Detail komplexní úlohy Aplikace lineárních prvků

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Aplikace lineárních prvků

Kód úlohy

18-u-4/AB56

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

18 - Informatické obory

26 - Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Vazba na vzdělávací modul(y)

Lineární prvky a obvody

Škola

Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Písek, Karla Čapka 402, Karla Čapka, Písek

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Matematické kompetence, Digitální kompetence

Datum vytvoření

03. 05. 2019 22:15

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

2

Charakteristika/anotace

návrh a ověření funkce vybraných aplikací s rezistory, kondenzátorem, cívkou:

 • použití Ohmova zákona při řešení elektrického obvodu s lineárními prvky
 • použití 1. Kirchhoffova zákona při řešení elektrického obvodu s lineárními prvky
 • použití 2. Kirchhoffova zákona při řešení elektrického obvodu s lineárními prvky

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Absolvováním komplexní úlohy žák dosáhne následujících výsledků učení:

 • definuje vlastnosti ideálního rezistoru, kondenzátoru, cívky;
 • popíše vlastnosti reálného rezistoru, kondenzátoru, cívky;
 • spočítá velikost odporu rezistoru, odporu rezistorů pro zadanou aplikaci;
 • zvolí vhodný typ rezistoru (tolerance odporu, výkon, konstrukční řešení);
 • spočítá velikost kapacity kondenzátoru pro zadanou aplikaci;
 • zvolí vhodný typ kondenzátoru (tolerance kapacity, jmenovité napětí, konstrukční řešení, typ dielektrika);
 • spočítá velikost indukčnosti cívky pro zadanou aplikaci;
 • zvolí vhodný typ cívky (tolerance indukčnosti, výkon/zatěžovací proud, konstrukční řešení, materiál jádra cívky).

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

 • kreslení elektrického schématu: 0,5 h
 • výpočet vlastností rezistoru, kondenzátoru, cívky: 1 h
 • zapojení navrženého schématu: 5 x 1 h
 • výběr vhodných měřicích přístrojů, změření vlastností obvodu, výpočty, kreslení grafů: 5 x 1 h
 • zhodnocení výsledků měření a následných výpočtů: 0,5 h

Metodická doporučení

 • Dbát na správné použití schématických značek
 • ke kreslení použít program Profi CAD;
 • kontrolovat správnost zapojení obvodu s rezistory, kondenzátory, cívkami;
 • kontrolovat výběr správných typů rezistorů, kondenzátorů, cívek dle typu aplikace;
 • kontrolovat vhodnost žákem vybraných přístrojů a správnost zapojení přístrojů při měření vlastností aplikace s rezistory, kondenzátory, cívkami;
 • dbát na správné určení výsledků včetně počtu platných míst výsledků měření a výpočtů;.
 • kontrolovat správnost zhodnocení ověření výsledků měření

Způsob realizace

 • Nakreslení schématu zapojení obvodu s rezistory, kondenzátory, cívkami (nastavení pracovního bodu LED, tranzistoru, vlastností kondenzátoru, cívky);
 • výpočty parametrů rezistorů, kondenzátoru, cívky pro každou aplikaci;
 • zapojení aplikace s rezistory, kondenzátory, cívkami dle schéma na nepájivém kontaktním poli;
 • k zapojené aplikaci připojení vhodných měřicích přístrojů a změření vlastností zapojeného obvodu;
 • provedení výpočtů a nakreslení požadovaných grafů: převodní a frekvenční charakteristiky;
 • zhodnocení výsledků měření a výpočtů;

Pomůcky

 • Nepájivé pole pro zapojení aplikace s rezistory, kondenzátory, cívkami;
 • sada rezistorů, kondenzátorů a cívek;
 • měřicí přístroje.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

praktické procvičení

 • dle zadání úlohy ověří funkce vybraných aplikací s rezistory, kondenzátory, cívkami

Kritéria hodnocení

hodnocení každého z šesti úkolů (max. 100 %) probíhá dle následujících 6 dílčích kritérií:

 • správná volba hodnot rezistorů/kondenzátorů/cívky: nalezení v katalogu a případně potřebné výpočty: 0 % nebo 10 %
 • zapojení aplikace s rezistory/kondenzátory/cívkou: 0 % nebo 25 %
 • výběr vhodných přístrojů pro měření aplikace s rezistory, kondenzátory, cívkami a jejich zapojení: 0 % nebo 10 %
 • správné změření vlastností aplikace s rezistory, kondenzátory, cívkami: 0 % nebo 25 %
 • výpočty, nakreslení grafů: 0 % nebo 20 %
 • zhodnocení výsledků měření: 0 % nebo 10 %

Výsledná známka se počítá průměrem jednotlivých kritétií.

převod procentního hodnocení na známku např.:

 • (0 - 49) % nedostatečně
 • (50 - 62) % dostatečně
 • (63 - 75) % dobře
 • (76 - 88) % chvalitebně
 • (89 - 100) % výborně

Doporučená literatura

Blahovec, A.: Elektrotechnika I. Praha, Informatorium, 6. vyd., 2016, ISBN 978-80-7333-123-8

Blahovec, A.: Elektrotechnika II. Praha, Informatorium, 6. vyd., 2016 ,ISBN 978-80-7333-124-5

Blahovec, A.: Elektrotechnika III. Praha, Informatorium, 6. vyd., 2015, ISBN 978-80-7333-116-0

Konstrukční katalog

https://www.gme.cz/elektronicke-soucastky-komponenty, [cit. 04. 05. 2019]

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miroslav Paul. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.