Detail komplexní úlohy Scénáristika pro hraný film

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Scénáristika pro hraný film

Kód úlohy

82-u-4/AB35

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Vazba na vzdělávací modul(y)

Scénaristika pro hraný film

Škola

Moravská střední škola s.r.o., Pasteurova, Olomouc

Klíčové kompetence

Komunikativní kompetence, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

21. 04. 2019 09:47

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

16

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník, 4. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Cílem komplexní úlohy je seznámit žáka se znalostmi v oblasti charakteristiky a kategorizace scénaristiky hraného filmu a získáním dovedností pro vlastní autorskou činnost v oblasti scénaristiky. Žáci se seznámí s osou vyprávění pro scénáře hraného filmu prostřednictvím teoretické i praktické části modulu. Výsledná samostatná práce (vlastní scénář) pak může sloužit jako základ pro vytvoření vlastního audiovuizuálního díla - filmu.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • popíše a vysvětlí, co je to scénář
 • vyjmenuje typy scénáře
 • vysvětlí, co je to literární scénář
 • analyzuje a následně specifikuje rozdílné scénaristické postupy
 • definuje osu vyprávění literárního scénáře
 • napíše vlastní scénář k hranému filmu o rozsahu 5 - 10 min

 

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se s pojmem film - audiovizuální dílo
 • charakterizuje scénáristiku
 • charakterizuje filmovou scénáristiku
 • vytvoří vlastní scénář

Doporučený časový rozvrh: 16 hodin

Úvodní prezentace vyučujícího -  2 hodiny

 • představení a definování scénáře pro hraný film, dálé typologie filmového scénáře a využití

Prezentace na téma "osa vyprávění literárního scénáře" - 2 hodina

 • pravidla psaní literárního scénáře, osa vyprávění, nazorně demonstraní příklady

Samostatná práce žáků a průběžná kontrola / konzultace - 10 hodiny

 • sepsání vlastního literárního scénáře pro hraný film o maximální stopáži 20  minut

Závěrečná prezentace / obhajoba - 2 hodiny

představení závěrečné práce, obhajoba žáka, společná diskuse a hodnocení

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v rámci výuky multimediálně orientovaného odborného předmětu, popřípadě v rámci předmětu českého jazyka jako typ slohového útvaru (nutná alespoň základní znalost oboru scénaristiky). 

Pro úvodní prezentaci je nutné využít dostatečně vybavenou učebnu na promítnutí názorných ukázek z vybraných filmů. Po ukončení modulu je možné využít vzniklé scénáře v praktickém modulu zaměřeném na tvorbu audiovizuálního díla.

Způsob realizace

 • teoretická frontální výuka - úvodní prezentace
 • praktická forma výuky v učebně s potřebným vybavením
 • samostatná příprava žáka (tvorba samostatné práce dle zadání)
 • závěrečná prezentace, hodnocení

Pomůcky

Učební pomůcky nezbytné pro zdárnou realizaci úkolu:

pro žáka:

 • počítač s potřebným programem
 • počítač s připojením k internetu
 • psací potřeby

pro učitele a technické vybavení:

 • učebna s potřebným vybavením
 • počítač s připojením k internetu
 • dataprojektor
 • plátno na promítání

 

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Metody slovní - monologické:

 • odborný výklad s prezentací zaměřený na teoretické seznámení se scénáristikou hraného filmu

Metody slovní - dialogické:

 • dialog s žáky v průběhu prezentace
 • průběžná konzultace v průběhu vzniku závěrečné práce
 • diskuse při hodnocení záverečné práce

Metody názorně demonstrační:

 • ukázky možných přístupů k obsahu literárního scénáře
 • využití různých typů scénáře ve filmu

Přímé vyučování:

 • orientace žáka v učivu
 • prezentace vlastní práce před spolužáky ve třídě
 • hodnocená samostatná práce - vlastní scénář

Zpracování souborné práce:

 • praktická samostatná práce s cílem vytvoření vlastního scénáře pro hraný film se stopáži 5 - 10 minut.

Popis samosatné práce:

 • literární scénář
 • obsahuje základní body osy vypárvění (úvod, záplatka, vyvrcholení, zvrat, rozuzlení, závěr)
 • odpovídá rozsahu hraného filmu o maximální stopáži 20 min
 • obsahuje základní dramatické prvky (dialogy, popis děje/scény/charakterů)

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • prospěl: samostatné předvedení orientace v učivu a správné řešení úkolů - ústní forma zkoušení: úplné a správné řešení úkolů - praktická forma zkoušení: úplné a správné řešení závěrečné práce včetně postprodukční úpravy
 • neprospěl: neschopnost orientace v učivu, nesprávné řešení úkolů v ústní i praktické formě zkoušení, případně řešení úkolů za výpomoci pedagoga, nesprávné řešení závěrečné práce včetně postprodukční úpravy

 

Doporučená literatura

FIELD, Syd: Jak napsat dobrý scénář: Praha (Rybka Publisher) 2007, ISBN: 978-80-87067-65-9

ARONSONOVÁ, Linda: Scénář pro 21. století: Praha (Akademie muzických umění) 2015, ISBN: 978-80-7331-314-2

DUTKA, Edgar: Scenáristika animovaného film: Praha (Akademie muzických umění) 2013, ISBN: 978-80-7331-252-7

DOČEKALOVÁ, Markéta: Tvůrčí psaní pro každého: Praha 2016,  ISBN: 978-80-247-1602-2

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je David Bartoš. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.