Detail komplexní úlohy Programování webových stránek v předmětu Anglický jazyk a s využitím prvků sociálního konstruktivismu

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Programování webových stránek v předmětu Anglický jazyk a s využitím prvků sociálního konstruktivismu

Kód úlohy

CJ-u-4/AE91

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Vzdělávací oblasti

CJ - Cizí jazyky

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm, Školní, Rožnov pod Radhoštěm

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

03. 10. 2019 17:20

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

8

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

1. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

15

Charakteristika/anotace

Žáci v prvním ročníku EZI a MIT v předmětu Programování webových stránek získají základní znalosti a dovednosti v programování webových stránek, tedy znalosti a dovednosti tvorby v HTML 5 s využitím CSS 3. Součástí předmětu je i ročníková práce na zadané téma, kterou vypracuje každý žák samostatně podle předem daného zadání v předem stanoveném rozsahu s využitím prvků HTML a CSS.

Cílem komplexní úlohy je zapojit do ročníkové práce v odborném předmětu Programování webových stránek i výuku v předmětu Anglický jazyk s využitím prvků sociálního konstruktivismu. Žáci si budou sami konstruovat své znalosti a dovednosti s využitím platformy MOODLE a ověřovat své dovednosti při tvorbě webových stránek na zadané téma.

Společným tématem bude návrh webových stránek v české a anglické mutaci určené pro naše zahraniční návštěvníky školy. Součástí bude i umístění webových stránek na webový freehosting server (např. ENDORA).

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Programátor – NSK – 18-003-M
Žák vytvoří webové stránky v rozsahu min. 12 HTML dokumentů a jednoho externího CSS v české a anglické jazykové mutaci podle konkrétního zadání.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Provedení úlohy ve třech postupných krocích:

Krok 1:

V hodinách anglického jazyka žáci připraví v předstihu potřebné texty v českém jazyce a jejich překlad do angličtiny a vytvoří slovník anglických slovíček na zadané téma. Pro vytvoření využijí výukovou platformu MOODLE (instalovanou na školním serveru nebo volně dostupnou v MOODLECloud viz www.moodlecloud.com)

Krok 2:

V hodinách odborného předmětu Programování webových stránek žáci každý individuálně navrhne webové stránky v zadaném rozsahu s texty, které vytvořily všechny skupiny žáků v hodinách anglického jazyka s odpovídajícími odbornými výrazy a prvky, a to s využitím HTML a CSS. Webové stránky budou obsahovat kromě textů českých a anglických (česká a anglická mutace webu) i prvky grafické (fotografie, cliparty) i audio a video soubory a další technické prvky.

Krok 3:

Výsledný produkt – ročníková práce žáka je následně každým žákem umístěna na webový server a hodnocena učitelem odborného předmětu společně s učitelem Aj a ostatními žáky třídy při závěrečné obhajobě práce.

Podrobné provedení úlohy:

V hodinách anglického jazyka učitel skupinu zpravidla 15 žáků rozdělí do pěti skupin. Určí vedoucího každé skupiny, který bude zodpovědný za práci skupiny. Seznámí žáky s postupem práce.

Učitel je zde v roli koordinátora dění ve skupinách. Každá skupina pracuje na dílčím úkolu podle zadání tématu v rozsahu svých jazykových, sociálních a odborných kompetencí.

Jednotlivá témata:

  • Skupina č. 1 = informace o škole
  • Skupina č. 2 = informace o třídě
  • Skupina č. 3 = informace o odborném předmětu Programování webových stránek a dalších odborných předmětech, které se vyučují ve škole
  • Skupina č. 4 = místo, kam bych rád pozval zahraničního kamaráda – účastníka stáže
  • Skupina č. 5 = slovník základních komunikačních výrazů a frází pro snadné dorozumění se v cizím prostředí
  • Téma č. 6 pro všechny = informace o mé osobě, moje zájmy, dovednosti...
  • Téma č. 7 společný pro všechny = slovník anglicko/český

Například žáci mohou vytvořit i společnou zdravici na mobil jako video v anglickém jazyce a poté to umístí na MOODLE platformu a poté do www stránek.

