Detail komplexní úlohy Konfigurace směrovače a nastavení směrovacích protokolů

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Konfigurace směrovače a nastavení směrovacích protokolů

Kód úlohy

18-u-4/AC22

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

18 - Informatické obory

Vazba na vzdělávací modul(y)

Směrování IPv4

Škola

Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Plzeňská, Praha 5

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Digitální kompetence

Datum vytvoření

11. 06. 2019 11:53

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

20

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník, 3. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Cílem komplexní úlohy je osvojení znalostí žáků v oblasti základní koncepce směrování, základní konfigurace směrovače včetně implementace základních směrovacích protokolů.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

 1. vysvětlí základní koncepci směrování
 2. definuje a konfiguruje směrovač (základní parametry)
 3. připojí, konfiguruje a ověří provozní stav rozhraní zařízení
 4. kontroluje konfiguraci zařízení a síťovou konektivitu pomocí příkazů ping, telnet nebo SSH
 5. porovnává metody směrování a protokoly směrování
 6. konfiguruje, kontroluje a řeší potíže protokolu RIP, RIPv2
 7. konfiguruje, kontroluje a řeší potíže protokolu OSPF

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Strategie učení:

 • frontální vyučování
 • konfigurace směrovače, ověření konektivity
 • konfigurace směrovacích protokolů

Učební činnosti:

 • odborný výklad s prezentací
 • vlastní činnost žáků při studiu doporučené odborné literatury a studijních materiálů
 • studium standardů a algoritmů směrovacích protokolů
 • vzorové příklady konfigurace jednotlivých směrovacích protokolů v simulačním prostředí
 • vizualizace činnosti směrovacích protokolů v simulačním prostředí
 • praktická cvičení v simulačním prostředí ke konfiguracím směrovacích protokolů

Metodická doporučení

 • Datové sítě
 • Počítačové sítě

Způsob realizace

 • Praktická: propojeni routerů s PC dle zadání, nastavení adresace a Clock Rate, nastavení hesel a dynamického směrování, ověření funkčnosti a dostupnosti.
 • školní laboratoř
 • PC učebna

Pomůcky

 • Počítač – program Cisco Packet Tracer
 • Aktivní prvky – Cisco Router, Switch

Vše je nezbytné pro žáka i vyučujícího.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

 1. Propojit routery s PC dle přiložených schémat.
 2. Nastavit IP adresy a u DCE routeru Clock Rate.
 3. Nastavit hesla pro přístup na konzolu, přes Telnet a do privilegovaného módu.
 4. Místo statického nastavení cest do vzdálených sítí nastavit protokol RIP a OSPF.
 5. Prohlédnout si směrovací tabulku.
 6. Vyzkoušet funkčnost příkazu Ping.
 7. Změnit verze protokolů.

Kritéria hodnocení

Hodnocení je individuální.

Splnění úlohy znamená:

 • Funkční propojení routerů a PC dle zadání.
 • Funkční nastavení IP adres a Clock Rate.
 • Funkční nastavení hesel.
 • Funkční nastavení směrovacích protokolů.
 • Funkčnost příkazu Ping.

Kritéria hodnocení:

Prospěl na výborný:

 • Bezchybné propojení routerů dle zadání.
 • Bezchybné nastavení IP adres a Clock Rate.
 • Bezchybné přiřazení hesel.
 • Bezchybné nastavení směrovacích protokolů.
 • Ověření funkčnosti příkazem Ping.

Prospěl na chvalitebný:

 • Bezchybné propojení routerů dle zadání.
 • Bezchybné nastavení IP adres a Clock Rate.
 • Bezchybné přiřazení hesel.
 • Drobné nedostatky v nastavení směrovacích protokolů.
 • Ověření funkčnosti příkazem Ping.

Prospěl na dobrý:

 • Drobné nedostatky v propojení routerů dle zadání.
 • Drobné nedostatky v nastavení IP adres a Clock Rate.
 • Drobné nedostatky v přiřazení hesel.
 • Drobné nedostatky v nastavení směrovacích protokolů.
 • Ověření funkčnosti příkazem Ping.

Prospěl na dostatečný:

 • Nedostatky v propojení routerů dle zadání.
 • Nedostatky v nastavení IP adres a Clock Rate.
 • Nedostatky v přiřazení hesel.
 • Nedostatky v nastavení směrovacích protokolů.
 • Nemožnost ověření funkčnosti příkazem Ping.

Prospěl na nedostatečný:

 • Nedostatečná nebo žádná konfigurace dle zadání.

Doporučená literatura

LAMMLE, Todd. Cisco Certified Network Associate. Computer Press, Brno. ISBN 978-80-251-2359-1.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Soňa Kaněrová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.