Detail komplexní úlohy Postupová práce – konvenční soustružení

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Postupová práce – konvenční soustružení

Kód úlohy

23-u-4/AD98

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Vazba na vzdělávací modul(y)

Rozšíření základů konvenčního soustružení

Základy konvenčního soustružení

Škola

ŠKODA AUTO a.s., SOU strojírenské, o.z., tř. Václava Klementa, Mladá Boleslav

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

14. 07. 2019 18:09

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Soustružit zadanou součást dle výkresu v komplexní postupové práci.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

  • správně čte výkres
  • dodrží technologický postup
  • dodrží rozměry dle výkresu
  • splní časový limit

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Soustružení trnu dle výkresu.

Metodická doporučení

BOZP při práci na soustruzích.

Způsob realizace

Odborné dílny.

Pomůcky

Soustruh, nástroje, měřidla.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Žák samostatně vyrobí součást dle výkresu.

Kritéria hodnocení

  • 88 – 100 %   1
  • 75 – 87 %     2
  • 63 – 74 %     3
  • 50 – 62 %     4
  •   < 50 %        5

63 % a více – žák ovládá KNV sousružení.

Doporučená literatura

J. Řasa, V. Gabriel STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE  3      

Metody ,stroje a nástroje pro obrábění, Scientia Praha  2005,  ISBN 80-7183-337-1

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Slavomír Matějka. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.