Detail modulu Adobe InDesign pro 1. ročník

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Adobe InDesign pro 1. ročník

Kód modulu

34-m-3/AA64

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

34 - Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Komplexní úloha

Úvod do Adobe InDesign – Hřiště

Obory vzdělání - poznámky

34-53-H/01 Reprodukční grafik

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

Délka modulu (počet hodin)

36

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Bez vstupních předpokladů

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je určen pro začátečníky, kteří s počítačovým programem Adobe InDesign ještě nemají zkušenosti. Je zcela nezávislý na ostatních modulech pro první ročníky. Jeho cílem je seznámit žáky se základním ovládáním programu formou různých cvičení.

Očekávané výsledky učení

Očekávané výsledky učení vycházejí z odborných kompetencí definovaných v RVP 34-53-H/01 Reprodukční grafik a 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média.

Žák:

 • vysvětlí význam programu Adobe InDesign a jeho uplatnění v praxi
 • používá základní nástroje a přednastaví program podle potřeby
 • vytváří a nastavuje nové dokumenty, definuje spadávku
 • používá tabulátory a tabulky, vytváří a používá odstavcové, znakové i objektové styly a vzorník barev
 • sloučí data (personalizuje) z databáze, kterou připraví pomocí programu Microsoft Excel nebo Libre Office (Open Office)
 • zalomí strany dokumentu pomocí textových rámečků, vzorů a typografických nástrojů
 • vloží obrázky, nastaví obtékání textu, využívá nástroj Krok a opakovat
 • používá automatické funkce programu InDesign: Číslování stran, Průběžné záhlaví, Hledat a nahradit a automaticky opraví text pomocí plug-inu TypoSkript
 • používá nejčastější klávesové zkratky
 • vytvoří PDF soubor určený pro tisk

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

1. Význam programu a jeho přednastavení

 • představení programu, význam pojmu „zlomový program“
 • panel nástrojů a pracovní plocha

2. Základní nástroje

 • výběr a přímý výběr (černá a bílá šipka)
 • nástroje obdélník a obdélníkový rámeček
 • nástroj Text, panel nástrojů Text (Písmo, Řez, Velikost, Proklad)
 • nástroje Kapátko, Vodítka, Čára
 • tabulka a tabulátory

3. Tvorba nového dokumentu

 • formát tiskoviny
 • velikost spadávky
 • sazební obrazec (okraje dokumentu)
 • protilehlé stránky

4. Automatizace a personalizace, sazba

 • sloučení dat a tvorba databáze
 • číslo aktuální stránky, průběžné záhlaví
 • vzory stran a jejich odvozování
 • znakové, odstavcové a objektové styly
 • TypoSkript, Hledat a nahradit, Krok a opakovat
 • obtékání textu
 • automaticky generovaný obsah

5. Cvičné práce

 • navštívenky (vizitky)
 • pexeso A4 a A3
 • vstupenka (+ personalizace)
 • pozvánka (+ personalizace)
 • leták
 • dvojstrana časopisu
 • křížovka
 • sudoku

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky:

A. Metody slovní:

 • Monologické metody (popis, vysvětlování, výklad)
 • Dialogické metody (rozhovor, diskuse)

B. Metody názorně demonstrační:

 • Předvádění (a opakování žáků po učiteli)
 • Projekce

C. Metody praktické:

 • Nácvik pracovních dovedností

Výsledek učení: vysvětlí význam programu Adobe InDesign a jeho uplatnění v praxi

 • žák je seznámen s významem programu a jeho využitím v praxi
 • žák si osvojí ovládání a části programu (pracovní plocha, panel nástrojů apod.)

