Detail komplexní úlohy Káva a její příprava

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Káva a její příprava

Kód úlohy

65-u-3/AB28

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

Vazba na vzdělávací modul(y)

Baristické dovednosti

Škola

Střední odborné učiliště a Střední odborná škola SČMSD, Znojmo, s.r.o. , Přímětická, Znojmo

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Komunikativní kompetence, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

06. 04. 2019 08:49

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

8

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník, 3. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

3

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha se zaměřuje na osvojení a rozvoj základních baristických dovedností. Žáci si osvojí přípravu základních kávových nápojů, které budou schopni připravit dle správných technologických postupů za použití vhodného inventáře a technických pomůcek.

Během výuky budou využity různé metody práce: prezentace, praktické ukázky, demostrativní medoty, předvedení.

Obsahem úlohy je:

 • osvojení a správné používání odborné termilogie
 • zvolení a použití vhodných surovin
 • bezpečná manipulace s technologických vybavením
 • zvolení inventáře dle gastronomických pravidel
 • dodržení technologickécho postupu
 • servis kávového nápoje dle gastronomických pravidel

 

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • popíše kávu jako rostlinu
 • uvede postup zpracování kávy: sklizeň, zpracování, pražení, mletí
 • vyjmenuje základní kávové nápoje: ristrestto, espresso, café macchiato, cappuccino, caffé latte
 • popíše průběh přípravy zvoleného kávového nápoje
 • volí vhodné suroviny pro přípravu kávového nápoje v požadovaném množství
 • používá adekvátní technologické vybavení a inventář
 • servíruje nápoj dle jeho charakteru

 

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žák:

připravuje pracoviště (1,5 hodina)

 • uvede technologické vybavení do provozu
 • připraví inventář
 • nachystá suroviny
 • prostře stůl pro hosta

připravuje nápoj dle jeho charakteru (4,5 hodin)

 • volí suroviny v požadovaném množství
 • použije vhodné technologické vybavení
 • pro servis zvolí správný inventář
 • dodržuje technologický postup přípravy nápoje
 • používá odbornou terminologii
 • servíruje nápoj dle gastronomických pravidel

uklízí pracoviště (1 hodina)

 • ošetří a zajistí technologická zařízení
 • vhodně ošetří a uloží použitý inventář
 • správně skladuje suroviny

Metodická doporučení

Úloha je doporučena pro využití v odborném výcviku oboru Kuchař-číšník. Předpokladem pro vstup do modulu je znalost/schopnost/dovednost:

 • pravidel hygieny a BOZP
 • baristické terminologie
 • pojmenovat inventář
 • obsluhovat technologická zařízení
 • připravit espresso a další kávové nápoje

Průběh komplexní úlohy:

1. vyučující pomocí prezentace

 • popíše kávu jako rostlinu
 • uvede způsob zpracování kávy
 • vyjmenuje základní kávové nápoje
 • charakterizuje espresso
 • popíše technologický postup přípravy espressa
 • předvede správný inventář pro přípravu espressa

2. žáci s pomocí pracovního listu

 • upevňují odbornou terminologii
 • zopakují a upevní získané informace
 • rozvíjí svoji samostatnost
 • propojují informace s praktickými úkoly
 • kontrolují spolu s vyučujícím správnost řešení

3. praktický úkol žáci

 • zpracují samostatně za přítomnosti vyučujícího (pod jeho dozorem)
 • slovně obhajují své pracovní postupy
 • v případě chyby provedou nápravu

Způsob realizace

Úlohu lze řešit v odborné učebně nebo na pracovišti sociálního partnera (v reálném provozu).

Pomůcky

 • suroviny: káva, mléko, voda, cukr, (skořice nebo jiné zdobicí přísady)
 • technologické vybavení: mlýnek, kávovar, temper, váha, páka, odměrka, teploměr, konvička, knock box - odklepávač, test na tvrdost vody
 • inventář: porcelán, tácek, kávová lžička

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Žák:

 • připraví pracoviště baristy
 • připraví espresso dle správného technologického postupu (2x2 porce)
 • uklidí pracoviště
 • dodržuje pravidla bezpečnosti a hygieny

Kritéria hodnocení

Žák úspěšně splní úlohu Káva a její příprava v případě, že:

připravuje pracoviště

 • 5 bodů – pracuje zcela samostatně bez dopomoci
 • 3 body – pracuje váhavě, nejistě
 • 1 bod – připraví zařízení a inventář s dopomocí
 • 0 bodů – není schopen připravit zařízení, připraví nevhodný inventář k provozu

připravuje kávový nápoj – espresso (2x2 porce)

 • 5 bodů – zvolí vhodné suroviny ve správném množství, použije vhodné technologické vybavení, které používá dle zásad bezpečnosti, zvolí správný inventář, bezchybně dodržuje technologický postup přípravy espressa, naservíruje nápoj dle gastronomických pravidel
 • 3 body – v zásadě pracuje bezpečně s drobnou chybou, kterou při upozornění ihned napraví a zdůvodní správný postup
 • 1 bod – pracuje podle pokynů, sám není schopen pracovat systematicky
 • 0 bodů – není schopen připravit ani naservírovat požadovanou objednávku

uklízí pracoviště

 • 5 bodů – zcela bezchybně provede postup čištění všech zařízení i inventáře včetně jeho uložení, správně uskladní suroviny
 • 3 body – pracuje s drobnými nedostatky, které je schopen při upozornění okamžitě napravit a objasnit
 • 1 bod – podle pokynů provede požadované aktivity, ale nepracuje systematicky
 • 0 bodů – není schopen vyčistit zařízení

Aby žák splnil komplexní úlohu, musí získat alespoň 9 bodů z 15 možných. Při získání hraničních 8-9 bodů lze přihlédnout i k práci na pracovním listu komplexní úlohy.

Doporučená literatura

VESELÁ, P. Kniha O kávě. Praha: Smart Press, 2011. ISBN 978-80-87049-34-1

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lucie Pláňková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.