Detail modulu Vlastní typografické projekty

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Vlastní typografické projekty

Kód modulu

82-m-4/AJ09

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

82 - Umění a užité umění

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

 • 82-41-M/05 Grafický design

Délka modulu (počet hodin)

24

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

 • znalost teoretických i praktických základů typografie

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je osvojení znalostí a rozvoj kreativního přístupu k typografii. Žák se seznámí s použitím typografie a s přesahem do nejrůznějších kontextů, žánrů a technik. Žák je veden k samostatným projektům s použitím typografie s přesahem do nejrůznějších kontextů, žánrů a technik.

Po absolvování modulu žák rozvíjí přesahy typografie do nejrůznějších médií a rozvíjet kreativitu svých prací jak s obsahovou tak formální složkou typografických znaků.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • používá znalosti a dovednosti z oblasti typografie zůročit ve vlastních autonomních a originálních výtvarných projektech
 • vysvětlí přesahům typografie v abstraktní rovině
 • pracuje s přesahy pravidel typografie do nejrůznějších médií a technik
 • aktivně vytváří tyto přesahy 

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahové okruhy učiva:

 1. Spojení typografie a průmyslového designu, tradičních řemesel, architektury atd.
 2. Analogie nejrůznějších tvarosloví s tvaroslovím typografie
 3. Historická kontext použití typografie
 • v užitém umění
 • ve volném umění
 1. Vztah informativní a estetické funkce typografie

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie učení: ve výuce se doporučuje kombinovat níže uvedené metody výuky.

Metody slovní:

 • monologické výklady - vysvětlování, výklad,

Metody názorně demonstrační:

 • pozorování, předvádění, projekce
 • vlastní tvorba s konzultací
 • hodnocené domácí úkoly (konzultace a diskuse)
 • prezentace vlastní tvorby před spolužáky ve třídě
 • orientace žáků v učivu (diskuze, ústní prezentace)

Specifikace samostatné práce žáků:

 • žák vytvoří vlastní sadu písma z využívajíc tvarosloví či fyzikálně optických vlastností čehokoliv materiálně uchopitelného

Specifikace společné práce žáků:

 • žáci společně vytvoří monumentální písmový znak při práci v plenéru pomocí enviromentálních výtvarných prostředků

Specifikace domácí práce žáků:

 • žák zpracuje komparativní referát na téma praktická aplikace typografie v užitém a svobodném umění
  • teoretická část (teoretický popis tématu)

  • praktická část (praktická aplikace typografie)

  • 6 až 10 stran včetně příloh (skicy, fotografie, aj.)

Učební činnosti žáků:

 • seznámí se se spojením typografie a průmyslového designu, tradičních řemesel, architektury
 • charakterizuje analogie nejrůznějších tvarosloví s tvaroslovím typografie
 • seznámí se a používá historický kontext použití typografie 
 • popíše vztah informativní a estetické funkce typografie

Zařazení do učebního plánu, ročník

3.ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Praktické forma zkoušení

 • samostatná práce (vlastní sada písma)
 • společná práce (monumentální písmový znak)
 • samostatný domácí úkol (komparativní referát)

V rámci výuky jsou ověřovány především praktické dovednosti formou samostatné práce.

Ověřované okruhy:

 • spojením typografie a průmyslového designu, tradičních řemesel, architektury
 • analogie nejrůznějších tvarosloví s tvaroslovím typografie
 • historický kontext použití typografie 
 • vztah informativní a estetické funkce typografie

 

Kritéria hodnocení

prospěl – neprospěl

 • 1 - výtvarný či písemný projev je originální a kreativní, výsledky činnosti jsou kvalitní, pouze s menšími nedostatky, žák je schopen pracovat samostatně
 • 2 - výtvarný či písemný projev je zpravidla bez podstatných nedostatků, výtvarný projev je estetický, bez větších nepřesností. žák je schopen pracovat samostatně nebo s drobnou pomocí pedagoga
 • 3 - ve výtvarném i psaném projevu se objevují častější nedostatky, výtvarný projev je méně estetický a má menší nedostatky, žák je schopen pracovat samostatně s větší mírou pomoci pedagoga
 • 4 - v projevu se projevují nedostatky, výtvarný projev je málo estetický, závažné nedostatky a chyby dovede žák s pomocí pedagoga opravit, při samostatném studiu se potýká s obtížemi
 • hranice úspěšnosti zkoušky -  výtvarný projev má vážné nedostatky, chyby nedovede žák opravit ani s pomocí učitele, není schopen samostatného studia

Pro splnění modulu ho musí žák absolvovat s maximální absencí do 20 %.

Doporučená literatura

GARFIELD,Simon. Ten můj font, Stručné dějiny typografie v esejích. Praha: Akropolis, 2018. 296 s. ISBN 978-80-7470-204-4

BYDŽOVSKÁ, Lenka, SRP, Karel Srp, BREGANTOVÁ, Polana. Karel Teige a typografie / Asymetrická harmonie Karel Teige, Akropolis. 2009. 312 s. ISBN 978-80-86903-93-4

Kolektiv autorů. Kreativní písmo – Jak na to. První vydání. Slovart. 2017. 144 s.
ISBN 978- 80-7529- 300- 8

Kolektiv autorů. Typografie písma. Slovart. 2014. 208 s. ISBN 978-80-7391-807-1

AMBROSE, G., HARRIS, P..Typografie. Computer Press. 2010. 176 s. ISBN 9788025129678

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Markéta Stará. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné