Detail modulu Operátor digitálního tisku pro 2. ročník

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Operátor digitálního tisku pro 2. ročník

Kód modulu

34-m-3/AG52

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

34 - Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Komplexní úloha

Úvod do digitálního tisku - tisková zakázka

Zhotovení vazby V1 sešitová brožura

Profesní kvalifikace

Art grafik (kód: 34-017-H)

Operátor DTP (kód: 34-015-H)

Operátor produkčního digitálního tiskového stroje (kód: 34-056-M)

Operátor zhotovení tiskových forem (kód: 34-035-H)

Správce tiskových dat (kód: 34-036-H)

Platnost standardu od

29. 04. 2019

Obory vzdělání - poznámky

34-53-H/01 Reprodukční grafik

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

Délka modulu (počet hodin)

36

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Modul Adobe InDesign pro 1. ročník

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je určen pro začátečníky, kteří nemají zkušenosti s digitálním tiskem. Jeho cílem je seznámit žáky s postupem zakázky, tj. s komunikací se zákazníkem, kalkulací, tvorbou výrobního sáčku, kontrolou dat, elektronickou archovou montáží a tiskem. Doporučuje se navázat knihařským zpracováním cvičných prací.

Očekávané výsledky učení

Očekávané výsledky učení vycházejí z kompetencí definovaných v RVP 34-53-H/01 Reprodukční grafik a 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média a z odborných kompetencí definovaných v těchto profesních kvalifikacích:

 • 34-015-H Operátor DTP
 • 34-017-H Art grafik
 • 34-035-H Operátor zhotovení tiskových forem
 • 34-036-H Správce tiskových dat
 • 34-056-M Operátor produkčního digitálního tiskového stroje

Žák:

 • komunikuje se zákazníkem a sestaví objednávku tisku
 • vyplní výrobní sáček a stanoví cenu tisku
 • zkontroluje tisková data a provede elektronickou archovou montáž
 • vytiskne zakázku a zhodnotí kvalitu tisku

Kompetence ve vazbě na NSK

34-015-H Operátor DTP:

 • Komunikace a výměna obrazových a textových podkladů ve spolupráci s grafickým studiem a zadavatelem zakázky

34-017-H Art grafik:

 • Komunikace a výměna obrazových a textových podkladů při navrhování designu tiskovin a multimediálních programů ve spolupráci s grafickým studiem a zadavatelem zakázky
 • Projednávání grafického řešení reklam se zákazníky
 • Projednávání změn a úprav grafického zpracování složitějších výtvarných řešení reklam se zákazníky

34-035-H Operátor zhotovení tiskových forem:

 • Zhotovování elektronické montáže kompletních tiskových archů a nastavení parametrů osvitu s využitím počítačových programů

34-036-H Správce tiskových dat:

 • Komunikace a výměna obrazových a textových podkladů ve spolupráci s grafickým studiem a zadavatelem zakázky

34-056-M Operátor produkčního digitálního tiskového stroje:

 • Komunikace při styku s klienty a zákazníky tiskových zakázek

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 1. Komunikace se zákazníkem, tvorba ceny a výrobního sáčku
  • odborná i neodborná terminologie
  • kalkulace pomocí online kalkulaček a porovnání cen z různých technologií tisku (digitální a ofsetový tisk)
  • stanovení technologie výroby a tvorba výrobního sáčku
 2. Kontrola tiskových dat a předtisková příprava
  • kontrola dat (ořezové značky, spadávky, verze PDF, standard PDF)
  • Adobe Acrobat X Pro, Adobe Acrobat Pro DC, Enfocus PitStop Pro 11 a jejich možnosti při kontrole dat
  • chyby v datech (průhlednost, barevnost)
  • elektronická archová montáž (PLDA 5)
 3. Tisk
  • software (Fiery Command WorkStation)
  • volba správného potiskovaného materiálu
  • tisk a kontrola kvality
 4. Cvičné práce
  • oboustranná vizitka
  • obal na sešit V1 (A4)
  • obal na blok (A5)
  • brožura V1 (A4) – tisk za použití tiskového modulu pro automatickou vazbu V1

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky:

A. Metody slovní:

 • Monologické metody (popis, vysvětlování, výklad)
 • Dialogické metody (rozhovor, diskuse)

B. Metody názorně demonstrační:

 • Předvádění (a opakování žáků po učiteli)
 • Projekce

C. Metody praktické:

 • Nácvik pracovních dovedností

Výsledek učení: komunikuje se zákazníkem a sestaví objednávku tisku

 • žák komunikuje se zákazníkem, vhodnými dotazy pomůže sestavit objednávku tisku a vybere vhodnou tiskovou techniku (digitální, nebo ofsetový tisk)
 • žák pracuje samostatně, nebo ve skupině

Výsledek učení: vyplní výrobní sáček a stanoví cenu tisku

 • žák stanoví cenu tisku s pomocí online kalkulaček a podle výsledných cen stanoví tiskovou technologii
 • žák pracuje na připravených zadáních zakázek a sám nebo ve skupině nabídne tisk za určité ceny, učitel porovná ceny s ostatními žáky (skupinami žáků)
 • žák si osvojí systém vypracování výrobního sáčku a samostatně vypracuje výrobní sáčky pro připravené zakázky

Výsledek učení: zkontroluje tisková data a provede elektronickou archovou montáž

 • žák si osvojí problematiku průhlednosti a barevnosti
 • žák je seznámen se základy ColorManagementu
 • pro kontrolu tiskových dat žák používá počítačové programy Adobe Acrobat X Pro, Adobe Acrobat Pro DC a Enfocus PitStop Pro 11, uvede jejich možnosti kontroly a úpravy tiskových dat
 • žák provede elektronickou archovou montáž pomocí počítačového programu PLDA a je seznámen s problematikou základní archové montáže pro ofsetový tisk
 • žák si osvojí základní znalosti archové montáže pro digitální a ofsetový tisk, uvede jejich rozdíly a omezení

Výsledek učení: vytiskne zakázku a zhodnotí kvalitu tisku

 • žák vytiskne vlastní cvičné práce (vizitka, obal na sešit, obal na blok do vazby TwinWire)
 • žák zkontroluje „pasování“ přední a zadní strany, vizuálně zhodnotí kvalitu tisku, použije vzorníky barev pro určení správné barevnosti

Zařazení do učebního plánu, ročník

Výuka probíhá v rámci odborného výcviku. Doporučuje se vyučovat v 2. ročníku.

Vazba na obory vzdělání:

 • 34-53-H/01 Reprodukční grafik
 • 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Samostatná práce žáků: vytvoření pracovního sáčku, kalkulace ceny a její porovnání s ostatními žáky (skupinami)

Vypracování závěrečného testu, jehož obsahem jsou teoretické znalosti správnosti dat a praktické cvičení (posouzení tisknutelnosti připravených dat, tisk a kontrola kvality tisku)

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení využitelná pro hodnocení v rámci odborného výcviku:

 • hodnocení kvality vytisknutých produktů
 • závěrečný test

Modul žák absolvuje po úspěšném vypracování závěrečného testu.

Doporučená literatura

 • Mgr. L. Řezníček a M. Jiřička: Digitální tisk v kostce. Střední škola mediální grafiky a tisku s.r.o., Praha, 2013

Poznámky

Potřebné vybavení:

 • Adobe InDesign CC
 • Adobe Acrobat X Pro
 • Adobe Acrobat Pro DC
 • Enfocus PitStop Pro 11 (nebo jiná verze)
 • Microsoft Excel, Libre Office nebo Open Office
 • Fiery Command Workstation
 • PLDA 5
 • Tiskový stroj (nejlépe s in-line modulem pro zpracování vazby V1)

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miroslav Jiřička. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné