Detail komplexní úlohy Návrh a výběr pracovního stroje

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Návrh a výběr pracovního stroje

Kód úlohy

23-u-4/AC56

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Vazba na vzdělávací modul(y)

Pracovní stroje

Škola

VOŠ, SŠ, Centrum odborné přípravy, Budějovická, Sezimovo Ústí

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Matematické kompetence, Digitální kompetence

Datum vytvoření

14. 06. 2019 17:49

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Žák navrhne pro vybranou pracovní činnost pracovní stroje použité při jejím vykonání. Seznámí žáky s konstrukcí pracovního stroje, bezpečností práce a základními servisními zásahy.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

  1. rozlišuje jednotlivé druhy strojů a zařízení;
  2. rozdělí pracovní stroje je podle základních parametrů
  3. navrhuje pracovní stroje ve strojních linkách

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

  • Samostatná práce

  • Vyhledání a zpracování informací

Metodická doporučení

Komplexní úloha je tvořena pracovním listem se zaměřením na určení hlavních částí pracovních strojů.

Druhou částí komplexní úlohy je návrh a základní výpočty technických parametrů pracovního stroje na základě zadání.

Způsob realizace

kombinovaná

Pomůcky

Učebna a připojením k internetu

Prospektové materiály

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Pracovní list s doplněním hlavních částí pracovních strojů

seminární práce na zadané téma z oblasti pracovních strojů

prezentace, jíž seznámí ostatní žáky s vybraným pracovním strojem.

Kritéria hodnocení

Klasifikace převodem z bodového nebo procentuálního hodnocení:

  • 90 – 100 %    … 1
  • 80 –  89 %     … 2
  • 66 –  79 %    …  3
  • 40 –  65 %     … 4
  • 0 –  39 %      …  5

Doporučená literatura

DOLEČEK. HOLOUBEK. Strojnictví. Praha, SOBOTÁLES,2001. 192s. ISBN 80-85920-26-3.

MIČKAL, K. Strojnictví-Části strojů. Praha, SOBOTÁLES, 1995., 220 s. ISBN 80-85920-01-8.

FISCHER, U. a  kolektiv. Základy strojnictví. Praha, Sobotáles, 2004. 290s. ISBN 80-86706-09-5

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zdeněk Kašpar. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.