Výsledek učení: používá základní nástroje a přednastaví  program podle potřeby

 • žák pracuje s předpřipraveným dokumentem v grafickém programu, kde se seznámí se základním ovládáním a orientací
 • žák napodobuje práci učitele a používá základní nástroje
 • žák upraví rozvržení pracovní plochy a uloží si její přednastavení

Výsledek učení: vytváří a nastavuje nové dokumenty, definuje spadávku

 • žák nastaví nový dokument a definuje spadávku

Výsledek učení: používá tabulátory a tabulky, vytváří a používá odstavcové, znakové i objektové styly a vzorník barev

 • žák vytváří jednotlivé grafické úlohy (sudoku, křížovka, časopis) spolu s učitelem
 • žák vytváří jednotlivé grafické úlohy samostatně

Výsledek učení: sloučí data (personalizuje) z databáze, kterou připraví pomocí programu Microsoft Excel nebo Libre Office (Open Office)

 • žák vytváří jednotlivé grafické úlohy (vizitka, pozvánka, vstupenka) spolu s učitelem
 • žák vytváří jednotlivé grafické úlohy samostatně

Výsledek učení: zalomí strany dokumentu pomocí textových rámečků, vzorů a typografických nástrojů

 • žák vytváří jednotlivé grafické úlohy (časopis) spolu s učitelem
 • žák respektuje typografická pravidla
 • žák vytváří jednotlivé grafické úlohy samostatně

Výsledek učení: vloží obrázky, nastaví obtékání textu, využívá nástroj Krok a opakovat

 • žák vytváří jednotlivé grafické úlohy (pexeso, časopis) spolu s učitelem
 • žák vytváří jednotlivé grafické úlohy samostatně

Výsledky učení: používá automatické funkce programu InDesign: Číslování stran, Průběžné záhlaví, Hledat a nahradit a opraví text automaticky pomocí plug-inu TypoSkript

 • žák vytváří jednotlivé grafické úlohy (časopis) spolu s učitelem
 • žák používá plug-in TypoSkript
 • žák vytváří jednotlivé grafické úlohy samostatně

Výsledky učení: používá nejčastější klávesové zkratky

 • žák postupně spolu s nástroji používá klávesové zkratky

Výsledky učení: vytvoří PDF soubor určený pro tisk

 • žák definuje parametry exportu tiskového PDF souboru pro každou samostatnou úlohu

Zařazení do učebního plánu, ročník

Výuka probíhá v rámci odborného výcviku. Doporučuje se vyučovat v 1. ročníku.

Vazba na obory vzdělání:

 • 34-53-H/01 Reprodukční grafik
 • 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Samostatná práce žáků: vytvoření dokumentu a export do formátu PDF, porovnávání s prací učitele

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení využitelná pro hodnocení v rámci odborného výcviku:

 • datová správnost vytvořených dokumentů (dodržování pravidel sazby, okrajů dokumentu, barevnost)
 • export dat do formátu PDF pro tisk (ořezové značky, spadávky)

Modul žák absolvuje po úspěšném dokončení všech cvičení.

Doporučená literatura

Oficiální výukový kurz:

Kelly Kordes Anton a John Cruise. Adobe InDesign CC. Computer Press, Brno 2017. ISBN 978-80-251-4857-0

Neoficiální videa:

UNIE GRAFIKCÉHO DESIGNU. UGD 36: Pokročilé funkce InDesignu (Filip Blažek). Publikováno na YouTube 10. 11. 2014

https://www.youtube.com/watch?v=fvRxmshvvFE

DTPko. Chytré nastavení podbarvení nadpisu s ukotveným objektem - InDesign CZ tutorial. Publikováno na Youtube 12. 10. 2017

https://www.youtube.com/watch?v=Hb9Rd53zS8Q

DTPko. Jak vysázet tisíc vizitek za pár vteřin - InDesign CZ tutorial. Publikováno na Youtube 8. 9. 2015

https://www.youtube.com/watch?v=uCN5pWZXW88

Poznámky

Potřebné vybavení:

Adobe InDesign CC (nebo starší)

Microsoft Excel, Libre Office, nebo Open Office

TypoSkript (https://typoskript.cz)

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miroslav Jiřička. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné