Detail modulu MS Access - formuláře a sestavy v návrhovém zobrazení

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

MS Access - formuláře a sestavy v návrhovém zobrazení

Kód modulu

18-m-4/AA82

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

18 - Informatické obory

Komplexní úloha

Tvorba uživatelského rozhraní v MS Access

Obory vzdělání - poznámky

18-20-M/01 – Informační technologie

Délka modulu (počet hodin)

16

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Úspěšné absolvování předmětu – z obsahu RVP Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích a modulu MS Access - tvorba tabulek – obecné a vyhledávací vlastnosti tabulek, dotazy v návrhovém zobrazení

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojit si práci s databázovým systémem MS Access s tvorbou formulářů a sestav. Žák vytvoří formuláře jako rozhraní mezi databázovým systémem a uživatelem. Formuláře slouží pro zjednodušení práce uživatelů - zobrazování dat, úpravy i odstraňování dat. Sestavy slouží k tisku seskupených dat z databáze.

Očekávané výsledky učení

Kompetence dle RVP:

Programovat a vyvíjet uživatelská, databázová řešení, tzn. aby absolventi:

 • algoritmizovali úlohy a tvořili aplikace v některém vývojovém prostředí;
 • realizovali databázová řešení;

Výsledky vzdělávání z RVP z oblasti Aplikační programové vybavení:

 • navrhne a použije formulář;
 • vytvoří sestavu s agregačními funkcemi;

Výsledky učení

 1. definuje základní rozdělení formulářů - zobrazení
 2. orientuje se v nastavení vlastností formulářů
 3. vytvoří jednoduchý formulář samostatný i nekonečný, formulář s podformulářem
 4. použije ovládací prvky formuláře
 5. vytvoří jednoduché sestavy s nastavením vlastností
 6. provede výpočty ve formulářích i sestavách s použitím agregačních funkcí
 7. vytváří makra

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 1. typy zobrazení formulářů
 2. vlastnosti formulářů – datové, formátové, událostní, jiné
 3. ovládací prvky formuláře – popisky, textová pole, tlačítka, karty, seznamy, obrázky…
 4. tvorba jednoduchého formuláře samostatného i nekonečného
 5. výpočty ve formulářích
 6. makra
 7. formulář s podformulářem
 8. vlastnosti sestav – datové, formátové, událostní, jiné
 9. ovládací prvky sestavy – popisky, textová pole, tlačítka, karty, seznamy, obrázky…
 10. tvorba jednoduché sestavy
 11. výpočty v sestavách
 12. seskupování a řazení
 13. sestava s podsestavou

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací
 • dialog se studenty (rozhovor, diskuse)

Metody názorně demonstrační:

 • ukázka tvorby jednoduchých formulářů,
 • nastavení maker,
 • ukázka tvorby formuláře s podformulářem,
 • ukázka tvorby jednoduchých sestav,
 • nastavení vlastností – seskupování a řazení

Metody praktické – vlastní činnost žáků:

 • pracovní činnosti (příklady tvorby formulářů, nastavení požadovaných vlastností, výpočtů, maker, sestav - práce s PC)

Zařazení do učebního plánu, ročník

Výuka probíhá v rámci učiva zaměřeného na Databázové systémy. Doporučuje se vyučovat ve 2. ročníku.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktické zkoušení s použitím PC a MS Access

 • typy zobrazení formulářů
 • vlastnosti formulářů – datové, formátové, událostní, jiné
 • ovládací prvky formuláře – popisky, textová pole, tlačítka, karty, seznamy, obrázky…
 • tvorba jednoduchého formuláře samostatného i nekonečného
 • výpočty ve formulářích
 • makra
 • formulář s podformulářem
 • vlastnosti sestav – datové, formátové, událostní, jiné
 • ovládací prvky sestavy – popisky, textová pole, tlačítka, karty, seznamy, obrázky…
 • tvorba jednoduché sestavy
 • výpočty v sestavách
 • seskupování a řazení
 • sestava s podsestavou

Kritéria hodnocení

Prospěl na výborný:

Bezchybné samostatné předvedení postupu návrhu formulářů a sestav, nastavení vlastností formulářů a sestav podle požadavků. Umí reagovat na změnu zadání. Dovede samostatně tvořivě řešit zadané úkoly. Vyjadřuje se přesně, plynule, s jistotou. Jeho praktické práce jsou po obsahové i grafické stránce bez závad.

Prospěl na chvalitebný:

Mírné nedostatky v předvedeném postupu návrhu formulářů a sestav, nastavení vlastností formulářů a sestav podle požadavků. Rozumí zadání. Zvládá reagovat na změnu zadání. Pracuje samostatně a logicky správně, ale s menší jistotou a přesností. Vyjadřuje se věcně správně, ale s menší pohotovostí. Jeho praktické práce mají po obsahové nebo grafické stránce drobné závady.

Prospěl na dobrý:

Předvede postup návrhu formulářů a sestav, nastavení vlastností formulářů a sestav podle požadavků s drobnými chybami. Rozumí zadání. Je méně samostatný, při řešení úloh se dopouští nepodstatných chyb, které s pomocí učitele odstraní. Vyjadřuje se správně, ale s menší jistotou. Jeho praktické práce mají po obsahové stránce závady, které se netýkají podstaty práce.

Prospěl na dostatečný:

Na návrhu formulářů a sestav, nastavení vlastností formulářů a sestav podle požadavků není schopen samostatně pracovat. Při řešení úloh se dopouští podstatných chyb, které napravuje jen s pomocí učitele. Nevyjadřuje se přesně. Jeho praktické práce mají po obsahové stránce větší závady ovlivňující funkčnost.

Neprospěl:

Nedokáže navrhnout formuláře a sestavy, nastavit požadované vlastnosti formulářů a sestav. Na otázky učitele neodpovídá správně. Úkoly řeší jen s přímou pomocí učitele. Jeho praktické práce mají po obsahové stránce značné závady ovlivňující funkčnost.

Doporučená literatura

BELKO, Peter: Microsoft Access 2013: podrobná uživatelská příručka. Brno: Computer Press, 2014. ISBN 978-80-251-4125-0

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Renáta Revendová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné