Detail modulu Prodejna

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Prodejna

Kód modulu

66-m-3/AA02

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

66 - Obchod

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

66-51-H/01 Prodavač

66-41-L/01 Obchodník

Délka modulu (počet hodin)

20

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Po zvládnutí problematiky modulu bude žák disponovat teoretickými znalostmi o prodejně, které budou připraveni aplikovat v praxi. Především o její vnější a vnitřní úpravě, zařízení prodejny v závislosti na formě prodeje a dispozičním řešení prodejny. Modul připraví žáky i na to, jak postupovat při ochraně zboží před škůdci.

Očekávané výsledky učení

Výsledky ve vazbě na RVP:

popíše základní prodejní jednotku a určí vhodné zařízení podle druhu prodávaného zboží;

Žák:

 • určí, co tvoří vnější úpravu prodejny
 • specifikuje a charakterizuje – výkladní skříň, firemní štít, vchod do prodejny
 • určí, co tvoří vnitřní úpravu prodejny
 • charakterizuje jednotlivé prostory prodejny
 • vyjmenuje kategorie požadavků na zařízení prodejny
 • specifikuje požadavky na zařízení prodejny
 • vyjmenuje a charakterizuje zařízení prodejny pro samoobslužný prodej
 • vyjmenuje a charakterizuje zařízení prodejny pro prodej volným výběrem
 • vyjmenuje a charakterizuje zařízení prodejny s pultovým prodejem
 • vyjmenuje zařízení pro skladování zboží
 • vyjmenuje škůdce, kteří se mohou v prodejně vyskytovat
 • určí jak postupovat v případě výskytu škůdců
 • vyjmenuje preventivní opatření při ochraně zboží proti škůdcům

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • vnější úprava prodejny – firemní štít, výkladní skříň, vstup do prodejny
 • vnitřní úprava prodejny – rozdělení vnitřních prostor
 • dispoziční řešení prodejny
 • požadavky na zařízení prodejny
 • zařízení prodejny pro: samoobslužný prodej, prodej volným výběrem a pultový prodej
 • zařízení pro skladování zboží
 • ochrana zboží proti škůdcům

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky:

odborný výklad, prezentace pracoviště, diskuse žáků ve skupině s využitím vlastních zkušeností (jako zákazníka)

Učební činnosti:

Žák:

 • sleduje odborný výklad vyučujícího a pracuje s informacemi z výkladu
 • využívá internetové zdroje
 • vyhledává a ověřuje si doplňující informace získané z elektronických zdrojů
 • provádí konzultaci s vyučujícím
 • pracuje s informacemi v kolektivu
 • prokazuje aktivitu a zájem o danou problematiku
 • uplatňuje získané teoretické znalosti v praxi
 • podílí se aktivně na práci v pracovním kolektivu

Činnosti žáka ve vazbě na výsledky učení:

 • vyjmenuje a popíše vnější úpravu prodejny
 • charakterizuje jednotlivé činitele vnější úpravy prodejny
 • určí význam jednotlivých náležitostí vnější úpravy prodejny
 • určí, co tvoří vnitřní úpravu prodejny
 • vyjmenuje a charakterizuje jednotlivé vnitřní prostory prodejny
 • rozliší jednotlivé typy dispozičního řešení prodejny a graficky jej znázorní
 • vyjmenuje jednotlivé skupiny požadavků na zařízení prodejny
 • zařadí požadavky na zařízení prodejny do skupin
 • charakterizuje jednotlivé požadavky na zařízení prodejny
 • vyjmenuje jednotlivé zařízení prodejny pro samoobslužný prodej
 • vyjmenuje jednotlivé zařízení prodejny pro prodej volným výběrem
 • vyjmenuje jednotlivé zařízení prodejny pro pultový prodej
 • vyjmenuje jednotlivé zařízení pro skladování zboží
 • vyjmenuje škůdce, kteří se mohou v prodejně vyskytovat
 • určí preventivní opatření při ochraně zboží proti škůdcům
 • popíše postup při likvidaci škůdců v prodejně

Zařazení do učebního plánu, ročník

 • 66-51-H-01 Prodavač - 1. ročník 
 • 66-41-L/01 Obchodník - 1. ročník 

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Hodnocení bude probíhat v rámci písemného a ústního ověřování teoretických znalostí jednotlivých témat.

Písemné zkoušení - ověří znalosti témat otevřenými otázkami:

 • vnější úprava prodejny
 • vnitřní úprava prodejny
 • požadavky na zařízení prodejny
 • zařízení prodejny pro různé typy prodeje
 • ochrana zboží

Ústní zkoušení – budou prověřovány teoretické znalosti obsaženy v modulu. Hodnotit se bude obsahová správnost odpovědí, samostatnost při odpovědích, nutnost pokládání návodných otázek

Kritéria hodnocení

Písemné zkoušení – žák může získat celkem maximálně 50 bodů

Ústní zkoušení – žák zodpoví 4 otázky, uspěje při zodpovězení 1 z nich. Za ústní prověření znalostí může žák získat max. 20 bodů (max. 5 bodů za každou otázku)

Celkem žák může získat maximálně 70 bodů

Převodová tabulka bodů na známku

procentní vyjádření Počet bodů Známka
100  -  91% 70  -  64 výborný
90  -  76% 63  -  53 chvalitebný
75  -  56% 52  -  39 dobrý
55  -  36% 38 -  25 dostatečný
35 a méně % 25  -  méně nedostatečný

Podmínkou je účast na modulu ve výši 80%.

Žák modul nesplní v případě nedosažení požadované minimální procentní hranice.

 

 

Doporučená literatura

NOVOTNÝ, Mojmír., Obchodní provoz. ( pro SOU ), nakl. Uč. Fortuna, 2007, ISBN80-7168-845-2

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lenka Zatloukalová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné