Detail modulu Prodejna

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Prodejna

Kód modulu

66-m-3/AA02

Typ vzdělání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

66 - Obchod

Komplexní úloha

Obor / obory vzdělání - poznámky

66-51-H/01 Prodavač

66-41-L/01 Obchodník

Délka modulu (počet hodin)

20

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Nejsou stanoveny.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Po zvládnutí problematiky modulu bude žák disponovat teoretickými znalostmi o prodejně, které budou připraveni aplikovat v praxi. Především o její vnější a vnitřní úpravě, zařízení prodejny v závislosti na formě prodeje a dispozičním řešení prodejny. Modul připraví žáky i na to, jak postupovat při ochraně zboží před škůdci.

Očekávané výsledky učení

Výsledky ve vazbě na RVP:

popíše základní prodejní jednotku a určí vhodné zařízení podle druhu prodávaného zboží;

Žák:

 • určí, co tvoří vnější úpravu prodejny
 • specifikuje a charakterizuje – výkladní skříň, firemní štít, vchod do prodejny
 • určí, co tvoří vnitřní úpravu prodejny
 • charakterizuje jednotlivé prostory prodejny
 • vyjmenuje kategorie požadavků na zařízení prodejny
 • specifikuje požadavky na zařízení prodejny
 • vyjmenuje a charakterizuje zařízení prodejny pro samoobslužný prodej
 • vyjmenuje a charakterizuje zařízení prodejny pro prodej volným výběrem
 • vyjmenuje a charakterizuje zařízení prodejny s pultovým prodejem
 • vyjmenuje zařízení pro skladování zboží
 • vyjmenuje škůdce, kteří se mohou v prodejně vyskytovat
 • určí jak postupovat v případě výskytu škůdců
 • vyjmenuje preventivní opatření při ochraně zboží proti škůdcům

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • vnější úprava prodejny – firemní štít, výkladní skříň, vstup do prodejny
 • vnitřní úprava prodejny – rozdělení vnitřních prostor
 • dispoziční řešení prodejny
 • požadavky na zařízení prodejny
 • zařízení prodejny pro: samoobslužný prodej, prodej volným výběrem a pultový prodej
 • zařízení pro skladování zboží
 • ochrana zboží proti škůdcům

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky:

odborný výklad, prezentace pracoviště, diskuse žáků ve skupině s využitím vlastních zkušeností (jako zákazníka)

Učební činnosti:

Žák:

 • sleduje odborný výklad vyučujícího a pracuje s informacemi z výkladu
 • využívá internetové zdroje
 • vyhledává a ověřuje si doplňující informace získané z elektronických zdrojů
 • provádí konzultaci s vyučujícím
 • pracuje s informacemi v kolektivu
 • prokazuje aktivitu a zájem o danou problematiku
 • uplatňuje získané teoretické znalosti v praxi
 • podílí se aktivně na práci v pracovním kolektivu

Činnosti žáka ve vazbě na výsledky učení:

 • vyjmenuje a popíše vnější úpravu prodejny
 • charakterizuje jednotlivé činitele vnější úpravy prodejny
 • určí význam jednotlivých náležitostí vnější úpravy prodejny
 • určí, co tvoří vnitřní úpravu prodejny
 • vyjmenuje a charakterizuje jednotlivé vnitřní prostory prodejny
 • rozliší jednotlivé typy dispozičního řešení prodejny a graficky jej znázorní
 • vyjmenuje jednotlivé skupiny požadavků na zařízení prodejny
 • zařadí požadavky na zařízení prodejny do skupin
 • charakterizuje jednotlivé požadavky na zařízení prodejny
 • vyjmenuje jednotlivé zařízení prodejny pro samoobslužný prodej
 • vyjmenuje jednotlivé zařízení prodejny pro prodej volným výběrem
 • vyjmenuje jednotlivé zařízení prodejny pro pultový prodej
 • vyjmenuje jednotlivé zařízení pro skladování zboží
 • vyjmenuje škůdce, kteří se mohou v prodejně vyskytovat
 • určí preventivní opatření při ochraně zboží proti škůdcům
 • popíše postup při likvidaci škůdců v prodejně

Zařazení do učebního plánu, ročník

 • 66-51-H-01 Prodavač - 1. ročník 
 • 66-41-L/01 Obchodník - 1. ročník 

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Hodnocení bude probíhat v rámci písemného a ústního ověřování teoretických znalostí jednotlivých témat.

Písemné zkoušení - ověří znalosti témat otevřenými otázkami:

 • vnější úprava prodejny
 • vnitřní úprava prodejny
 • požadavky na zařízení prodejny
 • zařízení prodejny pro různé typy prodeje
 • ochrana zboží

Ústní zkoušení – budou prověřovány teoretické znalosti obsaženy v modulu. Hodnotit se bude obsahová správnost odpovědí, samostatnost při odpovědích, nutnost pokládání návodných otázek

Kritéria hodnocení

Písemné zkoušení – žák může získat celkem maximálně 50 bodů

Ústní zkoušení – žák zodpoví 4 otázky, uspěje při zodpovězení 1 z nich. Za ústní prověření znalostí může žák získat max. 20 bodů (max. 5 bodů za každou otázku)

Celkem žák může získat maximálně 70 bodů

Převodová tabulka bodů na známku

procentní vyjádření Počet bodů Známka
100  -  91% 70  -  64 výborný
90  -  76% 63  -  53 chvalitebný
75  -  56% 52  -  39 dobrý
55  -  36% 38 -  25 dostatečný
35 a méně % 25  -  méně nedostatečný

Podmínkou je účast na modulu ve výši 80%.

Žák modul nesplní v případě nedosažení požadované minimální procentní hranice.

 

 

Doporučená literatura

NOVOTNÝ, Mojmír., Obchodní provoz. ( pro SOU ), nakl. Uč. Fortuna, 2007, ISBN80-7168-845-2

Poznámky

Klíčová aktivita

RVP - Odborné vzdělávání (návaznost na RVP)

Pracovní skupina

PS7 - Pracovní skupina 7

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Lenka Zatloukalová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné