Detail modulu Ochrana člověka za mimořádných událostí - H+L

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Ochrana člověka za mimořádných událostí - H+L

Kód modulu

99-m-3/AJ08

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný průřezový

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

99 - Průřezové

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Pro všechny obory vzdělání

Délka modulu (počet hodin)

6

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Vstupní předpoklady nebyly stanoveny.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Modul je určen pro obory vzdělání  v kategorii dosaženého vzdělání H a L0 a bude realizován jako odborně průřezový. Tento modul přispívá k aktivnímu přístupu žáků ke své odborné profesní kariéře a k zlepšení občanské gramotnosti. Žáci po absolvování tohoto modulu získají základní informace o povinnostech podnikajících fyzických a právnických osob při vzniku mimořádné události. Současně dokáží v případě mimořádné události adekvátně reagovat, ochránit se a případně pomoci ostatním.

Očekávané výsledky učení

Výsledky učení ve vazbě na RVP

 • dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
 • váží si zdraví a cílevědomě je chrání; rozpozná, co ohrožuje tělesné a duševní zdraví

Žák:

 1. vysvětlí hlavní zásady chování v případě vzniku mimořádné události
 2. nahlásí mimořádnou událost na příslušnou linku tísňového volání a popíše právní dopady zneužití volání na tísňovou linku
 3. zvládá správné postupy v případě zaznění varovného signálu „Všeobecná výstraha“
 4. využije prostředků improvizované ochrany a připraví evakuační zavazadlo
 5. popíše základní práva a povinnosti právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob ve vztahu k zákonům č. 239/2000 Sb., a č. 240/2000 Sb.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Zásady chování v případě vzniku mimořádné události (při haváriích a antropogenních mimořádných událostech a mimořádných událostech způsobených přírodními vlivy)
 • Zásady volání na tísňové linky včetně právních otázek týkajících se zneužití linky tísňového volání
 • Varovný signál „Všeobecná výstraha“, správný postup v případě jeho zaznění
 • Prostředky improvizované ochrany a jejich správné použití, evakuační zavazadlo
 • Práva a povinnosti právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob ve vztahu k zákonu č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, a zákonu č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Strategie výuky

Metody slovní:

monologické metody (vysvětlování, popis, výklad)

dialogické metody (rozhovor, diskuse)

názorně demonstrační metody (předvádění a pozorování)

metody práce s učebnicí, knihou, odborným časopisem, internetem

Metody praktické:

aktivizující situační metody (řešení problémového případu)
 

Učební činnosti

Žák:

 • pracuje s informacemi získanými z výkladu učitele
 • při své činnosti uplatňuje práci s odborným textem
 • navrhuje, jak čelit mimořádným událostem
 • konzultuje danou problematiku s učitelem
 • aplikuje teoretické poznatky do praktických příkladů
 • odhaluje případnou chybovost a provede opravu

 

Činnosti žáka ve vazbě na výsledky učení:

 1. Dodržuje ustanovení týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence
 • při výkonu své činnosti dodržuje právní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
 • používá předepsané osobní ochranné pracovní pomůcky a ochranná zařízení
 • chová se tak, aby nezpůsobil mimořádnou událost
 • dodržuje návody a správné postupy při obsluze zařízení
 1. Váží si zdraví a cílevědomě je chrání; rozpozná, co ohrožuje tělesné a duševní zdraví
 • každý žák se chová tak, aby neohrozil sebe a své okolí
 • rozhoduje se zodpovědně podle dané situace
 • dle svých možností poskytne účinnou pomoc a chová se zodpovědně v krizových situacích i v situacích ohrožujících život a zdraví člověka
 1. Vysvětlí hlavní zásady chování v případě vzniku mimořádné události
 • pracuje s informacemi získanými od učitele
 • ve spolupráci s učitelem popíše důsledky působení přírodních živlů
 • samostatně charakterizuje nebezpečí při vzniku havárie
 • na příkladech vysvětlí, jak se správně chovat při haváriích, antropogenních mimořádných událostech a událostech způsobených přírodními vlivy
 1. Nahlásí mimořádnou událost na příslušnou linku tísňového volání a popíše právní dopady zneužití volání na tísňovou linku
 • vyjmenuje a rozlišuje jednotlivé linky tísňového volání
 • samostatně dokáže nahlásit mimořádnou událost na příslušnou linku tísňového volání
 • ve skupině žáků nebo samostatně vysvětlí základní právní dopady zneužití volání na tísňovou linku
 • diskutuje o možných rizicích ve skupině žáků
 1. Zvládá správné postupy v případě zaznění varovného signálu „Všeobecná výstraha“
 • rozpozná varovný signál „Všeobecná výstraha“ a signály „Požární poplach“ a „Zkouška sirén“
 • ve spolupráci s učitelem popíše správný postup chování občana v případě zaznění signálu „Všeobecná výstraha“
 1. Využije prostředků improvizované ochrany a připraví evakuační zavazadlo
 • samostatně popíše obsah evakuačního zavazadla
 • vysvětlí ve skupině žáků, co jsou to prostředky improvizované ochrany a dokáže je použít
 • na příkladu dodržuje zásady evakuace, včetně zásad opuštění obydlí
 • konzultuje s učitelem zásady opuštění  obydlí
 1. Popíše základní práva a povinnosti právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob ve vztahu k zákonům č. 239/2000 Sb., a č. 240/2000 Sb.
 • popíše zapojení právnických a fyzických osob do záchranných a likvidačních prací (včetně možnosti odmítnutí těchto povinností)
 • ve spolupráci s učitelem vysvětlí omezení vyplývající z vyhlášení jednoho z krizových stavů

Zařazení do učebního plánu, ročník

 • 1. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Písemné zkoušení: znalosti a jejich aplikace se ověří formou otevřených otázek s tématy:

 • zásady chování v případě vzniku mimořádné události (při haváriích a antropogenních mimořádných událostech a mimořádných událostech způsobených přírodními vlivy) – 3 otázky
 • zásady volání na tísňové linky včetně právních otázek týkajících se zneužití linky tísňového volání – 3 otázky
 • varovný signál „Všeobecná výstraha“, správný postup v případě zaznění – 3 otázky
 • prostředky improvizované ochrany a evakuační zavazadlo – 3 otázky
 • práva a povinnosti právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob ve vztahu k zákonu č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, a zákonu č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů – 3 otázky

Kritéria hodnocení

Písemné zkoušení: žák získá maximálně 60 bodů, s ohledem na konkrétní témata:

 • zásady chování v případě vzniku mimořádné události (při haváriích a antropogenních mimořádných událostech a mimořádných událostech způsobených přírodními vlivy) – maximálně 12 bodů
 • zásady volání na tísňové linky včetně právních otázek týkajících se zneužití linky tísňového volání – maximálně 12 bodů
 • varovný signál „Všeobecná výstraha“, správný postup v případě zaznění – maximálně 12 bodů
 • prostředky improvizované ochrany a evakuační zavazadlo – maximálně 12 bodů
 • práva a povinnosti právnických, podnikajících fyzických a fyzických osob ve vztahu k zákonu č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, a zákonu č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů – maximálně 12 bodů

Žák uspěl při dosažení alespoň 40 bodů.

U písemného zkoušení se hodnotí věcná správnost výkladu pojmů, aplikace z teoretických poznatků do praktických příkladů.

Doporučená literatura

KOPECKÝ, Miroslav, Eleonóra TILCEROVÁ a Jaromír ŠIMAN. Ochrana člověka za mimořádných událostí. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. Studijní opora. ISBN 978-80-244-4094-1

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autory materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, jsou Jaromír Šiman, Eleonóra Tilcerová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné