Detail komplexní úlohy Videoklip

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Videoklip

Kód úlohy

82-u-4/AB37

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Vazba na vzdělávací modul(y)

Obrazová postprodukce

Videoklip

Škola

Moravská střední škola s.r.o., Pasteurova, Olomouc

Klíčové kompetence

Komunikativní kompetence, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, Digitální kompetence

Datum vytvoření

21. 04. 2019 11:01

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

28

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník, 4. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

1

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha si klade za cíl seznámit žáka s produkční části vzniku videoklipu. Žák je seznámen s technikou, principy a procesy vzniku videoklipu (audiovizuálního díla) a sám získané vědomosti aplikuje do vlastní produkční práce.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák: 

 • vysvětlí, co je to videoklip
 • kategorizuje typy videoklipu
 • popíše vznik videoklipu v rámci audiovizuální produkce a postprodukce
 • vytvoří vlastní videoklip (v případě  komplexní úlohy produkčně, v rámci celého modulu i postprodukčně)

 

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a následně charakterizuje a videoklip jako audiovziuální žánr
 • kategorizuje a charakterizuje jednotlivé typy videoklipu 
 • využívá postupy a získané poznatky ve vlastní tvorbě na samostatné práci
 • používá programy určené k postprodukci 
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Doporučený časový rozvrh:

4 hodiny:

 • úvodní prezentace vyučujícího
 • představení a definování videoklipu, popis filmové, produkční techniky
 • cvičební analáza vybraného videoklipu (ve dvojicích) 

4 hodiny:

 • plánování koncepce a postupu natáčení
 • žák si naplánuje postup natáčení a celkovou koncepci videoklipu (typ videoklipu)

18 hodin:

Samostatná práce žáků a průběžná kontrola / konzultace 

 • žák natáčí videoklip, spolupráce ve skupině, každý žák natáčí vlastní materiál, ale mohou si vzájemně vypomoci (dvě kamery, zvukař, figurant/herec, komparz, technická/obsahová vzájemná výpomoc)
 • žák průběžně konzultuje s učitelem
 • učitel průběžně kontroluje, koriguje a vypomáhá s produkční činností žáků

2 hodiny:

Závěrečná prezentace

Metodická doporučení

Komplexní úlohu je možné realizovat jako návaznou na modul: Pravidla Scénaristiky.

Samotnou tvorbu videoklipu je dobré spojit s hudebními autory, které mají žáci za své oblíbené.

Učitel by neměl autorsky vstupovat do produkční činnosti (pouze technicky vypomáhat, popřípadě radit).

Způsob realizace

Výuka probíhá v multimediální učebně, popřípadě ve vybraných interiérech, či exteriérech vhodných pro natáčení danných videoklipů.

 • teoretická a názorně demonstrační výuka - úvodní prezentace s představením filmové techniky
 • samostatná práce žáka
 • průběžné konzlutace s učitelem

Pomůcky

Učební pomůcky nezbytné pro zdárnou realizaci úkolu

pro žáka:

 • kamery, zrcadlové fotoaparáty s funkcí videa
 • stativ, stabilizátor kamery (ronin, gimbal, aj.)
 • světla (na vlastní akumulátor pro natáčení v exteriéru)
 • mikrofon, audio rekordér

pro učitele a technické vybavení:

 • učebna s potřebným vybavením/ kreslírna/ dílna s potřebným vybavením
 • počítač s připojením k internetu
 • dataprojektor
 • plátno na promítání

K realizování komplexní úlohy je nutné dobré (kvalitní) vybavení multimediální filmovou technikou .

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací

Přímé vyučování:

 • odborný výklad vyučujícího s prezentací (ukázky různých autorů)
 • prodevení praktické samostatné práce

Specifikace samostatné práce:

Zadání praktické samostatné práce s cílem vytvoření vlastního videoklipu v produkční podobě s dostatečným množstvím materiálu vhodného pro postprodukční zpracování.

 • naplánování produkce, stanovení koncepce
 • výběr interiéru/exteriéru natáčení
 • produkce-natáčení
 • dostatečné množství kvalitního materiálu pro postprodukci a pokrytí celé stopáže vybrané skladby k níž se videoklip tvoří

Kritéria hodnocení

Žák splní komplexní úlohu aktivním vypracováním všech plánovaných výstupů:

 • praktické samostatné práce

prospěl – neprospěl

 • prospěl: samostatné předvedení orientace v učivu a správné řešení úkolů - ústní forma zkoušení: úplné a správné řešení úkolů - praktická forma zkoušení: úplné a správné řešení samostatné práce v podobě produkční části natáčení videoklipu
 • neprospěl: neschopnost orientace v učivu, nesprávné řešení úkolů v ústní i praktické formě zkoušení, případně řešení úkolů za výpomoci pedagoga, nesprávné řešení samostatné práce v podobě produkční části natáčení videoklipu

Doporučená literatura

OBORNÍK Petr: Hudobný videoklip - teoria a trendy, Prešov (Filosofická fakulta Prešovskej univerzity) 2013, ISBN: 978-80-555-1017-0

HŮRKA, Miloslav. Když se řekne zvukový film: (kapitoly z historie a současnosti zvukového filmu). Praha (Český filmový ústav) 1991,  ISBN 80-700-4044-0

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je David Bartoš. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.