Detail komplexní úlohy Tradiční i netradiční přílohy z obilovin

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název komplexní úlohy/projektu

Tradiční i netradiční přílohy z obilovin

Kód úlohy

65-u-4/AB01

Využitelnost komplexní úlohy

Kategorie dosaženého vzdělání

L0 (EQF úroveň 4)

H (EQF úroveň 3)

Skupiny oborů

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus

Vazba na vzdělávací modul(y)

Škola

Střední odborná škola Josefa Sousedíka Vsetín, Benátky, Vsetín

Klíčové kompetence

Kompetence k učení, Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

Datum vytvoření

18. 03. 2019 21:58

Délka/časová náročnost - Odborné vzdělávání

8

Délka/časová náročnost - Všeobecné vzdělávání

Poznámka k délce úlohy

Ročník(y)

2. ročník

Řešení úlohy

individuální, skupinové

Doporučený počet žáků

25

Charakteristika/anotace

Komplexní úloha je zaměřena na tradiční i netradiční přílohy z obilovin. Žák se seznámí s přílohami, které se připravují z mouky, krupice a dalších obilovin.  Žák se naučí technologické úpravy těchto příloh, jež jsou typické pro českou kuchyni a porozumí tomu, jak tyto přílohy rozdělujeme podle použití základních potravin, podle způsobu jejich kypření a jak se zpracovávají.  

Úloha je rozdělena do dílčích částí, které jsou uvedeny ve formuláři komplexní úlohy. Zadání a řešení jsou uvedeny v jednotlivých přílohách. 

JÁDRO ÚLOHY

Očekávané výsledky učení

Žák:

 1. Charakterizuje přílohy z obilovin
 2. Popíše technologické postupy úprav obilovin: 
 • Přílohy z mouky a krupice
 • Přílohy z dalších obilovin

      3. Aplikuje získané teoretické poznatky

Specifikace hlavních učebních činností žáků/aktivit projektu vč. doporučeného časového rozvrhu

1. Charakterizuje přílohy z obilovin – 1VH

 • Popíše přílohy z obilovin

2. Popíše technologické postupy úprav obilovin – 5 VH

a)   Přílohy z mouky a krupice

b)   Přílohy z dalších obilovin

 • Sleduje prezentace a výklad na dané téma a reaguje na dotazy učitele
 • Vyhledá v recepturách určený pokrm
 • Popíše výrobní postup knedlíků houskových, karlovarských, vařených v ubrousku a ve folii
 • Vysvětlí technologický postup krupicových noků
 • Popíše další přílohy z obilovin z krup, krupek, ovesných, pšeničných a žitných vloček, jáhel, pohanky a jejich úpravu
 • Ovládá moderní trendy tepelné úpravy obilovin s využitím moderních zařízení

2. Aplikuje získané teoretické poznatky – 2 VH

 • Uplatní teoretické znalosti a používá odbornou terminologii
 • Samostatně vyplní pracovní list č. 1, 2
 • Zdůvodní své odpovědi

Metodická doporučení

Komplexní úlohu lze využít v teoretické výuce a v odborném výcviku výše uvedeného oboru. Komplexní úloha je rozdělena do dílčích částí, které na sebe navazují. Znalosti potřebné ke splnění komplexní úlohy žák získá v teoretickém vyučování. Učitel navodí u žáků diskuzi, přičemž zachová principy interpersonálního dialogu, aby žáci byli aktivní, měli zájem o téma, vzájemně si naslouchali a poučili se navzájem z chyb.

1. dílčí část

 • vhodná forma výuky je výklad učitele doplněný o prezentace, práce s odbornou literaturou a názorné videoukázky
 •  k úspěšnému dosažení výsledků je doporučeno řízené procvičování (kladení vhodných otázek), pravidelné opakování učiva a diskuze
 • diskuse rozvine u žáků schopnost aktivně a pohotově využívat jejich myšlenkové operace, formulovat podstatu problém a přesně se vyjadřovat
 • žáci se aktivně zapojují a opakují si získané teoretické poznatky
 • žák konkrétní odpovědi obhájí před učitelem a třídou

2. dílčí část

 • pracovní listy – 1, 2, slouží k ověření teoretických znalostí a poznatků
 • učitel seznámí žáky se zadáním, připomene postup při řešení
 • žák následně pracuje samostatně, aktivně pracuje s pracovními listy, čímž rozvíjí vlastní myšlenkovou kulturu, získává vědomosti i myšlenkové dovednosti, rozvíjí vlastní iniciativu, poznává potřeby uplatnitelné v odborné praxi
 • učitel vede žáky k samostatné činnosti, objasňuje a zodpovídá případné dotazy žáků k dané problematice

