Detail komplexní úlohy Množení a vypěstování jehličnanů ve školce

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Množení a vypěstování jehličnanů ve školce

Kód úlohy

41-u-2/AD34

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

E (dvouleté, EQF úroveň 2)

Skupiny oborů

41 - Zemědělství a lesnictví

Vazba na vzdělávací modul(y)

Okrasné školkařství

Škola

Střední škola sociální péče a služeb, náměstí 8. května, Zábřeh

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

26. 06. 2019 23:34

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

16

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

3

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha je určena pro upevnění a ověření získaných znalostí a dovedností v oblasti rozmnožování jehličnanů a vypěstování sadbového materiálu ve školce.

Pomocí pracovního listu a hry se žáci naučí rozmnožovat jehličnany, upravovat řízky, ošetřovat dřeviny ve školce a současně se seznamovat se základním sortimentem okrasných dřevin. Cílem aktivity „domina“ je, aby žáci zábavnou formou se zapojením všech získali a prokázali znalosti. Ostýchavějším a pomalejším žákům je umožněno  aktivní zapojení.

Část úlohy se věnuje tvorbě kartiček s názvy dřevin a barevnými fotografiemi.

Pracovní listy mohou rovněž sloužit jako testy s otevřenými otázkami.

Používané didaktické metody: výklad, individuální a skupinová práce, instruktáž, didaktická hra, řešení problému, problémové učení.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

  • určuje základní sortiment osiva a sadby okrasných rostlin
  • objasní základní způsoby rozmnožování okrasných rostlin
  • provede obvyklý způsob množení u stěžejního sortimentu květin a okrasných dřevin
  • dopěstuje mladý okrasný materiál do požadované velikosti nebo stáří
  • popíše činnosti, kterými ošetřuje jehličnany ve školce v průběhu vegetace
  • objasní výhody a nevýhody pěstování okrasných dřevin ve volné půdě a v kontejnerech
  • určuje základní sortiment jehličnanů

Dosažené výsledky lze hodnotit následně formou testu s otevřenými otázkami.

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Na pracovních listech pracují žáci samostatně, případně s pomocí učebnice, fotografií, informací z internetu, prezentací, sešitu apod. Vhodné je zařadit instruktážní videa z okrasných školek či demonstrační ukázky řízkování, roubování přímo v učebně.

Součástí úlohy jsou vytvořené karty domina, kdy na jedné polovině karty je otázka, na druhé odpověď (otázka se s odpovědí nikdy neshoduje). Karty může vyrobit učitel nebo je mohou vyrobit žáci sami. Při práci mohou pracovat s různými zdroji informací. Úloha v maximální míře podporuje samostatně přemýšlet v širších souvislostech, analyzovat problém a zdůvodňovat vlastní stanoviska. Ostýchavějším a pomalejším žákům je umožněno aktivní zapojení.  

Žáci budou vytvářet sady kartiček s barevnými fotografiemi a názvy dřevin. Na kartičkách pracují žáci ve dvou až tříčlenných skupinkách buď sami, nebo společně s učitelem. Současně při získávání podkladů mohou vytvořit sbírku větviček, šišek, které lze využít při procvičování a opakování sortimentu. Při sběru materiálu mohou pracovat s plánem školní zahrady nebo parku, ve kterém mají zakresleny dřeviny.

Metodická doporučení

Úloha může být řešena v teoretickém i praktickém vyučování.

Na kartičkách s barevnými fotografiemi a názvy dřevin mohou žáci pracovat ve dvou až tříčlenných skupinkách buď doma nebo v počítačové učebně. Podle schopnosti konkrétní skupiny žáků lze kartičky vytvořit v rámci vyučovaného předmětu ICT s pomocí vyučujícího.

Součástí pracovních listů je i správné řešení.

Přednostně uplatňovat aktivizační a komunikační metody práce s vysokou mírou názornosti. Hlavním cílem je vytvořit prostředí, které zvýší aktivitu a zajistí maximální zapojení žáků. Nezbytná je vazba na praktickou činnost v rámci hodin odborného výcviku.

Způsob realizace

Úloha bude řešena v teoretickém vyučování nebo v úvodu učebního dne v praktickém vyučování.

Aktivity jsou koncipovány formou her pro individuální i skupinovou práci. Vše musí být upraveno na schopnosti konkrétní skupiny žáků.

Úloha je koncipována pro reálné prostředí (např. učebna, okrasná školka, množárna, park…).

Pomůcky

Psací potřeby, materiál k množení, zahradnické nářadí, odborná literatura, případně internetové připojení a PC, nebo tablety.

Pomůcky na kartičky dřevin: fotoaparát, tvrdý papír, tiskárna, PC, lepicí páska, skleničky na vzorky, krabičky na šišky apod.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Výstupem budou vypracované pracovní listy a vytvořené karty „domina“.

Součástí komplexní úlohy je správné řešení pracovního listu.

Žáci vytvoří sady kartiček s barevnými fotografiemi a názvy dřevin, které lze dále využívat při procvičování a opakování sortimentu. Plán parku doplněný dřevinami.

Kritéria hodnocení

V pracovních listech za každou zodpovězenou otázku lze přidělit dle náročnosti odpovědi 1–3 body. Pro úspěšné zvládnutí tematického okruhu je nutná 80% úspěšnost.

Doporučená literatura

DVOŘÁČEK, P.: Sadovnictví pro odborná učiliště. Praha: Septima, 2007. 96 s. ISBN: 80-7216-152-0.

Poznámky

Skupinové řešení KÚ: doporučený počet žáků ve skupině 2–3

Předpokladem úspěšného řešení úlohy je získání vědomostí o rozmnožování a pěstování sadby jehličnanů ve školce.

 

Zdroje obrázků:

  • Pracovní list množení a dopěstování jehličnanů ve školce:

Obr. 1–13 vlastní zdroj

  • Pracovní list kartičky k poznávání jehličnanů:

Obr. 1 vlastní zdroj

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Bronislava Urbánková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.