Detail komplexní úlohy Roční zúčtování daně ze závislé činnosti

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Roční zúčtování daně ze závislé činnosti

Kód úlohy

63-u-4/AA42

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

63 - Ekonomika a administrativa

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

SPŠ a OA, Kavalcova, Bruntál

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

14. 01. 2019 14:57

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

4. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

12

Charakteristika/anotace

Cílem komplexní úlohy je povést povinné úkony týkající se daně z příjmů v souvislosti se zaměstnáváním pracovníků. Úloha obsahuje zadání s údaji o zaměstnavateli, mzdách zaměstnanců v hlavním pracovním poměru a příjmů pracovníků na DPP, na jejichž základě žák vyplní vyúčtování daně ze závislé činnosti včetně povinných příloh a vyúčtování srážkové daně. Vystaví potvrzení o zdanitelných příjmech pro zaměstnance, který bude podávat daňové přiznání sám.  Na základě žádosti jiného zaměstnance provede roční vyúčtování jeho zálohové daně.

Úloha se váže k tematickému celku Stanovujeme mzdu a předchází jí komplexní úlohy Evidence mezd a jejich výpočty a Mzdové účetnictví.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák

 • pracuje s ročními přehledy mezd a příjmů z dohod,
 • pro finanční správu sestaví vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti,
 • vystaví přílohu č. 1 k tomuto vyúčtování,
 • sestaví vyúčtování daně vybírané srážkou, 
 • pro vybraného zaměstnance sestaví potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti,
 • vybranému zaměstnanci vyúčtuje zálohy na daň z příjmů.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žáci pracují individuálně nebo v menších skupinách pod dozorem vyučujícího. Pracují s přiloženými mzdovými dokumenty a formuláři:

 • rozpis mezd pro vyúčtování zálohové daně,
 • přehled srážek na daň z příjmů,
 • vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti,
 • vyúčtování daně vybírané srážkou,
 • potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti.

Celková dotace na splnění úlohy je 8 hodin. Je vhodné pracovat s daňovým potrálem a účetním softwarem, který škola pro výuku používá. V případě absence obojího lze komplexní úlohu zpracovat do předem připravených formulářů.

Metodická doporučení

Způsob realizace

Úloha je úzce provázaná s předměty teoretického vyučování (ekonomika, účetnictví). Žáci se orientují v předložených mzdových přehledech, na jejichž základě sestavují podání pro finanční správu. Pracují se zákonem o daních z příjmů, z něhož zjišťují potřebné informace a termíny pro daňová podání. Pro vybraného zaměstnance sestaví potvrzení o zdanitelných příjmech, na žádost jiného provedou roční vyúčtování zálohové daně. Pro zvládnutí úkolu je vhodné použít účetní software, který škola pro výuku používá, a portál daňové správy http://adisepo.mfcr.cz. 

Pomůcky

 • kalkulačka
 • zákon o daních z příjmů
 • počítač
 • účetně ekonomický software
 • internet
 • přiložené přehledy a dokumenty

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Samostatná práce zahrnuje sestavení:

 • vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti,
 • vyúčtování daně vybírané srážkou,
 • potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti,
 • roční vyúčtování záloh na daň.

Kritéria hodnocení

Celkové hodnocení uspěl – neuspěl

Uspěl – žák zpracoval všechny požadované výstupy komplexní úlohy, hodnocení samostatné práce není nižší než 50%.

Doporučená literatura

 • Učebnice Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy 1 (autor: Petr Klínský, Otto Műnch), ISBN 978-80-87204-67-2
 • Učebnice Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy 2 (autor: Petr Klínský, Otto Műnch), ISBN 978-80-87204-68-9
 • Učebnice Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy 3 (autor: Petr Klínský, Otto Műnch) ISBN 978-80-88057-28-4
 • UčebniceEkonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy 4 (autor: Petr Klínský, Otto Műnch), ISBN 978-80-88057-29-1
 • Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
 • Pokyny k vyplnění podání pro daňovou správu

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radka Kotoučková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.