Detail komplexní úlohy Pícniny

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Pícniny

Kód úlohy

41-u-3/AF49

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Vazba na vzdělávací modul(y)

Technologie pěstování pícnin

Škola

Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant, Bělíkova 1387, příspěvková organizace, Bělíkova, Frýdlant

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Komunikativní kompetence, Personální a sociální kompetence

Datum vytvoření

30. 10. 2019 11:39

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

8

Charakteristika/anotace

Materiál obsahuje pracovní list, který navazuje na učivo modulu technologie pěstování pícnin. Realizace komplexní úlohy probíhá v učebně nebo i v terénu.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Tato komplexní úloha přispívá k osvojení výsledků učení vycházejících z kompetencí profesní kvalifikace 41-097-M Agronom pícninář.

Žák:

  • charakterizuje pícniny a jejich nároky na půdní a povětrnostní podmínky
  • charakterizuje výživu pícnin s ohledem na stanoviště, průběh vegetace, růst a vývoj
  • navrhuje technologický postup pěstování pícnin
  • charakterizuje ošetřování pícnin během vegetace a realizuje preventivní opatření proti výskytu plevelů, chorob a škůdců
  • popíše sklizeň pícnin, posklizňovou úpravu a skladování rostlinných produktů, hnojiv, chemikálií apod.

 

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

4 vyučovací hodiny – výklad, charakteristika významu pícnin 

1 vyučovací hodina – ukázka jednotlivých pícnin – prezentace

1 vyučovací hodina – pracovní list – poznávání jednotlivých druhů pícnin

2 hodiny – domácí příprava žáků

Metodická doporučení

Úloha je využitelná v teoretickém vyučování, může sloužit ve skupinové výuce, počet žáků v jedné pracovní skupině je variabilní. Tato komplexní úloha může být využita v oborech vzdělání 41-51-H Zemědělec – farmář i 41-41-M Agropodnikání, stejně tak i u oboru vzdělání 41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů.

Způsob realizace

teoreticko-praktická

Pomůcky

Jednotlivé druhy – obrázky pícnin, PC s připojením na internet a běžným textovým editorem, tiskárna, dataprojektor, psací potřeby, papír

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Žák vyjmenuje 10 druhů pícnin a vysvětlí jejich využití.

Žák pozná 10 druhů pícnin.

Žák rozpozná pícniny v různých vývojových fázích.

Žák popíše nároky pícnin na stanoviště včetně vlivu na životní prostředí.

Žák popíše technologii pro založení porostu základních pícnin.

Žák uvede vhodný termín sklizně a posklizňovou úpravu jednotlivých druhů pícnin.

Kritéria hodnocení

Žáci správě určí a charakterizují základní druhy pícnin

Žáci správně objasní význam technologie pěstování pícnin

Žáci správně vysvětlí nároky významných pícnin na stanovišti

Žáci správně popíšou posklizňovou úpravu pícnin

Doporučená literatura

Pěstování rostlin I., 1999, Credit, 80-902295-7-3

KUCHTÍK, František. Pěstování rostlin 2: celostátní učebnice pro střední zemědělské školy. Třebíč: FEZ, 1995. ISBN 80-901789-1-X.

Poznámky

Počet hodin a způsob, kritéria hodnocení jsou orientační, učitel je přizpůsobí vstupní úrovni kompetencí žáků a podmínkám školy a nárokům u studijního oboru.

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Miroslav Kudrna. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.