Detail komplexní úlohy Vedení pokladny - pracovní cesty

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Vedení pokladny - pracovní cesty

Kód úlohy

63-u-4/AB13

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

63 - Ekonomika a administrativa

Vazba na vzdělávací modul(y)

Asistent/ka/, Sekretář/ka

Účtování finančního majetku a bankovních úvěrů

Škola

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov, Jirsíkova, Pelhřimov

Klíčové kompetence

Datum vytvoření

25. 03. 2019 21:13

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

3. ročník

Řešení úlohy

individuální

Charakteristika/anotace

Cílem úlohy je získání pracovních dovedností potřebných pro vedení administrativy a pokladny v agendě cestovních náhrad. Po vyřešení úlohy je žák schopen vyhledat podklady potřebné pro vyúčtování pracovní cesty, orientovat se v právních předpisech souvisejících s cestovními náhradami, vyplnit formuláře přípravy a ukončení pracovní cesty a provést potřebné výpočty.

Základní vyučovací strategií je aktivizující situační metoda, jejíž podstatou je řešení problémové úlohy z profesní praxe, a samostatná práce žáka, která vede k vyhledání a používání podkladů a nácviku praktických dovedností. 

 

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • vyhledá právní předpisy týkající se cestovních náhrad,
 • aplikuje získané podklady při řešení problémové úlohy,
 • provádí výpočet stravného při tuzemských pracovních cestách,
 • vyhledá vhodné dopravní spojení pro pracovní cestu zaměstnance,
 • vypočítá jízdné,
 • eviduje doklady týkající se pracovní cesty,
 • vyplní formulář pro cestovní příkaz z hlediska zaměstnance,
 • provede vyúčtování pracovní cesty,
 • účetně vyřeší cestovní náhrady,
 • vyhledá právní předpisy pro zahraniční stravné a kapesné,
 • provádí výpočty stravného a kapesného při zahraniční pracovní cestě,
 • používá kalkulačky na internetu pro výpočet stravného a kapesného. 

 

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

 1. Zadání úlohy - 0,5 h
 2. Samostatná práce žáků - vyhledávání právních předpisů, orientace v právních předpisech, vypisování podkladů, vyhledávání dopravního spojení a jízdného, používání internetové kalkulačky - 2 h
 3. Společná práce žáků pod vedením učitele - vyplnění a vyúčtování cestovního příkazu - 1 h
 4. Samostatná práce žáků - provádění výpočtů, vyplnění dalších cestovní příkazů, vyúčtování pracovní cesty - 3 h
 5. Kontrola řešení - 0,5 h
 6. Ověření získaných dovedností - test - 1 h

 

Metodická doporučení

Metodický postup výuky zahrnuje zadání a prezentaci úlohy, vyhledání potřebných dat, řešení úlohy na pracovním listě, ověření získaných dovedností. Učitel podle potřeby obměňuje údaje na pracovním listě, jeden formulář cestovního příkazu a vyúčtování pracovní cesty žáci vyplní pod vedením učitele, další činnosti žáci provádějí individuálně. 

Požadované výstupy žák vyhotoví samostatně, a to ručně na pracovním listě, při vyplňování formuláře lze použít kancelářský software nebo účetní software. 

Závěrečný test obsahuje vystavení cestovního příkazu a jeho vyúčtování, výpočet zahraničního stravného a kapesného.

 

Způsob realizace

Výuka probíhá v odborné učebně, ve které mají žáci přístup k internetu a používají kancelářský a účetní software. V případě potřeby přístupu na internet je možné povolit žákům mobilní telefony nebo tablety. 

Pomůcky

 • pracovní list,
 • formuláře/tiskopisy pro cestovní příkaz a vyúčtování pracovní cesty,
 • psací potřeby,
 • kalkulačka,
 • počítač, tablet, mobil,
 • tiskárna,
 • kancelářský software,
 • účetní software.

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

 • pracovní listy s vyřešenými úkoly,
 • formuláře/ tiskopisy- cestovní příkaz

 

Kritéria hodnocení

Hodnocení řešení komplexní úlohy a vytvořených výstupů:

 • použití aktuálních právních předpisů,
 • správnost a přesnost výpočtů,
 • obsah a formální úprava cestovních příkazů. 

% úspěšnosti: 100 % - 51 % - žák uspěl, 50 % - 0 % - žák neuspěl.

Hodnocení testu:

 • aplikace aktuálních právních předpisů,
 • správnost a přesnost výpočtů,
 • vyhotovení cestovního příkazu,
 • vyúčtování pracovní cesty,
 • formální úprava .

% úspěšnosti: 100 % - 51 % - žák uspěl, 50 % - 0 % - žák neuspěl.

Celkové hodnocení:

Žák splnil všechny požadované výstupu úlohy v případě, že uspěl v řešení komplexní úlohy a uspěl v hodnocení testu. 

Doporučená literatura

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce - část sedmá - Náhrada výdajů v souvislosti s výkonem práce, paragrafy 156 - 163, 166 - 170

Vyhláška MPSV o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad - platná pro příslušný rok

Vyhláška MF o stanovení výše základních sazeb zahraničního stravného - platná pro příslušný rok

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Libuše Čechová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.