Detail komplexní úlohy Souvislý účetní případ

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Souvislý účetní případ

Kód úlohy

78-u-4/AB95

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

78 - Obecně odborná příprava

63 - Ekonomika a administrativa

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova, Pelhřimov

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

01. 06. 2019 09:10

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

12

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

12

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

1

Charakteristika/anotace

Cílem úlohy je aplikovat znalosti žáka na konkrétní situace z účetní praxe, nacházet souvislosti a propojovat znalosti a dovednosti získané v modulech: Technika účtování, Rozvaha, Základní účtování běžných účetních případů, Stanovujeme mzdu, Účtování nákladů a výnosů, Účtování majetku, Účtování finančního majetku. 

Po vyřešení úlohy je žák schopen provést účetní práce na začátku roku, zaúčtovat hospodářské operace během roku a uzavřít účetnictví na konci roku. Je schopen pracovat s účetními knihami, vést syntetickou a analytickou evidenci, provést kontrolu účetních prací. 

Základní vyučovací strategií je aktivizující situační metoda, jejíž podstatou je řešení problémové úlohy z profesní praxe, samostatná práce žáka, která vede k nácviku praktických dovedností a skupinová práce, při které se žák připravuje k zapojení do pracovního kolektivu. 

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • pracuje s účetní dokumentací,
 • vytvoří jednoduché vnitřní směrnice účtování, 
 • pracuje s doklady, 
 • prakticky provádí účetní práce na začátku účetního období, během účetního období a na konci účetního období,
 • pracuje s rozvahou a výsledovkou,
 • vede účetní knihy - deník, hlavní knihu,
 • vede analytickou evidenci k vybraným účtům,
 • určí a zaúčtuje účetní případy,
 • provede výpočty (DPH, skladová evidence, dlouhodobý majetek, odpisy, mzdy).

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

1. Zadání úlohy, seznámení s pracovními listy - 1 h

2. Skupinová práce žáků při přešení pracovního listu 1 Postup účetních prací - vytvoření vnitřích směrnic účtování, práce s oběhem dokladů, sestavení počáteční rozvahy, založení účetních knih, zpracování hospodářských operací, zápisy do účetních knih, vedení analytické evidence, provádění výpočtů, uzavření účetních knih, sestavení konečné rozvahy a výsledovky, kontrola - 6 h

3. Samostatná práce žáků při řešení pracovního listu 2 Vybrané problémy účtování - provádění výpočtů, určení předkontace, vedení účetního deníku - 2 h

4. Kontrola řešení, provádění oprav účetních zápisů - 3 h

Průběžnou učební činností je vyhledávání informací, práce s účetními předpisy, komunikace ve skupině, domácí příprava. 

 

Metodická doporučení

Pracovní list 1 Postup účetních prací

Zadání a prezentace souvislého účetního případu probíhá v celé třídě, žáci se pak rozdělí do skupin (dvojice, nmaximálně trojice). Stanovení vnitřních předpisů pro účtování a oběhu účetních dokladů žáci konzultují s učitelem. Účetní práce na začátku účetního období, během účetního období a na konci účetního období žáci vykonávají ve skupině. Žákům je ponechána volnost ve zdroji potřebných informací (internet, poznámky, učebnice). Kontrola úlohy probíhá v celé třídě, žákům je ponechán čas na opravy účetních zápisů, Požadované výstupy žák vyhotoví samostatně, a to ručně na pracovním listě, za použití kancelářského software nebo účetního software. 

Pracovní list 2 Vybrané problémy účtování

Tato část souvislého účetního případu slouží k procvičení účetních případů, k upevnění pracovních návyků a autoevaluaci. Žák úlohu řeší samostatně, kontrola probíhá v celé třídě, žák si vypočítá procento úspěšnosti. Případné chyby opraví v domácí přípavě. 

 

 

Způsob realizace

Řešení souvislého účetního případu probíhá v odborné učebně, kde mají žáci přístup k internetu, používají kancelářský software a účetní software. Pro konrolu souvislého účetního případu je vhodné použít dataprojektor. 

Pomůcky

 • pracovní list 1 a 2,
 • psací potřeby,
 • kalkulačka,
 • vlastní pomůcky žáka - učebnice, poznámky,
 • počítač,
 • tiskárna,
 • kancelářský software,
 • účetní software. 

 

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

 • pracovní list 1 Postup účetních prací s vyřešenými úkoly,
 • složka účetních knih (deník, hlavní kniha, analytická evidence),
 • pracovní list 2 Vybrané probémy účtování s vyřešnými úkoly.

Kritéria hodnocení

Hodnocení řešení komplexní úlohy a vytvořených výstupů:

 • správnost a přesnost výpočtů,
 • úplnost a správnost vedení účetnictví,
 • formální a obsahová úprava účetních knih.

% úspěšnosti: 100 % - 51 % - žák uspěl, 50 % - 0% - žák neuspěl.

Žák splní požadované výstupy komplexní úlohy v případě, že odevzdal požadované výstupy, opravil případné chyby a uspěl v hodnocení řešení komplexní úlohy 

Doporučená literatura

Zákon 563/1991 Sb. - zákon o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 500/2002 Sb. - Prováděcí vyhláška k podvojnému účetnictví pro podnikatele, ve znění pozdějších předpisů

Poznámky

Výpočty byly zpracovány dle platné legislativy roku 2018. Hodnoty ve výpočtech je nutné aktualizovat dle aktuálně platné legislativy( například zaokrouhlování, koeficienty atp.)

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Libuše Čechová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.