Detail modulu Zúčtovací vztahy

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Zúčtovací vztahy

Kód modulu

63-m-4/AA85

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

63 - Ekonomika a administrativa

Komplexní úloha

Cizí měny v účetnictví

Obory vzdělání - poznámky

63-41-M/02 Obchodní akademie

Délka modulu (počet hodin)

20

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Modul navazuje na modul:

 • Technika účtování. Rozvaha, 
 • Základní účtování běžných účetních případů.

Modul je vhodné zařadit za moduly:

 • Účtování majetku,
 • Účtování finančního majetku a bankovních úvěrů.

Základní znalost pojmů:

 • pohledávky a závazky,
 • kurz ČNB,
 • obchodní společnosti, společníci,
 • daně a dotace.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je teoreticky i prakticky seznámit žáka s účtováním pohledávek a závazků.

Modul směřuje k prohloubení kompetencí směřujících k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám a prohloubení odborných kompetencí žáků v provádění typických činností.

Po ukončení modulu je žák schopen účtovat pohledávky a závazky z obchodního styku v české i cizí měně, zaúčtovat typické účetní případy týkající se daní, dotací, pohledávek a závazků vůči společníkům. Je připraven prakticky vést analytickou evidenci pohledávek a závazků a používat informace vyplývající z této evidence.

Absolvováním modulu je žák připraven optimálně využít svých znalostí k profesnímu uplatnění ve světě práce.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • používá účty ve 3. účtové třídě,
 • účtuje o pohledávkách vůči odběratelům a závazcích vůči dodavatelům,
 • pracuje s fakturami,
 • vede analytickou evidenci pohledávek a závazků z obchodního styku,
 • účetně vyřeší neuhrazené pohledávky,
 • vysvětlí průběh placení pomocí záloh,
 • účtuje přijaté a poskytnuté provozní zálohy,
 • účtuje pořízení majetku z členských zemí EU a mimo EU,
 • účtuje prodej mimo Českou republiku,
 • používá denní nebo pevný kurz ČNB,
 • provádí přepočty kurzů cizích měn,
 • vyčíslí a zaúčtuje kurzové rozdíly,
 • účtuje typické účetní případy týkající se pohledávek a závazků vůči společníkům,
 • účtuje placení záloh na příslušné daně,
 • zaúčtuje předpis a úhradu daní,
 • rozliší druhy dotací,
 • účtuje nárok, použití a příjem dotace ze státního rozpočtu, EU a jiných zdrojů.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • charakteristika zúčtovacích vztahů,
 • pohledávky a závazky z obchodního styku,
 • přijaté a poskytnuté provozní zálohy,
 • pohledávky a závazky v cizí měně,
 • pohledávky a závazky vůči společníkům,
 • účtování daní a dotací.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Základní strategií výuky je výklad (vysvětlování) látky, řešení účetních modelových situací, řešení vzorových příkladů a praktické metody při procvičování probírané látky. Při výuce se používají pracovní listy nebo sbírka příkladů, při řešení příkladů lze využít samostatnou a skupinovou práci žáků. Výuku je vhodné doplnit souvislým příkladem (zpracování typických dokladů).

Ve výuce se prolíná teoretická a praktická část modulu, je vhodné klást důraz na nácvik pracovních činností a dovedností (pracovat s fakturami, určit účetní případy a účtování, vést analytickou evidenci, provádět přepočty pohledávek a závazků v cizí měně).

Výuka probíhá v odborné učebně, kde je vhodné využití dataprojektoru či interaktivní tabule (schémata účtování účetních případů, příklady). Pro zjišťování kurzů ČNB je možné žákům povolit mobilní telefony (přístup na internet).

Žáci si zopakují pojmy ze vstupních předpokladů, znalost těchto pojmů průběžně používají.  Řeší modelové situace z běžného praktického života, příklady na pracovních listech nebo ve sbírce, souvislý příklad, pracují buď společně, samostatně nebo ve skupině (dvojice - lepší a slabší žák).

Součástí učebních činností žáků je domácí příprava a procvičování.

Zařazení do učebního plánu, ročník

3. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Ověření probíhá formou:

 • ústního nebo frontálního zkoušení,
 • písemného zkoušení,
 • zpracováním souvislého příkladu.

Ústní individuální zkoušení a frontální zkoušení je zaměřeno na ověření teoretických znalostí a účtování základních účetních případů.

Písemné zkoušení se skládá ze dvou testů:

 • účtování pohledávek a závazků v české a cizí měně včetně placení formou záloh,
 • účtování daní a dotací, účtování pohledávek a závazků vůči společníkům.

Pro souvislý příklad žák obdrží účetní doklady, doklady zpracuje, určí účetní případy, zaúčtuje účetní případy do deníku, vede analytickou evidenci.

Kritéria hodnocení

Hodnocení ústního individuálního nebo frontálního zkoušení: hodnocení znalosti teorie a účtování, kromě znalostí je hodnocena souvislost ústního projevu, uvádění příkladů, rychlost reagování.

Hodnocení písemného zkoušení (testů): % úspěšnosti: 100 % – 51 % - žák uspěl, 50 % - 0 % - žák neuspěl.

Hodnocení souvislého příkladu: kromě správného vypracování (90 % hodnocení) se hodnotí pečlivost vypracování (10 % hodnocení). % úspěšnosti: 100 % – 51 % - žák uspěl, 50 % - 0 % - žák neuspěl.

Celkové hodnocení:

Žák splnil všechny požadované výstupy modulu v případě, že ústní nebo frontální zkoušení není hodnoceno prospěchem nedostatečným a současně uspěl v písemných testech a vypracování souvislého příkladu.   

Doporučená literatura

Pavel Štohl, Učebnice účetnictví - 2. díl

Pavel Štohl, Sbírka příkladů k učebnici účetnictví -2. díl

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Libuše Čechová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné