Detail komplexní úlohy Domestikace, genové rezervy a morfologické vlastnosti

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Domestikace, genové rezervy a morfologické vlastnosti

Kód úlohy

41-u-3/AF58

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Vazba na vzdělávací modul(y)

Obecná zootechnika

Chov koní

Škola

Střední odborná škola, Lískovecká, Frýdek-Místek

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Komunikativní kompetence, Personální a sociální kompetence

Datum vytvoření

02. 11. 2019 12:42

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

8

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha je složena ze čtyř částí:

První částí a druhou částí jsou výukové prezentace Obecná zootechnika 1 (Domestikace a Genové rezervy) a Obecná zootechnika 2 (Morfologické vlastnosti zvířat), které jsou určeny pro žáky oboru vzdělání 41-41-M/01 Agropodnikání a po zjednodušení i pro žáky oboru vzdělání 41-51-H/01 Zemědělec-farmář. Žáci si během výuky mohou dělat poznámky do svých sešitů, nebo lze použít třetí část – Pracovní list. Pracovní list obsahuje učivo obou prezentací mimo doplňující fotografie a grafické obrázky. Žáci si materiál mohou vytisknout, nosit do výuky a při sledování výkladu zvýrazňovat nejdůležitější pojmy, případně doplňovat zjednodušené grafické obrázky. 

Čtvrtou část tvoří pracovní list, který žáci vyplní během praktické výuky v chovu koní.

Tematické celky: Domestikace; Genové rezervy; Morfologické vlastnosti hospodářských zvířat

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

 • uvede předky domácích zvířat a popíše proces jejich domestikace
 • vyjmenuje česká plemena zvířat zařazená mezi genové rezervy
 • popíše obecné požadavky na exteriér hospodářských zvířat (morfologické vlastnosti)
 • vyhledá vady exteriéru a určí jejich negativní důsledky pro využití daného zvířete

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Učební činnosti žáků:

1) Popíše proces domestikace

 • pracuje s informacemi získanými z výkladu vyučujícího
 • při své činnosti uplatňuje práci s odborným textem a vybírá si podstatné informace
 • charakterizuje jednotlivé fáze domestikace
 • popíše domestikaci v souvislosti s vývojem lidské populace
 • uvede předky domácích zvířat
 • na obrázcích vyhledává změny ve vzhledu domestikovaných zvířat
 • diskutuje na téma změny chování zvířat během domestikace
 • prezentuje a zdůvodní své výsledky před třídou
 • ve spolupráci s učitelem vyhodnotí správnost svého rozhodnutí a opraví si chyby 

2) Vysvětlí pojem „genové rezervy“

 • sleduje výklad učitele a pracuje s učebním textem
 • v souladu s výkladem učitele a prací s učebním textem vysvětlí pojem „genové rezervy“
 • na prezentaci nebo webových stránkách se seznamuje se zástupci českých plemen zařazených mezi genové rezervy 
 • vede diskuzi na téma důvodu vytváření genových rezerv
 • pracuje se získanými informacemi; vyjmenuje nejvýznamnější česká plemena zvířat zařazená mezi genové rezervy

3) Popíše morfologické vlastnosti hospodářských zvířat

 • sleduje odborný výklad učitele
 • při své činnosti uplatňuje práci s textem (učební text, prezentace, pracovní listy)
 • ve skupinkách nebo jednotlivě zkusí stanovit obecné požadavky na exteriér hospodářských zvířat
 • popíše barvy srsti; z vlastních zkušeností uvede příklady zbarvení např. známých plemen koní
 • charakterizuje jednotlivé části těla hospodářských zvířat
 • na obrázku vyhledá a popíše exteriérové vady
 • vysvětlí pojmy chovný cíl a plemenný standard
 • své výsledky prezentuje před třídou a ve spolupráci s učitelem a kolektivem třídy si zkontroluje správnost svých výsledků
 • během praktické výuky v provozu provede hodnocení exteriéru živých zvířat
 • během praktické výuky v provozu změří a zváží zvíře
 • pracuje samostatně nebo ve skupinkách a konzultuje danou problematiku s vyučujícím
 • aplikuje teoretické poznatky do praktických příkladů

Doporučený časový rozvrh:

 • výklad učiva Domestikace a Genové rezervy s prezentací – 2 vyučovací hodiny
 • výklad učiva Morfologické vlastnosti – 3 hodiny
 • praktický popis koně – 2 hodiny

Metodická doporučení

1. část – Výuková prezentace Domestikace a Genové rezervy

 • prezentace slouží k vysvětlení procesu domestikace a významu genových rezerv
 • učitel každou kapitolu učiva uvede diskuzí na dané téma, tak aby žáci využili své dosavadní zkušenosti
 • žáci se aktivně zapojují a opakují si získané teoretické poznatky 
 • žák konkrétní odpovědi obhájí před učitelem a třídou 
 • učitel zkontroluje správnost jeho výsledků

2. část – Výuková prezentace Morfologické vlastnosti

 • prezentace slouží k vysvětlení důležitosti popisu hospodářských zvířat a vlivu exteriéru na užitkovost
 • vyučující každou kapitolu učiva zahájí stručným popisem tématu a diskuzí, ve které mohou žáci uplatnit své dosavadní znalosti a praktické zkušenosti
 • žák diskutuje na dané téma, obhajuje své odpovědi a vyučující kontroluje jejich správnost

3. část – Pracovní list 

 • žák si během výuky vyznačuje nejdůležitější pojmy a informace
 • pracovní list slouží opakování a postupnému zapamatování učiva
 • listy slouží k domácí přípravě a opakování učiva

4. část – Praktická část

 • žáci ve dvojicích popíší vybraného koně
 • ze stájových tabulek doplní základní informaci o koni
 • pomocí hůlkové a páskové míry zjistí kohoutkovou výšku hůlkovou, páskovou, obvod holeně a obvod hrudníku
 • zapíší barvu koně a do předtištěného obrázku zakreslí odznaky a výžehy koně

Způsob realizace

teoreticko-praktická

Pomůcky

Učebna:

 • počítač 
 • dataprojektor
 • interaktivní tabule (není podmínkou)

Žáci:

 • pracovní listy
 • barevné zvýrazňovače (není podmínkou)

Praktické pracoviště – stáj koní

 • hůlková a pásková míra
 • stájové tabulky

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1. a 2. část – Výukové prezentace Obecná zootechnika 1 a 2

 • možnost ověření znalostí ústně nebo písemně

3. část – Pracovní list Obecná zootechnika

 • možnost ověření znalostí ústně nebo písemně

4. část – Praktické cvičení

 • skupinové praktické procvičení probraného tématu

Kritéria hodnocení

1., 2. a 3. část (výukové prezentace, pracovní list)

Písemné zkoušení:

V písemné části u testů s otevřenými otázkami dostane žák 4 otázky, může získat maximálně 8 bodů, uspěje při dosažení minimálně 2 bodů; hodnotí se celistvost, správnost a odbornost odpovědí.

Ústní zkoušení

Při ústním zkoušení žák dostane tři otázky, uspěl při správném zodpovězení alespoň 1 otázky. Při zkoušení se hodnotí věcná správnost výkladu pojmů, odborná terminologie, aplikace z teoretických poznatků do praktických příkladů, samostatnost při prezentaci a schopnost obhajoby výsledku. 

4. část Praktické cvičení: hodnotí se přístup ke zvířeti, využití teoretických znalostí, správný postup měření.

Doporučená literatura

ROZMAN, Josef, KONDRÁD, Jan, MALINA, Josef. Chov zvířat 1: učebnice pro střední zemědělské školy. Praha: Credit, 1999. ISBN 80-902295-8-1.

DUŠEK, Jaromír a kol. Chov koní. Praha: Brázda, 2011. ISBN 978-80-209-0388-4.

Poznámky

Komplexní úloha je určena pro skupinovou výuku a individuální praktickou část.

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ivana Míčková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.