učební pomůcky učitele odborného výcviku (instruktora):

 • zařízení na pracovišti

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

V rámci teoretické výuky zpracují žáci pracovní list samostatně, který jim bude sloužit jako zpětná vazba dosud získaných znalostí.

V průběhu výuky si žáci povedou zápisky a nákresy, které budou učitelem kontrolovány, ale nebudou součástí hodnocení.

V praktické výuce žáci předvedou dovednosti vedoucí ke kvalitně odvedeným pracovním úkonům nezbytných s plánováním a organizací úklidových činností.

Kritéria hodnocení

Hodnocení žáka

1. dílčí část

 • posuzuje se věcná správnost výkladu pojmů, správná aplikace teoretických poznatků do praktických příkladů, způsob formulace, aktivita žáka
 • předpokládá se spolupráce učitele se žákem
 • je možné hodnotit aktivitu žáka

Hodnocení výborný

Žák samostatně, věcně a správně popíše organizační strukturu úklidu, management zásob v Housekeeping, popíše rozvržení úklidu, vysvětlí jednotlivé návaznosti, popíše inventář jeho použití, ošetření, manipulaci. Vysvětlí pojem Turn-Down Servis.

Jeho vyjadřování je logické, projev je kultivovaný a jazykově správný. Orientuje se v problematice, je pohotový.

Hodnocení chvalitebný - dobrý

Žák s drobnými chybami a pomocí učitele popíše většinu pracovních postupů v Housekeeping.

Hodnocení dostatečný - nedostatečný

Žák se orientuje v dané problematice se značnými obtížemi, jeho projev vyžaduje neustálé vedení a doplňování učitelem, žák se dopouští chyb i v odborné terminologii.

2. dílčí část

 • hodnotí se věcná správnost odpovědí, aktivní přístup, samostatnost
 • žák získá za pracovní list maximálně 4 body, uspěl při získání 2 bodů

3. dílčí část

Hodnocení: výborný

Žák samostatně, věcně a správně vysvětlí všechny pracovní úkony nezbytné s plánováním a organizací úklidových činností. Při pracovní činnosti je samostatný, není nevyžadována pomoc učitele.

Hodnocení: chvalitebný - dobrý

Žák vysvětluje jednotlivé pracovní úkony s drobnými chybami a nepřesnostmi, jeho výkon vyžaduje vedení učitele. Tempo je pomalejší.

Hodnocení: dostatečný - nedostatečný

Žák se orientuje v problematice střediska s velkými potížemi, některé činnosti vynechává, manuálně není zdatný.

Doporučená literatura

DRING Consult ing s.r.o., Oborová příručka Ubytovací služby, Praha, HK ČR, srpen 2009

MARKOS Dan a kolektiv, Vybrané kapitoly z hotelnictví a gastronomie 2 - Ubytovací služby, Wolters Kluwer ČR, 2016.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Dagmar Vaďurová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.