Detail modulu Jsme zaměstnanci

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Jsme zaměstnanci

Kód modulu

63-m-4/AA72

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

63 - Ekonomika a administrativa

78 - Obecně odborná příprava

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

63-41-M/02 Obchodní akademie

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

78-41-M/02 Ekonomické lyceum

Délka modulu (počet hodin)

24

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Podstata a fungování tržní ekonomiky, podnikové činnosti, orientace v základních pracovně právních předpisech, podnikání jako základ tržní ekonomiky, zásady psaní obchodního dopisu, cizí jazyk

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Obecným cílem modulu je teoreticky i prakticky seznámit žáky s fungováním trhu práce, běžnými formami nabídky a poptávky na trhu práce, možnostmi získání práce, s písemnostmi spojenými se vznikem a ukončením pracovně právního vztahu, se základními pracovně právními a mzdovými předpisy.

Cílem pro žáka je získat informace o možnostech uplatnění v reálném životě, vyhodnotit nabídky práce a umět požádat o práci v českém i cizím jazyce.

Žák se připraví na pracovní pohovor, zpracuje podklady a písemnosti při sjednávání a ukončování pracovního poměru, provádí základní mzdové výpočty.

Očekávané výsledky učení

Ve vazbě na RVP

žák:

 • vyjmenuje a vysvětlí možnosti získávání a výběru práce z hlediska zaměstnance a zaměstnavatele
 • napíše motivační dopis a žádost o místo v českém i cizím jazyce
 • připraví se na přijímací pohovor v českém i cizím jazyce
 • zpracuje na PC písemnosti spojené se vznikem pracovního poměru
 • vyhledá v zákoníku práce práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
 • rozliší možné pracovně právní vztahy zaměstnance (pracovní smlouva, DPP, DPČ, jmenování, volba
 • rozliší druhy základní mzdy
 • vysvětlí pobídkové složky mzdy a náhrady mzdy
 • provádí mzdové výpočty s využitím znalostí o zákonné úpravě mezd a autentických podkladů
 • zpracuje na PC písemnosti spojené s ukončením pracovního poměru

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • trh práce, poptávka – vlivy na poptávku, nabídka – jak získat zaměstnání
 • kde a jak hledat práci
 • životopis, motivační dopis (i v cizím jazyce)
 • pracovní pohovor, simulace pohovoru
 • výběr uchazečů – výběrová řízení, kritéria pro přijetí zaměstnanců
 • vznik pracovně právního vztahu – pracovní smlouva, dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, jmenování, volba
 • odměňování za práci – mzdové předpisy, základní mzda, pobídkové složky mzdy, náhrady mzdy, výpočet základní mzdy, hrubá a čistá mzda, částka k výplatě, srážky ze mzdy, evidence mezd, výpočet čisté mzdy
 • práva a povinnosti zaměstnavatele – Zákoník práce
 • práva a povinnosti zaměstnance – pracovní řád
 • péče o zaměstnance – pojištění, poskytování informací, bezpečnost práce, nepovinná péče, odbory
 • práva a povinnosti zaměstnance
 • ukončení pracovního poměru – dohoda, výpověď, okamžité zrušení pracovního poměru
 • zabezpečení v nezaměstnanosti

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 • využití informačních a komunikačních technologií – výuka probíhá částečně v učebně s výpočetní technikou, práce v účetním programu, např. Pohoda
 • vzájemná komunikace mezi žáky a učitelem a žáky
 • práce s dokumenty, jejich analýza a interpretace
 • tvorba dokumentů spojených s uzavřením a ukončením pracovního poměru
 • simulace pracovního pohovoru
 • výklad
 • beseda s odborníkem

Zařazení do učebního plánu, ročník

obchodní akademie - 1. ročník

 

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

metody:

 • písemné práce
 • ústní zkoušení
 • vytvoření motivačního dopisu a životopisu
 • zpracování praktických příkladů k výpočtu mzdy
 • skupinová práce
 • beseda s personalistou
 • komunikace s žáky
 • simulace pracovních situací, např. pracovního pohovoru

formy:

 • ústní hodnocení – slovní zhodnocení výkonu, vysvětlení
 • písemné hodnocení
 • vzájemné hodnocení mezi spolužáky

Modul je splněn za následujících předpokladů:

 • předložení písemností spojených se vznikem a zánikem PP
 • vyřešení praktického příkladu
 • předvedení praktické ukázky pracovního pohovoru (podle podmínek např. s odborníkem z praxe)

Kritéria hodnocení

 • plynulost ústního projevu
 • věcně správné vyjadřování
 • komplexnost řešení problematiky
 • schopnost týmové spolupráce
 • přesnost a pečlivost

Celkové hodnocení – uspěl – neuspěl

Uspěl – předložil všechny požadované výstupy modulu, absolvoval písemnou práci, minimálně 1x se podrobil ústnímu zkoušení.

Doporučená literatura

Klínský, Münch – Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Eva Petřikovová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné