Detail modulu Prodej zboží

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Prodej zboží

Kód modulu

66-m-3/AC18

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

66 - Obchod

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

66-51-H/01 Prodavač

66-41-L/01 Obchodník

Délka modulu (počet hodin)

24

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Prodejna

Formy prodeje zboží a služby obchodu

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Po úspěšném zvládnutí problematiky modulu bude žák plně seznámen s prodejem zboží, bude si vědom povinnosti dodržování předpisů o prodeji zboží, bude ovládat různé techniky prodeje, nabídku zboží, komunikaci se zákazníkem. Poskytne zákazníkovi odbornou poradenskou službu a zabalí zboží různými způsoby.

 

Očekávané výsledky učení

Výsledky ve vazbě na RVP:

 • Prodávat kvalifikovaně zboží různého sortimentu

Žák:

 • provádí obsluhu zákazníků s ohledem na specifika jednotlivých forem prodeje
 • charakterizuje jednotlivé obchodní operace a požadavky na ně kladené
 • vede příslušné doklady
 • pohotově reaguje na zjištěné nedostatky dodávky a uplatňuje reklamaci vůči dodavateli
 • přípraví zboží k prodeji
 • vyhotovuje účetní doklady o prodeji zboží
 • balí zboží odpovídajícím obalovým materiálem s ohledem na funkčnost a estetickou úroveň a potřeby zákazníků
 • využívá všech mechanizačních prostředků pro manipulaci se zbožím
 • komunikuje se zákazníkem při případných stížnostech a reklamacích zboží v souladu s postupy firmy

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Ochrana spotřebitele - právní úprava

Nabídka zboží

Zásady prodejního styku

Techniky prodeje zboží

Prodejní proces

Nabídka a poradenská služba

Doklady o nákupu a ceně zboží

Reklamace zboží

 

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

Odborný výklad, instrukce, nácvik modelových situací, zpracování prezentací, aplikace teoretických poznatků v praxi s odbornou podporou učitele, odborná praxe pod dohledem na reálném pracovišti.

Učební činnosti:

Žák:

 • sleduje odborný výklad vyučujícího a pracuje s informacemi z výkladu
 • využívá internetové zdroje
 • vyhledává a ověřuje si doplňující informace získané z elektronických zdrojů
 • provádí konzultaci s vyučujícím
 • pracuje s informacemi v kolektivu
 • prokazuje aktivitu při řešení úkolů
 • vyhodnotí závěr
 • podílí se na nových úkolech
 • odhaluje společně chyby a nedostatky a zdůvodní je
 • úkoly prezentuje před kolektivem a připouští připomínky jiných

Činnosti žáka ve vazbě na výsledky učení:

 • užívá odborné výrazy
 • uplatňuje získané teoretické vědomosti při prodeji
 • použije cenovky a jiné označení zboží
 • využívá informační technologie v provozu
 • kontroluje správnost cen
 • zjistí přání zákazníka
 • předvede a předloží zboží zákazníkovi
 • vyúčtuje zboží zákazníkovi
 • pracuje s daňovými doklady a objasní jejich náležitosti
 • určí náležitosti reklamačního listu
 • stanoví podmínky reklamačního řízení
 • popíše informace na obalech
 • využívá zásady odborné komunikace

Zařazení do učebního plánu, ročník

 • 66-51-H/01 Prodavač, 2. ročník
 • 66-41-L/01 Obchodník, 2. ročník

 

 

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Hodnocení je složeno ze 2 částí:

1. Písemný test - písemné ověření teoretických znalostí z následující odborné problematiky:

 • povinnosti prodejce podle Zákona o o ochraně spotřebitele 
 • nabídka zboží
 • technika prodeje, prodejní proces
 • reklamace zboží zákazníkem

Bodová hodnota jedné otázky je 1 bod, celkový počet otázek v testu:20, struktura testové otázky – výběr jedné správné odpovědi ze tří možností

2. Předvedení prodejního procesu v provozu - praktické ověření odborných činnosti:

 • provést prodejní proces
 • zvážit zboží na kontrolní váze, manipulovat s kontrolní váhou
 • provést doplňkovou nabídku a poprodejní servis
 • vést odbornou komunikaci se zákazníkem

Kritéria hodnocení

Písemný test: maximální počet bodů 20

Předvedení prodejního procesu v provozu: maximální počet bodů 20

Převod bodů na známky:

40 -35 bodů: 1

34 - 29 bodů: 2

28 - 20 bodů: 3

19 -11 bodů: 4

10 - 0 bodů: 5

Žák splnil modul v případě, že z části 2 získá minimálně 10 bodů a jeho účast na modulu je minimálně 75%.

Žák modul nesplní v případě nedosažení požadované minimální bodové hranice.

Doporučená literatura

NOVOTNÝ, Mojmír. Obchodní provoz pro Střední odborná učiliště, 1. vyd. PRAHA: Fortuna, 2007. ISBN 80-7168-845-2

Poznámky

Doporučené rozvržení hodin:

teoretické vyučování – 12 hodin

praktické vyučování – 12 hodin

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Vladimíra Stěhulová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné