Detail komplexní úlohy Obsluha a běžná údržba základních strojů a zařízení

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Obsluha a běžná údržba základních strojů a zařízení

Kód úlohy

82-u-3/AA62

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

33 - Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

Střední odborná škola, Litvínov - Hamr, příspěvková organizace, Mládežnická, Litvínov - Hamr

Klíčové kompetence

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

25. 02. 2019 13:07

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

5

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha si klade za cíl naučit žáky dovednosti a znalosti pro obsluhu a běžnou údržbu základních strojů a zařízení a  s výměnou nástrojů, s údržbou a seřízením.

Komplexní úloha je zaměřena:

 • na obsluhu dřevoobráběcích strojů a zařízení
 • jejich ovládání a nastavení
 • výměnu nástrojů
 • údržbu a seřízení
 • BOZ při obsluze

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • obsluhuje jednotlivé dřevoobráběcí stroje
 • provádí jejich nastavení
 • provádí výměnu nástrojů
 • provádí základní údržbu a seřízení
 • dodržuje zásady BOZ

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Učební činnosti žáků:

 • provede obsluhu základních strojů a zařízení
 • provede běžnou údržbu
 • popíše zásady BOZ při práci na strojích a zařízení
 • aktivně se zapojuje do výuky a zodpovídá kontrolní otázky vyučujícího

Doporučený časový rozvrh:

7 hodin:

 • obsluha základních strojů a zařízení:
  • pily
  • frézky
  • brusky
  • soustruh
  • kompresor

3 hodiny:

 • vizuální kontrola
 • výměna nástrojů
 • čištění strojů
 • mazání

2 hodiny:

 • zásady BOZ při práci na strojích a zařízení

Metodická doporučení

Komplexní úloha může být využita v rámci výuky předmětu odborná výcvik a výrobní zařízení.

Způsob realizace

 • praktická forma výuky v dílně s potřebným vybavením
 • samostatná příprava žáka ( poznámky v průběhu odborného výkladu s předvedením na konkrétních strojích)

Pomůcky

Učební pomůcky nezbytné pro zdárnou realizaci úkolu

pro žáka:

 • poznámkový blok
 • psací a kreslící potřeby

pro učitele a technické vybavení:

 • dílny osazené truhlářskými stroji pro přímou výuku a s možností předvedení na nich
 • počítač s připojením k internetu
 • dataprojektor
 • prezentace na konkrétních strojích
 • předpisy BOZP
 • návody k používání a údržběš jednotlivých strojů

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • odborný výklad s prezentací 

Metody názorně demonstrační:

 • názorné předvedení obsluhy jednotlivých strojů a zařízení s výkladem (odborný výklad s předvedením na konkrétních strojích, nebo s prezentací strojů)

Samostatná práce žáků:

(po dokončení výkladu, prakticky předvést obsluhu a údržbu stroje a zařízení s dodržením BOZP)

 • obsluha strojů a zařízení 
 • seřízení
 • výměna nástrojů
 • běžná údržba
 • dodržení BOZ

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

Žák splní komplexní úlohu aktivním vypracováním všech plánovaných výstupů:

 • praktické předvedení obsluhy a běžné údržby základních strojů a zařízení:
  • správný postup obsluhy strojů a zařízení,
  • správné seřízení strojů a zařízení,
  • správný postup výměny nástrojů,
  • správné provedení běžné údržby,
  • dodržování BOZ

Prospěl: samostatné předvedení obsluhy a údržby strojů a zařízení

1 – 100% - 88%, 2-87% - 74%, 3-73% - 59%, 4-58% - 43%, hranice úspěšnosti zkoušky – 43% provedení jednotlivých úkonů.

Neprospěl: nedokáže samostatně obsluhovat stroje a zařízení, nedokáže provádět údržbu. Obsluhuje jen s pomocí učitele, činnost žáka vykazuje závažné nedostatky.

Doporučená literatura

JANÁK, Karel, Výrobní zařízení pro učební obor Truhlář, Informatorium, ISBN: 978-80-7333-057-6

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miroslav Findeis. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.