Detail komplexní úlohy Základní nastavení switche

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Základní nastavení switche

Kód úlohy

18-u-4/AA41

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

18 - Informatické obory

Vazba na vzdělávací modul(y)

Přepínání na linkové vrstvě.

Škola

Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Plzeňská, Praha 5

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Matematické kompetence, Digitální kompetence

Datum vytvoření

13. 01. 2019 18:42

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

20

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

20

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

4. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Cílem komplexní úlohy je osvojení znalostí žáků v oblasti základního nastavení switche.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. Popíše fungování sítě.
 2. Ověří stav sítě a provozu přepínače pomocí základních nástrojů.
 3. Identifikuje, analyzuje a řeší běžné potíže s médii přepínané sítě.
 4. Konfiguruje a základní nastavení přepínače, kontrola nastavení.
 5. Konfiguruje, kontrola a řešení potíží se sítěmi VLAN.
 6. Konfiguruje, kontrola a řešení potíží trunkových linek.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Strategie učení:

 • frontální vyučování
 • praktická činnost s využitím přepínače
 • praktická činnost s využitím VLAN

Učební činnosti:

 • odborný výklad s prezentací
 • vlastní činnost žáků při studiu doporučené odborné literatury a studijních materiálů
 • vzorové příklady konfigurace přepínačů pro základní činnost
 • vzorové příklady konfigurace VLAN
 • vizualizace činnosti konfigurace v simulačním prostředí

Metodická doporučení

Klíčová doporučení:

 1. Zapojení a propojení switche.
 2. Zapnutí, výpisy a předchozí nastavení switche.
 3. Konfigurace switche dle schématu a s určenými příkazy, ověření.
 4. Konfigurace VLAN, pokud je požadována.

Způsob realizace

 • praktická
 • školní laboratoř
 • PC učebna

Pomůcky

 • Počítač – program Cisco Packet Tracer
 • Aktivní prvky – Cisco Router, Switch.

Vše je nezbytné pro žáka i vyučujícího.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Zadání praktického testu, který se skádá z následujících částí:

 1. Konfigurace sítě dle přiloženého schématu.
 2. Základní konfigurace přepínače.
 3. Vytvoření VLAN.
 4. Přiřazení VLAN na port switche.
 5. Zajištění routování mezi VLANy 2 a 3.
 6. Propojení switche s routerem trunkem, kterým budou procházet VLANy 2-5.

Kritéria hodnocení

Celkové hodnocení žáka spočívá ve váženém průměru ze všech stanovených částí úlohy. Hodnocení každé části je maximálně 100 % přičemž ji musí žák splnit alespoň na 40%. Celkový průměr musí být minimálně 50%:

Splnění úlohy spočívá v:

 • nastavení sítě dle zadání;
 • nastavení switche;
 • vytvoření VLAN;
 • přiřazení VLAN na port switche;
 • nastavení routování mezi VLANy;
 • propojení switche a routeru.

Výsledné hodnocení:

Výborný - 100 - 90%
Chvalitebný - 90 - 75%
Dobrý - 85 - 60%
Dostatečný - 60 - 50%
Nedostatečný - méně než 50%

Doporučená literatura

 

LAMMLE,Todd. Cisco Certified Network Associate. Computer Press. Brno. ISBN 978-80-251-2359-1. 2014.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Soňa Kaněrová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.