Detail komplexní úlohy Úvod do Adobe InDesign – Hřiště

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Úvod do Adobe InDesign – Hřiště

Kód úlohy

34-u-4/AB19

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

34 - Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Vazba na vzdělávací modul(y)

Adobe InDesign pro 1. ročník

Škola

SŠ mediální grafiky a tisku, s.r.o., Beranových, Praha 9

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

01. 04. 2019 11:34

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Cílem komplexní úlohy je představení grafického programu Adobe InDesign, osvojení si jeho základních nástrojů a práce v něm. Žáci napodobují práci učitele a poté pracují samostatně. Komplexní úloha prověří, zda se žák dokáže v programu orientovat a dokáže ho ovládat v základní rovině.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • pracuje v grafickém programu Adobe InDesign, přesouvá, přibližuje a oddaluje pohled v pracovním okně
 • rozpozná chybějící písmo, identifikuje ho a zvolí vhodnou náhradu z fontové knihovny
 • používá základní grafické nástroje

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Výsledek učení: Pracuje v grafickém programu Adobe InDesign, přesouvá, přibližuje a oddaluje pohled v pracovním okně

2 hodiny

 • žák používá nástroje pro pohyb v grafickém programu: Ruka, Mezerník, SCROLL myši
 • žák používá nástroje pro přiblížení/oddálení: Lupa (ALT + SCROLL myši)

Výsledek učení: Rozpozná chybějící písmo, identifikuje ho a zvolí vhodnou náhradu z fontové knihovny

1 hodina

 • žák najde chybějící písmo v dokumentu
 • žák identifikuje chybějící písmo (panel nástrojů text/znak, horní programová lišta)
 • žák nahradí chybějící písmo ručně (panel nástrojů text/znak, horní programová lišta)
 • žák nahradí chybějící písmo automaticky (nástroj Najít písmo)

Výsledek učení: Používá základní grafické nástroje 

5 hodin

 • žák používá nástroje: Výběr (černá šipka) a Přímý výběr (bílá šipka)
 • žák používá nástroje: Text, Horní a Dolní index, Glyfy
 • žák používá nástroje: Linka, Obdelníkový a Elipsový rámeček, Pero
 • žák používá nástroje: Změna barvy, Změna fontu a Změna velikosti písma
 • žák používá nástroj Kapátko
 • žák používá nástroj pro kontrolu chyb (Panel kontrola před výstupem/CTRL + SHIFT + ALT + F/CMD + SHIFT + ALT + F)
 • žák používá nástroj pro duplikování (ALT + tah myší)

Metodická doporučení

 • Komplexní úloha se skládá z části, ve které učitel představí grafický program Adobe InDesign a předvádí používání jeho základních nástrojů, a z části, kdy žáci pracují samostatně.
 • Opakováním stejných postupů si žáci osvojí požadované dovednosti.
 • V příloze je přiložena ukázka učebnice s vypracováním komplexní úlohy.

Způsob realizace

 • Organizační forma výuky: odborně praktická
 • Prostředí: školní učebna pro praktické vyučování

Pomůcky

Žák i učitel:

 • PC vybavené grafickým programem Adobe InDesign
 • dataprojektor s plátnem

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Žák vypracuje všechny úkoly v připraveném dokumentu Pracovni dokument_InD101.idml samostatně.

Kritéria hodnocení

Žák vyřeší úlohu, pokud splní všechny úkoly v připraveném dokumentu Pracovni dokument_InD101.idml. Správnost řešení posoudí učitel (dokument Reseni_InD101-reseni.idml) a ohodnotí ho klasifikačními stupni 1-5.

Doporučená literatura

 • ANTON, Kelly Kordes a John CRUISE. Adobe InDesign CC: oficiální výukový kurz. Přeložil Marcel GOLIAŠ. Brno: Computer Press, 2017. ISBN 978-80-251-4857-0

Poznámky

Přílohy:

 • Pracovní dokument_InD101.idml
 • Řešení_InD101-reseni.idml
 • Vazba_linky.eps (vazba do dokumentů InD101.idml)
 • Náhled_Adobe ucebnice.pdf (ukázka učebnice s popisem vypracování komplexní úlohy)

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miroslav Jiřička. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.