Detail modulu Standardizace a stabilizace v pre-pressu

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Standardizace a stabilizace v pre-pressu

Kód modulu

34-m-3/AH36

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

34 - Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

34-53-H/01 Reprodukční grafik

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

Délka modulu (počet hodin)

28

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Modul Světlo, barva, barvové prostory (oblast Všeobecná polygrafie, 1. ročník)

Modul Principy tisku (oblast Všeobecná polygrafie, 1. ročník)

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je určen pro mírně pokročilé žáky, kteří si osvojili základní rozdělení tiskových technik, přípravu tiskových dat v pre-pressu a mají znalosti z oblasti vnímání barev. Modul rozšiřuje výuku v oblasti barvových prostorů. Jeho cílem je seznámit žáky se základními pracovními postupy pro zachování stálosti barev a dosažení opakovatelnosti tisku (re-print). Modul zahrnuje i základy systému správy barev (CMS – Color Management System) a zaměřuje se převážně na přípravu dat pro ofsetový a digitální tisk.

Očekávané výsledky učení

Očekávané výsledky učení vycházejí z odborných kompetencí definovaných v RVP 34-53-H/01 Reprodukční grafik a 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média.

Žák:

 • vysvětlí rozdíly mezi barvovými prostory CMYK, RGB a CIE Lab a přiřadí k nim používané barevné profily
 • sestaví parametry tiskového formátu PDF a vysvětlí nejčastější chyby v přípravě PDF pro ofsetový a digitální tisk
 • používá terminologii a postupy v systému správy barev (CMS), rozliší normy ISO 12647-2 a ISO 12647-7
 • rozliší druhy monitorů a jejich kalibrace
 • vysvětlí problematiku optických zjasňovačů papíru a jejich dopad na CMS

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 1. Barvové prostory a jejich profily
  • CMYK, RGB a CIE Lab
  • Coated Fogra39 a Coated Fogra 51
  • sRGB a Adobe RGB (1998)
 2. Tiskový formát PDF
  • Verze PDF 1.3 a vyšší (rozdíly mezi nimi)
  • Standard PDF/X-1a:2001 a PDF/X-4
  • Průhlednosti a přetisky
  • Druhy objektů v PDF (rastrové a vektorové předlohy, text)
  • Vkládání písem do PDF
 3. Standardy v grafickém průmyslu
  • ISO Coated v2 a PSO Coated v3
  • ISO 12647-2:2004, ISO 12647-2:2013
  • ISO 12647-7:2007, ISO 12647-7:2016
 4. Systém správy barev (CMS)
  • Charakteristika CMS
  • Základní pravidla CMS
  • Barevné profily ICC a jejich aplikování
 5. Monitory a kalibrace
  • Druhy monitorů
  • Druhy kalibrace (HW a SW) a jejich rozdíly
  • Měřicí zařízení
  • Barevný gamut

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky:

A. Metody slovní:

 • Monologické metody (popis, vysvětlování, výklad)
 • Dialogické metody (rozhovor, diskuse)

B. Metody názorně-demonstrační:

 • Projekce

Výsledek učení: vysvětlí rozdíly mezi barvovými prostory CMYK a RGB a přiřadí k nim používané barevné profily

 • žák vysvětlí rozdíly mezi barvovými prostory CMYK a RGB z pohledu mísení a vnímání barev
 • žák na příkladech určí použití barvových prostorů CMYK a RGB
 • žák přiřadí standardizační profily ICC k jednotlivým barvovým prostorům
 • žák stručně popíše historii vzniku barvových prostorů a jejich uplatnění v dnešním grafickém průmyslu

Výsledek učení: sestaví parametry tiskového formátu PDF a vysvětlí nejčastější chyby v přípravě PDF pro ofsetový a digitální tisk

 • žák vyjmenuje základní parametry tiskového formátu PDF (verze, standard PDF/X, druhy objektů v PDF, vkládání písem)
 • žák popíše základní problémy při nesprávném použití některého z parametrů tiskového formátu PDF
 • žák rozliší použití parametrů tiskového formátu PDF pro digitální nebo ofsetový tisk (popíše výhody použití RGB pro digitální tisk apod.)

