Detail komplexní úlohy Adjustační vrstvy (křivky aj.)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Adjustační vrstvy (křivky aj.)

Kód úlohy

82-u-4/AA74

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Vazba na vzdělávací modul(y)

Adjustační vrstvy (křivky aj.)

Škola

Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií, s.r.o., Filmová, Zlín - Kudlov

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám, Digitální kompetence

Datum vytvoření

04. 03. 2019 18:16

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

12

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Cílem je osvojení znalostí žáků v programu Adobe Photoshop. Žák se seznámí s vrstvami úprav a jejich volbami, s oknem Přizpůsobení a s maskami. Žák využívá tyto nástroje při tvorbě vlastní grafické práce.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • pracuje s grafickým softwarem,
 • pracuje s vrstvami úprav a jejich volbami,
 • pracuje s oknem Přizpůsobení a jeho volbami,
 • používá masky ve vrstvách úprav,
 • používá odpovídající barevné kombinace ve vztahu k výtvarnému záměru a jeho obsahové náplni,
 • používá odpovídající kompozice ve vztahu k výtvarnému záměru a jeho obsahové náplni,
 • využívá znalosti softwaru při tvorbě vlastní grafiky.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se a pracuje s programem Adobe Photoshop
 • seznámí se a následně popíše vrstvy úprav a jejich volby, okno Přizpůsobení a jeho volby, masky ve vrstvách úprav
 • využívá postupy a poznatky při tvorbě vlastní grafiky s použitím vrstev úprav, oknem Přizpůsobení, s maskami

Doporučený časový rozvrh: 12 hodin

2 vyučovací hodiny:

 • znalost práce s vrstvami úprav, oknem Přizpůsobení, s maskami

1 vyučovací hodinu:

 • zadání úlohy (inspirační ukázky, dotazy žáků)

7 vyučovacích hodin:

 • samostatná práce žáků

2 vyučovací hodiny:

 • odevzdání, společná skupinová prezentace prací, vyhodnocení, zpětná vazba 

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v rámci výuky v hodinách 2D ateliérů nebo v počítačové grafice.

Učitel průběžné individuálně konzultuje práci s žáky.

Způsob realizace

 • teoretická frontální výuka formou prezentace v učebně
 • praktická forma výuky v učebně s potřebným vybavením a s licencovaným softwarem (Adobe) a přístupem k internetu
 • samostatná příprava žáka (tvorba samostatné práce dle zadání)
 • skupinová prezentace prací před třídou

Pomůcky

Učební pomůcky nezbytné pro zdárnou realizaci úkolu:

pro žáka:

 • počítače s licencovaným softwarem Adobe
 • počítače s připojením k internetu

pro učitele a technické vybavení učebny:

 • učebna s potřebným vybavením
 • počítač s připojením k internetu
 • počítač s licencovaným softwarem Adobe
 • dataprojektor
 • plátno na promítání

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Metody slovní:

 • monologické výklady - vysvětlování, výklad - princip jednotlivých nástrojů, jejich použití

Metody názorně demonstrační:

 • pozorování, předvádění, projekce - ukázky práce s jednotlivými nástroji na konkrétních příkladech, práce s maskami

Metody praktické:

 • grafické a výtvarné činnosti - žák pomocí jednotlivých nástrojů a práce s maskami vytváří vlastní grafiky
 • hodnocená samostatná práce 
 • hodnocené domácí úkoly (konzultace a diskuse)

Zpracování samostatné práce:

 • výstupem jsou dva soubory ve formátu .psd samostatně vypracované každým žákem

Hodnocení formou diskuse s učitelem, popřípadě kolektivní hodnocení (vyjádření ostatních žáků).

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

• 1 – 90 až 100 % grafický projev je přesný a estetický, výsledky činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky, žák je schopen pracovat sám

• 2 – 75 až 89 % kvalita výsledků činnosti je zpravidla bez podstatných nedostatků, grafický projev je estetický, bez větších nepřesností, žák je schopen pracovat samostatně nebo s menší pomocí

• 3 – 60 až 74 % v kvalitě výsledků činnosti se projevují častější nedostatky, grafický projev je méně estetický a má menší nedostatky, žák je schopen pracovat samostatně podle návodu učitele

• 4 – 40 až 59 % v kvalitě výsledků činnosti a grafickém projevu se projevují nedostatky, grafický projev je málo estetický, závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí učitele opravit, při samostatném studiu má velké potíže

• hranice úspěšnosti zkoušky – 39 % kvalita výsledků činnosti a grafický projev mají vážné nedostatky, závažné nedostatky a chyby nedovede žák opravit ani s pomocí učitele, nedovede samostatně studovat

Doporučená literatura

BAUMANN, Hans. Adobe Photoshop: výběry. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2007. 110 s. ISBN 978-80-251-1529-9.

DVOŘÁK, Jan. Digitální malířské techniky. 1. vyd. Brno: Computer Press, 2012. 287 s. ISBN 978-80-251-3627-0.

Photoshop user guide. [online] © 2019 Adobe. [cit. 6. 2. 2019] Dostupné z: https://helpx.adobe.com/cz/photoshop/userguide.html

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Barbora Ilčíková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.