Detail komplexní úlohy Správa uživatelů v Active Directory

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Správa uživatelů v Active Directory

Kód úlohy

18-u-4/AB34

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

18 - Informatické obory

Vazba na vzdělávací modul(y)

Active Directory - správa uživatelů

Škola

Střední průmyslová škola dopravní, a.s., Plzeňská, Praha 5

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k řešení problémů, Digitální kompetence

Datum vytvoření

18. 04. 2019 22:17

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

28

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník, 4. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Cílem komplexní úlohy je osvojení znalostí žáků v oblasti správy síťových operačních systémů - instalace Active Directory, přidání role AD Domain Service, povýšení serveru na doménový řadič, vytváření organizačních jednotek (skupin), vytvoření uživatelských a skupinových účtů včetně přidělování oprávnění.

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. Nainstaluje a nastaví Active Directory dle požadavků a potřebných parametrů.
 2. Vytvoří organizační jednotky.
 3. Vytvoří a nastaví uživatelské účty.
 4. Vytvoří skupiny a nastaví členství ve skupinách.
 5. Přiřadí uživatelská oprávnění.

 

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

Strategie učení:

 • frontální vyučování;
 • instalace a nastavení potřebných služeb.

 

Učební činnosti:

 • odborný výklad s prezentací;
 • vzorové příklady nastavení AD;
 • vzorové příklady tvorby uživatelských i skupinových účtů
 • vzorové příklady nastavení oprávnění;
 • vlastní činnost žáků při studiu doporučené odborné literatury a studijních materiálů.

 

Metodická doporučení

Klíčová doporučení:

 1. Správné nastavení služby AD;
 2. Tvorba organizačních jednotek;
 3. Tvorba uživatelů i skupin;
 4. Přidělení oprávnění.

Způsob realizace

 • Praktická realizace;
 • PC učebna;
 • laboratoř.

Pomůcky

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

Praktický test se skládá z následujících částí:

 1. Nastavení služby Active Directory.
 2. implementace přístupu LES, domén a struktury DNS.
 3. Vytvoření organizačních jednotek, skupin.
 4. Vytvoření uživatelů.
 5. Group Policies.
 6. Nastavení lokalit (Sites).

Kritéria hodnocení

Celkové hodnocení je odvozeno z váženého průměru šesti výchozích výstupů.

Správné řešení úlohy spočívá v:

 1. Nastavení služby Active Directory.
 2. Implementaci lesa, domén a struktury DNS.
 3. Vytvoření organizačních jednotek a skupin.
 4. Vytvoření uživatelů.
 5. Nastavení Group Policies.
 6. Nastavení Sites.


Známka:

Výborný: 100% - 85% splnění úlohy.

Chvalitebný: 85% - 75% splnění úlohy.

Dobrý: 75% - 65% splnění úlohy.

Dostatečný: 65% - 50% splnění úlohy.

Nedostaečný: méně než 50% splnění úlohy.

Doporučená literatura

William R. Stanek: MS Windows 2010: Computer Press. Brno. 978-80-251-1654-8. 2007.

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Soňa Kaněrová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.