Výsledek učení: používá terminologii a postupy v CMS, rozliší normy ISO 12647-2 a ISO 12647-7

 • žák vysvětlí pojmy a zkratky: CMS, ICC, barevný gamut, ISO
 • žák popíše uplatnění systému správy barev (CMS) a jeho postupů v grafickém průmyslu
 • žák rozliší normy ISO 12647-2 a ISO 12647-7 a popíše rozdílnost jejich použití v praxi

Výsledek učení: rozliší druhy monitorů a jejich kalibrace

 • žák rozliší druhy monitorů podle typu displeje
 • žák rozliší druhy monitorů podle barevného gamutu (sRGB nebo Adobe RGB (1998))
 • žák vysvětlí rozdíl mezi HW a SW kalibrací monitoru, jejich výhody a nevýhody
 • žák  popíše uplatnitelnost HW a SW kalibrací monitoru v grafickém průmyslu

Výsledek učení: vysvětlí problematiku optických zjasňovačů papíru a jejich dopad na CMS

 • žák vysvětlí rozdíl mezi papírem bez a s optickými zjasňovači (UV)
 • žák vysvětlí problematiku nástupu papírů s optickými zjasňovači a jeho dopad na CMS a měření barev (nástup PSO Coated v3)

Zařazení do učebního plánu, ročník

Doporučuje se vyučovat v 2. ročníku.

Vazba na obory vzdělání:

 • 34-53-H/01 Reprodukční grafik
 • 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

1. Písemná forma:

test v elektronické podobě obsahující jednoznačně stylizované otázky s volbou tří možných odpovědí

2. Ústní forma:

1-3 ústní prověření znalostí v průběhu výuky modulu, a to vždy z několika probraných oblastí obsahu vzdělávání

3. Praktická forma

pracovní činnosti v rámci praktické výuky (přiřazení barevných profilů k barvovým prostorům, sestavení parametrů formátu PDF)

Kritéria hodnocení

1. Písemné zkoušení:

10 otázek po 10 bodech; max. počet dosažených bodů 100

Hodnocení:

uspěl – 55-100 bodů

neuspěl – méně než 55 bodů

2. Ústní zkoušení:

Žák je průběžně ústně zkoušen a hodnocen klasifikační stupnicí 1-5. Přihlíží se k tomu, zda žák odpovídá správně na kladené otázky, vyjadřuje se přesně a srozumitelně, má o prověřovaném učivu povědomí a má základní znalosti z oblasti stabilizace a standardizace v pre-pressu.

Hodnocení:

uspěl – průměrná známka 1-4

neuspěl – průměrná známka horší než 4

3. Praktické předvedení:

Žák je v rámci praktické výuky hodnocen klasifikační stupnicí 1-5.

Hodnocení:

uspěl – průměrná známka 1-4

neuspěl – průměrná známka horší než 4

4. Docházka:

Žák uspěl, pokud má min. 75% docházku do vyučování, přičemž zbývajících 25 % může tvořit pouze omluvená absence (např. nemoc, návštěva lékaře).

---------------------------------------------------------------------------------------------

Celkově žák uspěl, pokud uspěl ve všech čtyřech kritériích současně.

Doporučená literatura

M. Kaplanová a kol.: Moderní polygrafie. 3. vyd., SPP, Praha, 2012, ISBN 978-80-254-4230-2

R. Blahák, P. Pop: Realizace tiskovin. Nakladatelství grafické školy, Praha, 2018, ISBN 978-80-86824-18-5

P. Lozan, V. Kulka: PDF/X-1a, PDF/X-4. Grafie CZ, Praha, 2015, ISBN 978-80-260-7858-6

Poznámky

Modul Standardizace a stabilizace v pre-pressu svým obsahem úzce souvisí s modulem Operátor digitálního tisku pro 2. ročník, v němž jde ale především o prohloubení praktických dovedností žáků.

Doporučené rozvržení hodin:

teoretické vyučování – 24 hodin

praktické vyučování – 4 hodiny

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miroslav Jiřička. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné