Detail komplexní úlohy Strojní obrábění dřeva

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Strojní obrábění dřeva

Kód úlohy

82-u-3/AA77

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Vazba na vzdělávací modul(y)

Strojní obrábění dřeva

Škola

Střední škola nábytkářská a obchodní Bystřice pod Hostýnem, Holešovská, Bystřice pod Hostýnem

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

05. 03. 2019 09:12

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

36

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

5

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha  Strojní obrábění dřeva má za cíl naučit žáky pracovní operace na dřevoobráběcích strojích, které využívá průmysl v nábytkářské a stavebně truhlářské výrobě. Součástí úlohy je znalost konstrukce dřevoobráběcích strojů, znalost parametrů obrábění, správné používání dřevoobráběcích nástrojů a znalost bezpečnosti práce na dřevoobráběcích strojích.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje a popíše základní konstrukce dřevoobráběcích strojích
 • charakterizuje a popíše převody a pohonné jednotky
 • charakterizuje jednotlivé parametry obrábění
 • řídí se bezpečnostními předpisy při obrábění dřeva
 • zvládá základní pracovní operace při seřízení strojů
 • používá technologii obrábění dřeva na základních dřevoobráběcích strojích
 • dodržuje technologie jednotlivých způsobů strojního obrábění
 • dokáže zhotovit jednoduché přípravky pro strojní obrábění
 • posoudí kvalitu obráběných ploch
 • používá principy bezpečnosti práce na dřevoobráběcích strojích

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Učební činnosti žáků:

 • prokáže teoretické znalosti při strojního obrábění dřeva
 • prokáže praktické dovednosti při strojního obrábění dřeva
 • seřídí dřevoobráběcího stroje
 • správně používá dřevoobráběcí nástroje
 • správně používá nastavení vhodných parametrů daného obrábění
 • správně používá pracovní a technologické operace strojního obrábění
 • popíše zásady bezpečnosti práce
 • vyjmenuje osobní ochranné pomůcky

Doporučený časový rozvrh:

Průběžné práce

26 vyučovacích hodin:

 • základní konstrukce dřevoobráběcích strojů a jejich převody a pohonné jednotky
 • obrábění dřeva na základních dřevoobráběcích strojích
 • základní pracovní operace při seřízení strojů

8 vyučovacích hodin:

 • zhotovení jednoduchých přípravků pro strojní obrábění

2 vyučovací hodiny:

 • bezpečnostními předpisy při obrábění dřeva
 • principy bezpečnosti práce na dřevoobráběcích strojích

Doporučený časový rozvrh – individuální

 • Zpracování samostatné  práce : 6 až 10 stran včetně příloh (schémata, fotografie, aj.)

Samostatná práce žáků:

 • teoretická část (teoretický popis tématu)
 • praktická část (praktické znalosti platných technologických postupů práce na dřevoobráběcích strojích, výroba dílu dle výkresové dokumentace)
 • závěr (výsledky práce)

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v rámci výuky  Technologie, Výrobního zařízení a Odborného výcviku

Způsob realizace

Realizace je možná formou praktické výuky ve školní dílně nebo dílně smluvního sociálního partnera.

 • praktická forma výuky
 • samostatná příprava žáka (hodnocená samostatná práce)

Pomůcky

Učební pomůcky nezbytné pro zdárnou realizaci úkolu:

pro žáka:

 • psací potřeby, ochranné pomůcky, pracovní oděv a obuv

pro učitele a technické vybavení:

 • dílna s potřebným vybavením
 • počítač s připojením k internetu
 • dataprojektor
 • plátno na promítání

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací – instruktáží
 • zápis základních informací – parametrů obrábění

Přímé vyučování:

 • přednes s použitím odborné literatury – obrazové publikace  strojů, video jednotlivých strojů a pracovních operací
 • hodnocení při opakování instruktáží
 • rozbor případných nedostatků při opakování strojních pracovních operací
 • orientace žáků v problematice strojního obrábění  (diskuze, praktická ukázka, ústní zkoušení)

Specifikace samostatné práce:

 • teoretická část (teoretický popis tématu)
 • praktická část (praktické znalosti platných technologických postupů práce na dřevoobráběcích strojích, výroba dílu dle výkresové dokumentace)
 • závěr (výsledky práce)
 • 6 až 10 stran včetně příloh (schémata, fotografie, aj.)

Kritéria hodnocení

Prospěl – neprospěl

Žák splní komplexní úlohu aktivním vypracováním všech plánovaných výstupů:

 • teoretickém testu nebo ústním zkoušení 
 • správné řešení samostatné práce

Prospěl: praktická realizace strojních obrábění, samostatné předvedení orientace v učivu písemnou nebo ústní formou, komplexní řešení vlastní prezentace včetně grafické úpravy

Hranice úspěšnosti zkoušky: praktická realizace strojních obrábění, splnil alespoň polovinu zadaných úkolů ( teoretický test, případně ústním zkoušení nebo samostatné práce)

Neprospěl: nedokáže se orientovat v učivu, písemné nebo ústní úkoly řeší jen s pomocí učitele, porušuje základní pravidla bezpečnosti práce na dřevoobráběcích strojích

Doporučená literatura

KŘUPALOVÁ Zdeňka, Nauka o materiálech, pro 1. a 2. ročník SOU učebního oboru truhlář, Sobotáles, ISBN: 978-80-86817-25-5

JANÁK, K. – KRÁL, P. – ROUSEK M., Výrobní zařízení pro učební obor Truhlář, Informatorium, ISBN: 978-80-7333-057-6

Poznámky

Komplexní úlohu je možné prakticky procvičit při praxích v provozech sociálních partnerů.

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Libor Novák. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.