3. dílčí část

 • žák dokáže vyhledat v recepturách určenou přílohu
 • žák popíše technologický postup přípravy přílohy z obilovin, její typické vlastnosti a expedici
 • žák vysvětlí, k jakým pokrmům je možné jednotlivé úpravy obilovin zvolit jako přílohu
 • učitel dohlíží na průběh činností
 • učitel konzultuje s žáky jejich chyby
 • učitel kontroluje správnost odpovědí
 • učitel provede závěrečné hodnocení

Způsob realizace

 • organizační forma výuky teoretická, průřezová, povinná
 • komplexní úloha bude řešena v odborné učebně

Pomůcky

Teoretická výuka probíhá v klasické učebně, s využitím informačních a komunikačních technologií.  

Technické vybavení:

 • počítač
 • MS Word, Power Point
 • dataprojektor
 • plátno na promítání (interaktivní tabule)

Učební (odborné) pomůcky pro žáka:

 • učebnice Hana Sedláčková. Technologie přípravy pokrmů 2., Alena Šindelková: Kuchařské práce
 • záznamový blok
 • psací potřeby

Učební (odborné) pomůcky pro učitele:

 • shodné s požadavky na žáka
 • pracovní listy pro samostatnou práci žáků, počet vyhotovení odpovídá počtu žáků ve třídě

VÝSTUPNÍ ČÁST

Popis a kvantifikace všech plánovaných výstupů

1. Dílčí část - žáci získávají prostřednictvím učitele teoretické poznatky o tradičních i netradičních přílohách z obilovin, na základě učebního textu a odborného výkladu si žáci pořizují zápisy.

 • předpokládá se spolupráce učitele se žákem
 • posuzuje se věcná správnost výkladu pojmů
 • posuzuje se správná aplikace teoretických poznatků do praktických příkladů
 • oceňuje se aktivita žáka

2. dílčí část - žáci vyplňují pracovní listy, čímž si zopakují získané vědomosti na téma Tradiční i netradiční přílohy z obilovin.

 • žák vyplňuje postupně 2 pracovní listy
 • hodnotí se samostatnost žáka při práci
 • hodnotí se forma zpracování a věcná správnost

3. Dílčí část  - Hodnotí se práce ve vyučovacích hodinách.

 • ústní prověření znalostí žáků
 • kladně se posuzují nadstandartní odpovědi, jež žák uvedl nad požadovaný rámec učiva a souvisí s moderními trendy v gastronomii
 • hodnocení pracovních listů
 • výsledné hodnocení, zpětná vazba slouží jak učiteli, tak žákům

Kritéria hodnocení

Komplexní úloha se považuje za splněnou při dodržení následujících kritérií:

 • 1x ústní zkoušení znalostí 
 • 2x písemné zkoušení 

Podklady pro hodnocení získává učitel zejména těmito metodami, formami, prostředky, způsoby:

 • soustavným sledováním výsledků vzdělávání žáka a jeho připravenosti na vyučování
 • ústním a písemným zkoušením, kontrolními písemnými pracemi
 • analýzou výsledků činností žáka

Při určování stupně prospěchu se hodnotí teoretické zvládnutí učiva žákem. Vyučující zároveň zohledňuje doporučení psychologických a jiných vyšetření, která mají přímý vztah ke způsobu hodnocení a získávání podkladů ke klasifikaci.

Přepočet mezi procenty správných odpovědí a známkou u písemného hodnocení:

 • 100- 90%    správných odpovědí                   1
 •   80 - 70%   správných odpovědí                   2
 •           50%   správných odpovědí                  3
 •   40 -  30 %  správných odpovědí                  4
 •            20%  a méně správných odpovědí     5

Doporučená literatura

Alena Šindelková. Kuchařské práce. Technologie 1. díl. Praha: Parta, 2016. 91 s. ISBN:978-80-7320-052.

Hana Sedláčková. Technologie přípravy pokrmů 2. Praha:Fortuna, 2007. 85 s. ISBN:80-7168-952-1.

Poznámky

Přehled o úloze:

 • Prezentace  
 • Pracovní list 1, 2
 • Správná řešení 1, 2
 • Hodnotící tabulka

Přílohy:

 1. Prezentace:    Tradiční i netradiční přílohy z obilovin
 2. Pracovní listy: Tradiční i netradiční přílohy z obilovin
 3. Hodnotící tabulka 

Obsahové upřesnění

OV NSK - Odborné vzdělávání ve vztahu k NSK

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Františka Vyškovská. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.