Detail modulu Daňové povinnosti OSVČ

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Daňové povinnosti OSVČ

Kód modulu

63-m-4/AA71

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

63 - Ekonomika a administrativa

78 - Obecně odborná příprava

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

63-41-M/02 Obchodní akademie

78-41-M/02 Ekonomické lyceum

63- 41- M/01 Ekonomika a podnikání

Délka modulu (počet hodin)

12

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Vstupním předpokladem jsou osvojené poznatky z oblasti základů podnikání, nákladů a výnosů, financování činnosti, přímých daní, povinností vůči institucím zdravotního a sociálního pojištění a vedení účetnictví a daňové evidence.

Modul navazuje na modul:

 • Podnikáme
 • Právní formy podnikání
 • Stanovujeme mzdu
 • Jaké daně platíme a jak je platit

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je seznámit žáky teoreticky i prakticky s daňovými a jinými povinnostmi osoby samostatně výdělečně činné. Směřuje k získání kompetencí v oblasti provádění činností souvisejících s registrací u příslušných institucí při zahájení podnikání, stanovení daňové a odvodové povinnosti vůči finančnímu úřadu a institucím zdravotního a sociálního pojištění, s prováděním daňových úkonů vyplývajících z titulu zaměstnávání pracovníků. Žák registruje podnikatele k daním z příjmů a k dalším odvodům, po skončení daňového období provede všechny předepsané úkony ve vztahu k finanční správě a orgánům zdravotního a sociálního pojištění podle platné legislativy za osobu podnikatele i za případné zaměstnance.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • při zahájení podnikání registruje podnikatele u ŽÚ, u OSSZ a příslušné zdravotní pojišťovny;
 • registruje podnikatele k živnostenskému podnikání na ŽÚ, k daním z příjmů a ostatním potřebným daním, k zálohové a srážkové dani;
 • ohlašuje podnikatele jako zaměstnavatele u OSSZ a příslušné zdravotní pojišťovny;
 • vystavuje potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti zaměstnanců;
 • provádí roční vyúčtování zálohové a srážkové daně;
 • stanovuje základ daně z výkazů daňové evidence a účetnictví;
 • uplatňuje výdaje procentem z příjmů;
 • vypočítá daň z příjmů při uplatnění nezdanitelných částí základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění;
 • vystaví daňové přiznání k daním z příjmů;
 • provede roční vyúčtování záloh na zdravotní a sociální pojištění podnikatele, vystaví přehledy pro příslušné instituce;
 • stanoví zálohy na zdravotní a sociální pojištění pro další účetní období.

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Organizace, podnik, právní úprava podnikání

Zabezpečení hlavní činnosti lidskými zdroji

Náklady a výnosy

Soustava daní a zákonné pojištění

Učební činnosti žáků a strategie výuky

První fáze výuky probíhá v teoretické rovině, na kterou navazuje provádění praktických úkonů spojených s problematikou daní a odvodů OSVČ. Žáci vyhledávají na portálech finanční správy, OSSZ a zdravotních pojišťoven příslušné registrační formuláře, přehledy, daňová přiznání a hlášení, které vyplňují podle zadaných údajů a dat získaných z výkazů daňové evidence nebo z účetnictví. Optimalizují daňovou zátěž podnikatele uplatněním skutečných výdajů nebo výdajů procentem z příjmů. Hodnotí dopad zvoleného způsobu na celkový odvod zdravotního a sociálního pojištění. Daňová přiznání a vyúčtování zálohové a srážkové daně vystavují v prostředí daňového portálu finanční správy na stránkách www.adisepo.cz., přehledy pro správu sociálního pojištění přes www.cssz.cz/cz/e-podani/ . Z celkové hodinové dotace modulu žáci využívají počítače a internet minimálně v rozsahu 8 hodin.

Zařazení do učebního plánu, ročník

4. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

1) Ústní zkoušení

2) Písemný test

3) Samostatná práce

Samostatná práce zahrnuje sestavení a vytištění:

 • registrace k daním;
 • viz  https://www.formulare-ke-stazeni.cz/formulare-ceska-sprava-socialniho-zabezpeceni.html
 • oznámení Okresní správě sociálního zabezpečení,
 • oznámení zdravotní pojišťovně;
 • daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob;
 • přehled o příjmech a výdajích OSVČ pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu;
 • vyúčtování zálohové a srážkové daně.

Celý modul je splněn za předpokladu, že proběhne:

a) 1x ústní zkoušení znalostí za dobu realizace modulu

b) 1x písemné ověření znalostí a dovedností formou uzavřených i otevřených otázek

c) odevzdání a hodnocení samostatné práce

Kritéria hodnocení

1) Ústní zkoušení – je hodnocena obsahová správnost, srozumitelnost ústního projevu, schopnost spojovat informace z různých tematických celků.

2) Písemný test – kromě faktické přesnosti je hodnocena pečlivost a srozumitelnost.

3) Samostatná práce – je hodnocena obsahová správnost a uvedení všech povinných formálních náležitostí.

Celkové hodnocení uspěl – neuspěl

Uspěl – Žák zpracoval všechny požadované výstupy modulu, hodnocení z ústního zkoušení a písemného testu není nižší než 50 %, hodnocení samostatné práce není nižší než 70%.

Absence nesmí překročit 20%.

Doporučená literatura

Učebnice Ekonomika pro obchodní akademie a ostatní střední školy 1 – 4 (autor: Petr Klínský, Otto Műnch)

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce

Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Radka Kotoučková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné