Detail komplexní úlohy Souhrnný příklad

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Souhrnný příklad

Kód úlohy

63-u-4/AA36

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

63 - Ekonomika a administrativa

78 - Obecně odborná příprava

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova, Pelhřimov

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

04. 01. 2019 11:24

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

8

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

20

Charakteristika/anotace

Cílem úlohy je aplikovat vstupní znalosti žáka na konkrétní příklad z praxe, nacházet souvislosti a propojovat znalosti a dovednosti získané v modulech Hospodaření s majetkem, Prodáváme firmám, Základní účtování běžných účetních případů, Zpracování textu na počítači.

Vstupní znalosti a dovednosti jsou: stanovení velikosti nákupu, poptávka, nabídka a objednávka, výběr dodavatele, evidence zásob, prodejní činnosti, základní účtování nákupu a prodeje.

Po vyřešení úlohy je žák schopen prakticky zajistit jednoduchou logistiku základního materiálu na výrobu, nabídnout vyrobené výrobky a vyřídit objednávku. Je schopen zaúčtovat hospodářské operace spojené s těmito činnostmi.

Základní vyučovací strategií je aktivizující situační metoda, jejíž podstatou je řešení problémové úlohy z profesní praxe, samostatná práce žáka, která vede k nácviku praktických dovedností a skupinová práce, při které se žák připravuje k zapojení do pracovního kolektivu.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • vypočítá velikost nákupu základního materiálu na konkrétní výrobek,
 • na internetu vyhledá možné dodavatele materiálu a dopravce,
 • stanoví kritéria pro výběr dodavatelů,
 • vybere vhodné dodavatele,
 • vystaví poptávku a objednávku,
 • vystaví příjemku materiálu,
 • vede skladní kartu materiálu,
 • vystaví výdejku materiálu do výroby,
 • vystaví nabídku vyrobených výrobků,
 • vystaví fakturu na prodej výrobků,
 • určí účetní případy spojené s nákupem a prodejem,
 • zaúčtuje účetní případy do účetních knih.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

 1. Zadání úlohy, seznámení s pracovním listem - 0,5 h
 2. Samostatná práce žáků - provádění výpočtů, vyplňování formulářů, používání kancelářského software, využití účetního software, účtování - 5 h
 3. Skupinová práce žáků - vyhledávání dodavatele, posuzování variant řešení, simulace telefonního rozhovoru - 1 h
 4. Průběžná kontrola, diskuze . 0,5 h
 5. Závěrečná kontrola příkladu, vyhodnocení, zpětná vazba - 1 h

Průběžnou učební činností je vyhledávání informací, komunikace ve skupině, domácí příprava.

Metodická doporučení

Metodický postup výuky zahrnuje zadání a prezentaci úlohy, vyhledávání potřebných dat a získávání dalších informací od učitele, řešení příkladu, rozbor variant řešení, zhodnocení výsledků.

Žáci obdrží zadání problémové úlohy na pracovním listě, při řešení úlohy pracují individuálně, některé činnosti řeší ve skupině, konzultují s učitelem. Žákům je ponechána volnost ve zdroji potřebných informací (internet, poznámky, učebnice). 

Požadované výstupy žák vyhotoví samostatně, a to ručně na pracovním listě, za použití kancelářského software nebo účetního software. 

Kontrola úlohy probíhá průběžně, žáci pracují s případnou chybou, závěrečná kontrola obsahuje i vyhodnocení a autoevaluaci žáků. 

Způsob realizace

Výuka probíhá v odborné učebně, kde mají žáci přístup k internetu a používají kancelářský software a účetní software. V případě potřeby přístupu na internet je možné povolit žákům mobilní telefony nebo tablety.

Pomůcky

 • pracovní list,
 • psací potřeby,
 • kalkulačka
 • vlastní pomůcky žáka - učebnice, poznámky,
 • počítač, tablet, mobil (s přístupem na internet),
 • tiskárna,
 • kacelářský software,
 • účetní software.

 

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

 • 1 pracovní list s vyřešenými úkoly
 • složka vytištěných písemností

Kritéria hodnocení

Hodnocení řešení komplexní úlohy a vytvořených výstupů:

 • správnost a přesnost výpočtů,
 • obsah a formální úprava dokladů,
 • obsah obchodních písemností, jazyková správnost,
 • úprava obchodních písemností dle normalizované úpravy,
 • správnost určení účetních případů a zaúčtování úlohy.

% úspěšnosti: 100 % – 51 % - žák uspěl, 50 % - 0 % - žák neuspěl.

Celkové hodnocení:

Žák splnil všechny požadované výstupy modulu v případě, že vystavil požadované výstupy a uspěl v hodnocení řešení komplexní úlohy.

Doporučená literatura

 • Učebnice Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy 1 (autor: Petr Klínský, Otto Műnch), ISBN 978-80-87204-67-2
 • Učebnice Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy 2 (autor: Petr Klínský, Otto Műnch), ISBN 978-80-87204-68-9
 • Učebnice Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy 3 (autor: Petr Klínský, Otto Műnch) ISBN 978-80-88057-28-4
 • UčebniceEkonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy 4 (autor: Petr Klínský, Otto Műnch), ISBN 978-80-88057-29-1
 • ČSN 01 6910

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Libuše Čechová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.