Detail komplexní úlohy Měření dílu V

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Měření dílu V

Kód úlohy

23-u-3/AD93

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Vazba na vzdělávací modul(y)

Měření strojních součástí

Škola

Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola Žďár nad Sázavou, Studentská, Žďár nad Sázavou

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Matematické kompetence, Digitální kompetence

Datum vytvoření

11. 07. 2019 21:46

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

4

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

skupinové

Doporučený počet žáků

10

Charakteristika/anotace

Modul je určen pro odborné zaměření strojírenství. Připravuje žáky na čtení technické dokumentace především výkresů a jejich porozumění. Cílem modulu je naučit žáky volby měřidel dle požadované přesnosti rozměrů na měřeném dílu. Vyhledání jednotlivých tolerancí daného rozměru, správnost měření a vyhodnocení. Směřuje k technickému myšlení, které je základem pro všechny technické obory. Využívá znalostí tolerování na výkresové dokumentaci, vyhledávání v strojnických tabulkách, používání a volby správných měřidel a čtení technologických postupů.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • rozlišuje fyzikální veličiny a jednotky
 • popíše metody měření
 • určí rozdělení měřidel
 • zobrazí součásti na výkresu podle pohledů
 • orientuje se v strojnických tabulkách
 • dodržuje zásady správného měření
 • vyhodnotí měřený rozměr

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Žáci se orientují v technické dokumentaci, a orientují se v Strojnických tabulkách. Objasní a popíší rozdělení měřidel a jejich použití pro konkrétní rozměr, správně změří a odečtou na měřidle požadovanou hodnotu. Naměřenou hodnotu zapíší do měřícího protokolu a hodnotu vyhodnotí.

Časový rozvrh:

2 hodiny teoretická část – výuka

 • veličiny a jednotky
 • druhy měřidel - rozdělení
 • přesnost měřidel
 • práce se Strojnickými tabulkami

2 hodiny praktická část – splnění komplexní úlohy

 • volba měřidla
 • zajištění podmínek správného měření
 • měření rozměru
 • čtení hodnot na měřidle
 • zapsání do měřícího protokolu - vyhodnocení

Metodická doporučení

Měření vyrobeného dílu je komplexní úloha, která obsahuje část teoretickou a část praktickou, které jsou zahrnuty v oblasti vyhodnocování kvality výroby z hlediska rozměrové přesnosti při ručním a strojním obrábění. Žáci samostatně zvolí měřidlo pro měřený rozměr, změří a přečtou naměřenou hodnotu měřeného rozměru.

Naměřenou hodnotu zapíší do protokolu měření a vyhodnotí změřený rozměr s mezními úchylkami.

Způsob realizace

Realizace nebo provedení této komplexní úlohy, může být realizováno na dílnách praktického vyučování pro zaměření strojního zpracování kovů.

Pomůcky

Pracovní list č. 1 – teoretická část

 • výkresová dokumentace
 • měřidla
 • Strojnické tabulky

Pracovní list č. 2 – praktická část

 • výkresová dokumentace
 • výrobek – díl pro měření
 • protokol měření
 • vyhledávání v tabulkách
 • rozbor uložení

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Teoretická část:

 • čtení výkresové dokumentace
 • znát měřidla a jejich volbu
 • vyhledávání v strojnických tabulkách požadované hodnoty

Praktická část:

 • měření dílu dle výkresové dokumentace
 • záznam do protokolu měření
 • vyhodnocení rozměrů
 • záznam hodnot do vyhledávání v tabulkách
 • provést rozbor uložení

Kritéria hodnocení

Hodnotí se známkou:

Stupeň 1 (výborný)

Žák operuje s požadovanými termíny, veličinami a symboly uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy a zákonitosti mezi nimi.

Stupeň 2 (chvalitebný)

Žák operuje s požadovanými termíny, veličinami a symboly v podstatě uceleně, přesně a úplně a chápe vztahy a zákonitosti mezi nimi.

Stupeň 3 (dobrý)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných termínů, veličin, symbolů a zákonitostí nepodstatné mezery

Stupeň 4 (dostatečný)

Žák má v ucelenosti, přesnosti a úplnosti osvojení požadovaných termínů, veličin, symbolů a zákonitostí závažné mezery.

Stupeň 5 (nedostatečný)

Žák si požadované termíny, veličiny, symboly a zákonitosti neosvojil uceleně, přesně a úplně, má v nich závažné a značné mezery.

Do celkového hodnocení žáka učitel zahrne:

 • aktivitu na vyučování
 • správnost používané terminologie
 • samostatnost
 • věcná správnost plnění zadaných úkolů
 • správnost výběru měřidel
 • správnost metody měření
 • vyhodnocení naměřených hodnot
 • dodržování časového plánu vypracování zadání
 • estetické zpracování zadání

Doporučená literatura

LEINVEBER, Jan. VÁVRA, Pavel. Strojnické tabulky. Úvaly: Albra, 2017. ISBN 978-80-7361-111-8.

Poznámky

1) Délka/časová náročnost

Doporučené rozvržení hodin:

 • teoretické vyučování: 2 hodiny
 • praktické vyučování: 2 hodiny

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Rudolf Houf. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.