Na platformě MOODLE vznikne pět tematických celků, kde žáci rozděleni do skupin budou sami plnit textovým a obrazovým materiálem na zadané téma českými texty a jejich anglickým překladem. Texty si sami žáci konstruují a upravují podle svých jazykových a odborných kompetencí. Učitel koordinuje a radí. Žáci využívají dostupné informační prostředky a technické zázemí školy.

Šesté téma je individualizované – do šesté kapitoly žáci vloží texty (česky/anglicky) každý za sebe s popisem svých zájmů a dovedností.

Sedmé téma je společný slovník nejčastěji používaných slovíček a výrazů.

Kromě toho žáci mohou vytvořit i společnou zdravici pro zahraniční návštěvníky školy na mobil jako video v anglickém jazyce a poté to umístí na MOODLE platformu a poté do www stránek.

Vznikne tedy databáze informací na pět společných témat a jedno téma individuální včetně společného anglicko-českého slovníku.

V poslední hodině učitel Aj s žáky provede společné hodnocení práce žáků formou představení obsahu informací jednotlivých skupin, kterou provádějí vedoucí skupin žáků nebo jejich zástupci. Individuální části pak každý žák za sebe.

V předmětu Programování webových stránek žáci následně využijí všech připravených textů pro tvorbu vlastních webových stránek v české a anglické jazykové mutaci. Webové stránky žáci programují každý samostatně s využitím připraveného komplexního obsahu a znalostí a dovedností v HTML 5 a CSS3 přesně podle zadání a v rozsahu dané zadáním učitele odborných předmětů.

Závěrečná je poté obhajoba ročníkové práce před třídou a odborný učitelem i jazykářem.

Metodická doporučení

Komplexní úloha spojuje výuku všeobecně-vzdělávacího předmětu Anglický jazyk a odborného předmětu Tvorba webových stránek.

Způsob realizace

Jazyková část probíhá v jazykové učebně a učebně pro výuku počítačů.

Pomůcky

Digitální odborné slovníky Aj/Čj a Čj/Aj, školní e-learningový systém MOODLE, vybavení počítačové učebny, datový projektor.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Vznikne databáze informací na pět společných témat a jedno téma individuální včetně společného anglicko-českého slovníku.

V poslední hodině učitel Aj s žáky provede společné hodnocení práce žáků formou představení obsahu informací jednotlivých skupin, kterou provádějí vedoucí skupin žáků nebo jejich zástupci. Individuální části pak každý žák za sebe.

V předmětu Programování webových stránek žáci následně využijí všech připravených textů pro tvorbu vlastních webových stránek v české a anglické jazykové mutaci. Webové stránky žáci programují každý samostatně s využitím připraveného komplexního obsahu a znalostí a dovedností v HTML 5 a CSS3 přesně podle zadání a v rozsahu dané zadáním učitele odborných předmětů.

Závěrečná je poté obhajoba ročníkové práce před třídou a odborný učitelem i jazykářem.

Kritéria hodnocení

Žáci v průběhu práce dostanou body za dílčí plnění jednotlivých částí úloh. Celkový počet bodů se převede na procenta a následně známku podle hodnoticí stupnice:

100–88 % = známka 1

87–74 % = známka 2

73–59 % = známka 3

58–44 % = známka 4

43 % a méně = známka 5

Doporučená literatura

Odborné slovníky Aj/Čj a Čj/Aj

Jiří Kosek, HTML – tvorba dokonalých webových stránek

další literatura o HTML a CSS

on-line výukové kurzy HTML a CSS (dostupné na https://www.w3schools.com)

Poznámky

Poznámka k zařazení do ročníku: První ročník oboru EZI a MIT – RVP Informační technologie (18-20-M/01)

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Alena Foukalová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.