Detail komplexní úlohy Podnikatelský plán - váš kompas pralesem

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Podnikatelský plán - váš kompas pralesem

Kód úlohy

99-u-3/AH82

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

99 - Průřezové

Vazba na vzdělávací modul(y)

Podnikatelský záměr

Škola

Střední škola živnostenská Sokolov, příspěvková organizace, Žákovská, Sokolov

Klíčové kompetence

Kompetence k řešení problémů, Personální a sociální kompetence, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

23. 01. 2020 17:15

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

16

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník, 2. ročník, 3. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

1

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha si klade za cíl pomocí tvorby ve Wordu nebo v Excelu, dílčích příkladů a samostatné práce naučit žáky, vytvořit podnikatelský záměr a následně byznys plán, představení společnosti, popis obchodního závodu, podnikatelské příležitosti jak správně zpracovat podnikatelský záměr = BYZNYS PLÁN, návrh loga, slogan a název firmy, postavení firmy na trhu, konkurence a marketing, vypočet mezd zaměstnanců - personální zdroje.

Žák pracuje se získanými teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi z modulu „Podnikatelský záměr“.

Komplexní úloha je rozdělena do dílčích částí, které jsou uvedeny ve formuláři komplexní úlohy. Zadání, prezentace, teorie a předlohy k tvorbě dokladů jsou uvedeny v jednotlivých přílohách. 

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. používá odbornou terminologii podnikatelského záměru
 2. vytvoří, eviduje a vyplňuje – logo, slogan, vyplní JRF formulář
 3. vytvoří karty pro evidenci zaměstnance a vypočte mzdy
 4. vytvoří samostatný modelový příklad, na kterém uplatní teoretické poznatky a praktické dovednosti při tvorbě podnikatelského záměru

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

 1. Používá odbornou terminologii podnikatelského záměru
  • sleduje prezentaci na dané téma a reaguje na dotazy vyučujícího
  • samostatně řeší zadaný úkol - Pracovní list – Tvorba a obsah vlastního byznys plánu
 2. Vytvoří logo a slogan firmy, vyplní JRF
  • na praktických příkladech aplikuje získané teoretické poznatky,
  • žák si systematicky připraví tiskopis JRF - pomocí ÚZZ vyplní JRF a vytiskne
  • žák si systematicky rozdělí úkoly do skupin a navrhne plán pro pokračování úkolů – LOGO a SLOGAN FF
 3. Vytvoří karty pro evidenci zaměstnance a vypočte mzdy
  • na praktických příkladech aplikuje získané teoretické poznatky,
  • žák si systematicky rozdělí získané doklady – karty zaměstnance
  • žák si systematicky rozdělí a zpracuje daný úkol
 4. Vytvoří samostatný modelový příklad, na kterém uplatní teoretické poznatky a praktické dovednosti při tvorbě podnikatelského záměru
  • navrhne si fiktivní firmu
  • definuje a určí podnikatelský záměr a byznys plán
  • sestaví, vytvoří a zapíše pomocí fiktivně vytvořené firmy tyto věci: Jméno firmy, logo, slogan FF pro FO, JRF, kartu zaměstnance a vypočte mzdu

Doporučený časový rozvrh činí 4 vyučovací hodiny pro každou oblast.

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v teoretické výuce i v odborném výcviku výše uvedených oborů a je rozdělena do dílčích částí.

1. dílčí část

 • prezentace slouží k vysvětlení a procvičení terminologie na konkrétních příkladech
 • učitel vede žáky formou diskuse k doplnění požadovaných úkolů
 • žáci se aktivně zapojují a opakují si získané teoretické poznatky
 • žák konkrétní odpovědi obhájí před učitelem a třídou
 • učitel zkontroluje správnost

2. dílčí část

 • pracovní list slouží opakování a postupnému zapamatování učiva
 • učitel vede žáky k samostatné činnosti, zodpovídá případné dotazy žáků k dané problematice
 • učitel dohlíží na průběh činnosti a konzultuje se žáky jejich chyby
 • učitel zkontroluje správnost tvorby dokumentů a jejich vyplnění

3. dílčí část

 • souvislý příklad slouží k aplikaci teoretických poznatků do praktického příkladu
 • učitel seznámí žáky se souvislým příkladem, připomene postup při řešení
 • učitel společně se žáky vyplní JRF pomocí ÚZ živnostenského zákona
 • žáci následně pracují samostatně
 • učitel dohlíží na průběh činnosti a konzultuje se žáky jejich chyby
 • učitel zodpovídá na případné dotazy k dané problematice
 • učitel zkontroluje správnost souvislého příkladu
 • společně se žáky spolupracuje na splnění úkolu
 • učitel přizpůsobuje tempo a zodpovídá na případné dotazy

4. dílčí část

 • vyučující zadá samostatně každému žákovi nebo skupině žáků vytvoření samostatného modelového příkladu
 • učitel vysvětlí požadavky a podmínky zadaného modelového příkladu – v čem bude fiktivní firma podnikat; Žák sám si zvolí jméno firmy, logo a slogan, zaměstnance. Definování vzhledu a tvorby dokumentu a tiskopisů, formu a způsob odevzdání zadá učitel.

Způsob realizace

teoretická, průřezová, povinná

Pomůcky

Technické vybavení:

 • počítače
 • tiskárna
 • MS Word, MS Excel či obdobný software
 • dataprojektor
 • plátno na promítání

Učební pomůcky učitele:

 • zadání komplexní úlohy - počet vyhotovení odpovídá počtu žáků ve třídě
 • platné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Učební pomůcky pro žáka:

 • kalkulačka
 • učební dokumenty k dané problematice
 • psací potřeby
 • platné znění zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1. dílčí část

 • není žádný písemný výstup, žáci opakují teoretické poznatky společně s vyučujícím

2. dílčí část

 • pracovní list

3. dílčí část

 • souvislý příklad

4. dílčí část

 • samostatný modelový příklad

Kritéria hodnocení

1. dílčí část

 • posuzuje se věcná správnost výkladu pojmů; správná aplikace teoretických poznatků do praktických příkladů; způsob formulace; aktivita žáka
 • předpokládá se spolupráce vyučujícího se žákem, dílčí část se nehodnotí

2. dílčí část

 • hodnotí se věcná správnost tvorby a doplnění; aktivní přístup; samostatnost
 • hodnotí se věcná správnost, samostatnost při práci na jednotlivých úkolech; prezentace výsledků před třídou a vyučujícím
 • celkem 3 dílčí příklady; žák získá za každý příklad 5 bodů; celkem 15 bodů; uspěl při správném a věcném doplnění 1 příkladu

3. dílčí část

 • hodnotí se věcná správnost výpočtu, samostatnost při práci na jednotlivých úkolech; prezentace vypočtených výsledků před třídou a vyučujícím
 • žák získá celkem 10 bodů; uspěl při získání 5 bodů

4. dílčí část

 • hodnotí se námět samostatného modelového příkladu; forma zpracování; věcná správnost; samostatnost při řešení; obhajoba a prezentace přinesené práce
 • celkový počet za modelový příklad 30 bodů; uspěl při dosažení celkem 10 bodů

Hodnotí se práce ve vyučovacích hodinách a domácí příprava na samostatném modelovém příkladu.

Doporučená literatura

ŠVARCOVÁ, Jana a kolektiv. Ekonomie 2017: Stručný přehled. Zlín: CEED, 2018. 304 s. ISBN 978-80-87301-23-4

VLACH, Robert. Na volné noze: podnikejte jako profesionálové. V Brně: Jan Melvil Publishing, 2017. Pod povrchem. ISBN 978-80-7555-015-6.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Angelika Klímová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.