Detail komplexní úlohy Stroje pro mechanické zpracování potravin a ostatní kuchyňské stroje

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Stroje pro mechanické zpracování potravin a ostatní kuchyňské stroje

Kód úlohy

65-u-3/AA81

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

Vazba na vzdělávací modul(y)

Zařízení provozoven

Škola

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky, Vsetín

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

07. 03. 2019 21:31

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

25

Charakteristika/anotace

Hlavním cílem komplexní úlohy je poskytnout žákům teoreticky základní znalosti o strojích pro mechanické zpracování potravin a ostatních kuchyňských strojích, jež jsou běžně používány ve výrobních střediscích. Žák získá základní vědomosti, dovednosti a návyky v oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci a požární prevenci při běžné údržbě a čištění strojů v souladu s předpisy a pracovními postupy.

Komplexní úloha je rozdělena do dílčích částí, které jsou uvedeny ve formuláři komplexní úlohy. Zadání a řešení jsou uvedeny v jednotlivých přílohách.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • popíše stroje pro mechanické zpracování potravin, ostatní kuchyňské stroje a a jejich vhodné použití v běžném provozu 
 • používá odbornou terminologii
 • dodržuje pravideal BOZP při práci se stroji
 • ovládá mytí a dezinfekci kuchyňských strojů

Komplexní úloha má vazbu na NSK, konkrétně na Kuchař expedient (kód: 65-011-E) - Obsluha technologických zařízení v provozu.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Teoretická výuka:

Popíše stroje pro mechanické zpracování potravin a ostatní kuchyňské stroje -  Doporučený časový rozvrh činí 3 vyučovací hodiny

 • charakterizuje funkci univerzálního stroje a jeho přídavných zařízení
 • vysvětlí rozdíl mezi jedno a víceúčelovými stroji
 • popíše stroje na zpracování těsta a zeleniny
 • uvede, k čemu se používají stroje na zpracování masa

Praktická výuka:

Používá odbornou terminologii - Doporučený časový rozvrh činí 1 vyučovací hodinu

 • sleduje prezentace a výklad na dané téma a reaguje na dotazy učitele
 • na praktických příkladech aplikuje získané teoretické poznatky

Dodržuje pravidla BOZP při práci se stroji  - Doporučený časový rozvrh činí 3 vyučovací hodiny

 • ovládá obsluhu strojního zařízení v gastronomických provozech
 • jedná v souladu s předpisy bezpečnosti a požární ochrany

Ovládá mytí a dezinfekci kuchyňských strojů -  Doporučený časový rozvrh činí 1 vyučovací hodinu

 • uplatňuje požadavky na hygienu v gastronomii
 • popíše, jak se  čistí  zařízení ve výrobním středisku
 • rozumí jednotlivým krokům správné hygienické praxe při mytí a dezinfekci kuchyňských strojů

 

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v teoretické výuce i v odborném výcviku výše uvedených oborů a je rozdělena do dílčích částí. Učitel při presentaci učiva podněcuje individuální projevy u žáků a shrne nejzávažnější chyby bránící k porozumění učiva. Metody, které žákům umožňují lépe pochopit a osvojit si znalosti práce se stroji jsou následující:

Metody slovní:

 • monologické metody (popis, vysvětlování, výklad)
 • dialogické metody (rozhovor, diskuse)
 • metody práce s učebnicí, odbornou literaturou

Metody názorně demonstrační:

 • demonstrace pracovních činností obsluhy strojů
 • předvádění práce, používání a ošetřování

Metody praktické:

 • nácvik pracovních dovedností
 • pracovní činnosti, práce se stroji

1. dílčí část

 • vhodná forma výuky je výklad učitele doplněný o prezentace, práce s odbornou literaturou a názorné videoukázky
 •  k úspěšnému dosažení výsledků je doporučeno řízené procvičování (kladení vhodných otázek), pravidelné opakování učiva a diskuze
 • diskuse rozvine u žáků schopnost aktivně a pohotově využívat jejich myšlenkové operace, formulovat podstatu problém a přesně se vyjadřovat
 • žáci se aktivně zapojují a opakují si získané teoretické poznatky
 • žák konkrétní odpovědi obhájí před učitelem a třídou

2. dílčí část

 • pracovní listy – 1, 2 slouží k ověření teoretických znalostí a poznatků
 • učitel seznámí žáky se zadáním, připomene postup při řešení
 • žák následně pracuje samostatně, aktivně pracuje s pracovními listy, čímž rozvíjí vlastní myšlenkovou kulturu, získává vědomosti i myšlenkové dovednosti, rozvíjí vlastní iniciativu, poznává potřeby uplatnitelné v odborné praxi
 • učitel vede žáky k samostatné činnosti, objasňuje a zodpovídá případné dotazy žáků k dané problematice

3. dílčí část

 • učitel navodí u žáků diskuzi, přičemž zachová principy interpersonálního dialogu, aby žáci byli aktivní, měli zájem o téma, vzájemně si naslouchali a poučili se navzájem z chyb
 • učitel dohlíží na průběh činnosti a konzultuje s žáky jejich chyby
 • učitel kontroluje správnost odpovědí
 • učitel provede závěrečné hodnocení

Způsob realizace

Organizační forma výuky - teoreticko - praktická

 • komplexní úloha bude řešena teoreticky v odborné učebně

  Praktické kompetence  následně žáci rozvíjí ve školním odloučeném pracovišti, dílně, pracovišti smluvního partnera případně v reálném pracovním prostředí.

Pomůcky

Teoretická výuka probíhá v klasické učebně, s využitím informačních a komunikačních technologií.  

Technické vybavení:

 • počítač
 • MS Word, Power Point
 • dataprojektor
 • plátno na promítání (interaktivní tabule)

Učební (odborné) pomůcky pro žáka:

 • učebnice Marie Šebelová: Zařízení závodů
 • záznamový blok
 • psací potřeby

Učební (odborné) pomůcky pro učitele:

 • shodné s požadavky na žáka
 • pracovní listy pro samostatnou práci žáků, počet vyhotovení odpovídá počtu žáků ve třídě

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1. Dílčí část - žáci získávají prostřednictvím učitele teoretické poznatky o strojích pro mechanické zpracování potravin a o ostatních kuchyňských strojích, žáci si pořizují zápisy na základě odborného výkladu učitele a presentovaného učebního textu.

 • předpokládá se spolupráce učitele se žákem
 • posuzuje se věcná správnost výkladu pojmů
 • posuzuje se správná aplikace teoretických poznatků do praktických příkladů
 • oceňuje se aktivita žáka

2. Dílčí část - žáci vyplňují pracovní listy, opakují si získané vědomosti na téma Stroje pro mechanické zpracování potravin.

 • žák vyplňuje postupně 2 pracovní listy
 • hodnotí se samostatnost žáka při práci
 • hodnotí se forma zpracování a věcná správnost
 • kladně se posuzují nadstandartní odpovědi, jež žák uvedl nad požadovaný rámec učiva a souvisí s moderními trendy v gastronomii
 • každý pracovní list má samostatné hodnocení

3. dílčí část  - Hodnotí se práce ve vyučovacích hodinách.

 • ústně a prakticky se ověřují znalosti a dovednoti žáků
 • výsledné hodnocení poskytuje zpětnou vazbu 

Kritéria hodnocení

Komplexní úloha se považuje za splněnoupři dodržení následujících kritérií:

 • 1x ústní zkoušení ze znalostí za dobu realizace 
 • 2x písemné zkoušení za dobu realizace 

Podklady pro hodnocení získává učitel zejména těmito metodami, formami, prostředky, způsoby:

 • soustavným sledováním výsledků vzdělávání žáka a jeho připravenosti na vyučování
 • ústním a písemným zkoušením, kontrolními písemnými pracemi
 • analýzou výsledků činností žáka

Při určování stupně prospěchu se hodnotí teoretické  a praktické zvládnutí učiva žákem. 

 • 100- 90%    správných odpovědí                   1
 •   80 - 70%   správných odpovědí                   2
 •          50%   správných odpovědí                   3
 •   40 - 30 %  správných odpovědí                   4
 •          20%  a méně správných odpovědí       5

Doporučená literatura

Marie Šebelová. Zařízení závodů. Praha: Parta, 2010. ISBN: 978-80-7320-153-1.

Zákon č. 262/2006 Sb. ze dne 21. dubna 2006, Zákoník práce. ISSN 1211-1244.

Zdeněk Schmied, D. Roučková. Zákoník práce 2019 (sešitové vydání). ANAG, 2019. ISBN: 978-80-7554-185-7.

Poznámky

Přehled o úloze:

 1. Prezentace  
 2. Pracovní list 1, 2
 3. Správná řešení 1, 2
 4. Hodnotící tabulka 

Přílohy:

 1. Prezentace: Stroje pro mechanické zpracování potravin
 2.  Pracovní listy: Stroje pro mechanické zpracování potravin
 3. Hodnotící tabulka

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Františka Vyškovská. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.