Detail modulu Vedení lidí a motivace

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Vedení lidí a motivace

Kód modulu

63-m-4/AA68

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

(odborný) teoreticko–praktický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

M (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

63 - Ekonomika a administrativa

78 - Obecně odborná příprava

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

63-41-M/02 Obchodní akademie

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Délka modulu (počet hodin)

16

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Absolvování modulů Podnikáme, Jsme zaměstnanci.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je teoreticky i prakticky seznámit žáky s manažerskými styly vedení lidí a jejich motivaci, což bude uvedeno na konkrétních případech z praxe.

Modul směřuje k prohloubení odborných kompetencí směřujících k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám a prohloubení odborných znalostí žáků v oblasti vedení lidí a efektivního naplnění této funkce. Po ukončení modulu žák bude schopen uchopit podstatu motivačního procesu a převést ho do praxe, bude obeznámen s nástroji úspěšného vedení lidí a rozpozná rozdíly mezi jednotlivými styly vedení lidí. Tyto znalosti bude připraven optimálně využít tak, aby se co nejlépe uplatnil na trhu práce.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • Rozpozná jednotlivé styly vedení lidí a dokáže mezi nimi identifikovat rozdíly

 • Uvede rozdíly mezi motivací a stimuly

 • Vysvětlí, proč je motivace u různých lidí odlišná a navrhne, jak na tyto motivy působit

 • Vybere vhodný typ manažerského vedení a motivace pro různé typy osobností

 • Ukáže na příkladu, jak hodnocení zaměstnanců ovlivňuje motivaci

 • Vyzkouší si roli manažera v komunikaci a rozhodování

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • Nástroje pro vedení lidí
 • Manažerské styly
 • Podstata motivačního procesu a jeho implementace
 • Hierarchie individuálních potřeb
 • Odměňování a zaměstnanecké výhody jako forma v systému odměňování
 • Hodnocení jako nástroj motivace

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 • vzájemná komunikace mezi žáky a učitelem a žáky
 • problémové úlohy – tematicky zaměřené
 • simulace pracovních situací
 • výklad
 • beseda s odborníkem
 • řešení závěrečné případové studie

Zařazení do učebního plánu, ročník

2. ročník, případně 4. ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

 • průběžné, formativní hodnocení žáků (slovní)
 • písemné ověření
 • vzájemné hodnocení žáky
 • zpracování závěrečné studie např. formou řešení případové studie, hodnoceno slovně

Kritéria hodnocení

Kritéria hodnocení:

 • komplexnost řešení problematiky
 • schopnost týmové spolupráce

Celkové hodnocení – uspěl – neuspěl

Uspěl – absolvoval písemnou práci, osobně se účastnil 75 % problémových úloh a simulací, zpracoval závěrečnou případovou studii (lze v týmu)

Doporučená literatura

Učebnice Ekonomika pro ekonomicky zaměřené obory středních škol 4 (autor: Petr Klínský, Otto Műnch, Lenka Barborová)

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Petr Klínský. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné