Detail komplexní úlohy Identifikační znaky živnostníka

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Identifikační znaky živnostníka

Kód úlohy

99-u-3/AH83

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

99 - Průřezové

Vazba na vzdělávací modul(y)

Identifikační znaky živnostníka

Škola

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace, Žákovská, Sokolov

Klíčové kompetence

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

24. 01. 2020 13:40

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

20

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník, 2. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha si klade za cíl pomocí tvorby ve Wordu nebo v Excelu, dílčích příkladů a samostatné práce naučit žáky, jak správně se rozhodnout o výběru oboru činnosti podnikání. Jak vytvořit vhodné podklady k podnikání a jak vyplnit nutné doklady a tiskopisy k založení živnosti. Dále jak správně založit podle legislativy firmu a jak se orientovat v činnosti živnostenského úřadu. Žák pracuje se získanými teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z modulu „Identifikační znaky živnostníka“.

Komplexní úloha je rozdělena do dílčích částí, které jsou uvedeny ve formuláři komplexní úlohy. Zadání, teorie a pracovní listy jsou uvedeny v jednotlivých přílohách. 

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • Používá odbornou terminologii pojmů
 • Vybere, zvolí a vytvoří podklady k správnému a vhodnému oboru podnikání
 • Vytvoří samostatné modelové příklady (pomocí zadaných úkolů nebo odborného výcviku), na kterém uplatní teoretické poznatky a praktické dovednosti při výběru vhodného oboru a předmětu  podnikání živnostníka
 • Vybere předmět podnikání, zvolí právní formy podnikání, zvolí vhodné jméno firmy a předmětu podnikání

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

 1. Používá odbornou terminologii dokladů
  • sleduje prezentaci na dané téma a reaguje na dotazy vyučujícího
  • samostatně řeší zadané otázky vyučujícího
 2. Vybere, zvolí a vytvoří podklady k správnému a vhodnému oboru podnikání
  • na praktických příkladech aplikuje získané teoretické poznatky – pracovní list
  • žák systematicky rozdělí právnické a podnikající fyzické osoby (PO a FO)
  • žák systematicky pracuje s úplnými zněními zákonů (UZZ)
 3. Vytvoří samostatné modelové příklady (pomocí zadaných úkolů nebo odborného výcviku), na kterém uplatní teoretické poznatky a praktické dovednosti při výběru vhodného oboru a předmětu  podnikání živnostníka
  • navrhne si fiktivní firmu,
  • definuje a určí předmět činnosti podnikání fiktivní firmy
  • definuje a určí právní formu podnikání
  • sestaví podle AKTUALIZACE občanského zákoníku spolu se zákonem o obchodních korporacích POVINNÉ ÚDAJE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PODNIKATELŮ jak pro právnické tak i fyzické osoby.
 4. Vybere předmět podnikání, zvolí právní formy podnikání, zvolí vhodné jméno firmy a předmětu podnikání
 • hodnotí se námět samostatného modelového příkladu; forma zpracování; věcná správnost; samostatnost při řešení; obhajoba a prezentace přinesené práce
 • celkový počet za modelový příklad 30 bodů; uspěl při dosažení celkem 10 bodů

Doporučený časový rozvrh činí 4 vyučovacích hodiny pro každou dílčí část. Je doporučena i domácí příprava v rozsahu alespoň jedné hodiny pro každou dílčí část.

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v teoretické výuce i v odborném výcviku výše uvedených oborů a je rozdělena do dílčích částí.

1. dílčí část

 • prezentace slouží k vysvětlení a procvičení terminologií na konkrétních příkladech
 • učitel vede žáky formou diskuse k doplnění požadovaných úkolů
 • žáci se aktivně zapojují a opakují si získané teoretické poznatky
 • žák konkrétní odpovědi obhájí před učitelem a třídou
 • učitel zkontroluje správnost

 

2. dílčí část

 • pracovní list slouží k opakování a postupnému zapamatování učiva
 • učitel vede žáky k samostatné činnosti, zodpovídá případné dotazy žáků k dané problematice
 • učitel dohlíží na průběh činnosti a konzultuje se žáky jejich chyby
 • učitel zkontroluje správnost tvorby dokladů a jejich vyplnění

3. dílčí část

 • souvislý příklad slouží k aplikaci teoretických poznatků do praktického příkladu
 • učitel seznámí žáky se souvislým příkladem, připomene postup při řešení
 • učitel společně se žáky vypracuje křížovku
 • žáci následně pracují samostatně
 • učitel dohlíží na průběh činnosti a konzultuje se žáky jejich chyby
 • učitel zodpovídá na případné dotazy k dané problematice
 • učitel zkontroluje správnost souvislého příkladu
 • společně se žáky spolupracuje na splnění úkolu
 • učitel přizpůsobuje tempo a zodpovídá na případné dotazy

4. dílčí část

 • vyučující zadá samostatně každému žákovi nebo skupině žáků vytvoření samostatného modelového příkladu
 • učitel vysvětlí požadavky a podmínky zadaného modelového příkladu – v čem bude fiktivní firma podnikat; definování a tvorby tiskopisů (živnostenský list, identifikační údaje…), formu a způsob odevzdání.

Způsob realizace

teoretická, průřezová, povinná

Pomůcky

Technické vybavení:

 • počítače
 • tiskárna
 • MS Word, MS Excel (či obdobný software)
 • dataprojektor
 • plátno na promítání

Učební pomůcky učitele:

 • zadání komplexní úlohy - počet vyhotovení odpovídá počtu žáků ve třídě
 • živnostenský zákoník

Učební pomůcky pro žáka:

 • kalkulačka
 • učební dokumenty k dané problematice
 • psací potřeby
 • ÚZ živnostenský

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Kritéria hodnocení

1. dílčí část

 • posuzuje se věcná správnost výkladu pojmů; správná aplikace teoretických poznatků do praktických příkladů; způsob formulace; aktivita žáka
 • předpokládá se spolupráce vyučujícího se žákem, dílčí část se nehodnotí

2. dílčí část

 • hodnotí se věcná správnost tvorby a doplnění; aktivní přístup; samostatnost
 • hodnotí se věcná správnost, samostatnost při práci na jednotlivých úkolech; prezentace výsledků před třídou a vyučujícím
 • celkem 3 dílčí příklady; žák získá za každý příklad 5 bodů; celkem 15 bodů; uspěl při správném a věcném doplnění 1 příkladu

3. dílčí část

hodnotí se věcná správnost výpočtu, samostatnost při práci na jednotlivých úkolech; prezentace vypočtených výsledků před třídou a vyučujícím

 • žák získá celkem 10 bodů; uspěl při získání 5 bodů

4. dílčí část

 • hodnotí se námět samostatného modelového příkladu; forma zpracování; věcná správnost; samostatnost při řešení; obhajoba a prezentace přinesené práce
 • celkový počet za modelový příklad 30 bodů; uspěl při dosažení celkem 10 bodů
 • hodnotí se práce ve vyučovacích hodinách a domácí příprava na samostatném modelovém příkladu.

Doporučená literatura

ŠVARCOVÁ, Jana a kolektiv. Ekonomie 2017: Stručný přehled. Zlín: CEED, 2018. 304 s. ISBN 978-80-87301-23-4

POVINNÉ ÚDAJE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH PODNIKATELŮ | Advokátní kancelář Praha 1 | Macek Legal | právní služby & advokát . Macek Legal - Advokátní kancelář Praha 1 [online]. Dostupné z: https://www.maceklegal.cz/povinne-udaje-na-webovych-strankach-podnikatelu.html

Pomůžeme vám rozjet vaše podnikání | iPodnikatel.cz. Pomůžeme vám rozjet vaše podnikání | iPodnikatel.cz [online]. Copyright © 2011 [cit. 04.03.2020]. Dostupné z: https://www.ipodnikatel.cz/

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Angelika Klímová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.