Detail komplexní úlohy Měření tvrdosti povrchu zadaných strojních součástí.

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Měření tvrdosti povrchu zadaných strojních součástí.

Kód úlohy

23-u-3/AC55

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

23 - Strojírenství a strojírenská výroba

Vazba na vzdělávací modul(y)

Zkoušky vlastností technických materiálů

Škola

VOŠ, SŠ, Centrum odborné přípravy, Budějovická, Sezimovo Ústí

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Matematické kompetence, Digitální kompetence

Datum vytvoření

14. 06. 2019 16:13

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Cílem je aby, žáci určili jednotlivé stupnice tvrdosti, dokázali vysvětlit postup měření jednotlivých metod, změřit tvrdost povrchu na dané součásti a analyzovat výsledky měření včetně vyhodnocení výsledků měření pomocí protokolu.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • zdůvodní význam tvrdosti povrchu v technické praxi
 • přiřadí k jednotlivým hodnotám tvrdosti různé způsoby měření
 • popíše postup měření jednotlivými metodami
 • použije různé metody měření tvrdosti povrchu
 • interpretuje výsledky měření pomocí protokolu

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Teoretická příprava: 2-4 hodiny

Vlastní měření: 2-4 hodiny

Zpracování protokolu: 1-2 hodiny

Metodická doporučení

Ověřit, zda si všichni osvojili správně postup měření.

Kontrolovat správnost postupu měření.

Dbát při opakování měření na možnost duplicitně odevzdávaných protokolů.

Způsob realizace

Teoretická příprava – frontální výuka - učebna

Vlastní měření – dovednostně - praktické – laboratoř měření

Kontrola protokolu – hodnotící - učebna

Pomůcky

Žák:

 • PC a SW pro zpracování protokolu – MS Word

Učitel a škola:

 • Odrazový tvrdoměr, Poldi kladívko, kladivo, tlumící deska, lupa

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Výstupní protokol měření – Měření tvrdosti viz příloha

Kritéria hodnocení

Úroveň teoretické části – externí zdroje - 25 %

Úroveň praktické části – postup vypracování, fotodokumentace, publikace výsledků - 75 %

Klasifikace

 • 100 – 91  1
 • 90 – 80    2
 • 79 – 66    3
 • 65 – 41    4
 • 0 - 40       5

Doporučená literatura

BUMBÁLEK, Leoš. Kontrola a měření: pro SPŠ strojní. Praha: Informatorium. 2009. ISBN 978-80-73330-72-9.

Poznámky

1) Délka/časová náročnost

Odborné vzdělávání:

 • Obory H 4 hodiny
 • Obory L0 a M 8 hodin

2) úloha je určena pro řešení:

 • Individuální
 • skupinové

Úlohu možné zpracovávat individuálně i skupinově, doporučujeme max. 3 žáky ve skupině. Základní podmínkou je znalost tvrdosti povrchu z technické dokumentace a technických materiálů

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Daniel Kříž. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné

Stáhnout všechny přílohy