Detail modulu Globální problémy lidstva (H)

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Globální problémy lidstva (H)

Kód modulu

PR-m-3/AH93

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Vzdělávací oblasti

PR - Člověk a příroda

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

16

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Vzdělávací modul je univerzálně použitelný pro širokou cílovou skupinu. Vstupním požadavkem je znalost učiva vzdělávacích oborů vzdělávací oblasti Člověk a příroda na úrovni základního vzdělávání – fyziky, chemie, přírodopisu a zeměpisu (geografie).

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Vzdělávací modul seznámí žáky se základním rozdělením globálních problémů na intersociální, antroposociální a ekosociální problémy. Cílem modulu je ukázat žákům, jak je lidstvo propojeno s planetou Zemí.

Obsahová charakteristika

V rámci vzdělávacího modulu si žáci osvojí základní informace o nejrozšířenějších globálních problémech lidstva. Žáci získají přehled o intersociálních problémech (problém války, socioekonomické zaostalosti rozvojových zemí, problém mezinárodní zadluženosti), antroposociálních problémech (problém chudoby, epidemií, mezinárodní migrace, terorismu) a ekosociálních problémech (problém populační, potravinový, surovinový, energetický a ekologický). Vzdělávání směřuje k předcházení negativním jevům (proti konzumnímu způsobu života, užívání návykových látek) a k odmítnutí lhostejných nebo negativních projevů k životnímu prostředí. 

Cílová skupina

Vzdělávací modul je určen žákům kategorie vzdělávání H (střední odborné vzdělávání s výučním listem) napříč všemi obory vzdělávání.

Návaznosti modulu

Vzdělávací modul má vztah k dalším modulům, které se zabývají ekologií a environmentální výchovou.

Očekávané výsledky učení

Žák

 • popíše základní globální problémy lidstva
 • objasní příčiny vzniku globálních problémů lidstva
 • vysvětlí pojmy intersociální problémy, antroposociální problémy a ekosociální problémy
 • vysvětlí problematiku války a míru, socioekonomické zaostalosti rozvojových zemí, problematiku chudoby, nekontrolované mezinárodní migrace, terorismu či nadměrného populačního růstu
 • vysvětlí základní možnosti řešení globálních problémů lidstva

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 • intersociální problémy: problém války, socioekonomické zaostalosti rozvojových zemí, problém mezinárodní zadluženosti
 • antroposociální problémy: problém chudoby, epidemií, mezinárodní migrace, terorismu
 • ekosociální problémy: problém populační, potravinový, surovinový, energetický a ekologický

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Pro dosažení výsledků učení jsou doporučeny následující činnosti:

 • výklad učitele s ilustračními příklady
 • skupinová práce – skupiny pracují s pracovními listy
 • individuální práce – zadávání žákovských prací/projektů a jejich prezentace

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Ověřovat dosažení výsledků učení je možné jak v průběhu modulu (průběžné hodnocení praktických činností a jejich výsledků), tak v jeho závěru s pomocí speciálních aktivit. V praxi je vhodné tyto dva přístupy kombinovat. Těžiště při hodnocení praktických činností spočívá především v hodnocení správnosti zvoleného postupu.

Možné způsoby ověřování dosažených výsledků učení:

 • pracovní listy a soubory úloh (objektivní hodnocení, je zřejmé řešení)
 • individuální práce s textem (výstupem je projekt, prezentace apod.)
 • dialog učitele se žákem, řízená diskuze mezi žáky ve skupině
 • didaktický test (ověření znalostí základních pojmů)

Při hodnocení žáků bude kladen důraz na hloubku porozumění učivu, schopnost aplikovat poznatky v praxi, hodnocena bude samostatnost.

Kritéria hodnocení

 • žák charakterizuje základní globální problémy lidstva
 • žák objasní příčiny vzniku globálních problémů lidstva
 • vysvětlí pojmy intersociální problémy, antroposociální problémy a ekosociální problémy
 • vysvětlí problematiku války a míru, socioekonomické zaostalosti rozvojových zemí, problematiku chudoby, nekontrolované mezinárodní migrace, terorismu či nadměrného populačního růstu
 • žák pojmenuje dlouhodobě účinná řešení základních globálních problémů lidstva a posoudí dlouhodobou efektivitu těchto opatření

Hodnocení lze provést slovně, bodovým hodnocením, známkou nebo procenty.

Návrh hodnocení prostřednictvím procent:

Každá ze čtyř oblastí je hodnocena zvlášť, hodnocení oblasti tvoří čtvrtinu (25 %) celkového hodnocení:

 • prezentace – návrh na řešení vybraného globálního problému (25 %);  
 • vypracování pracovních listů (25 %);  
 • zapojení jednotlivců do praktických činností, např. fotodokumentace (25 %);
 • vypracování didaktického testu (25 %).

Hodnocena bude nejen práce skupin, ale i práce jednotlivců ve skupině a schopnost aplikace získaných vědomostí a dovedností v praxi.

Hodnocení:

100–86 % … výborný

85–70 % … chvalitebný

69–50 % … dobrý

49–34 % … dostatečný

33–0 % … nedostatečný

Žák nesplnil modul, pokud se vůbec nezapojil ve skupinové práci při praktických úlohách, nevypracoval pracovní listy, nevytvořil prezentaci nebo v celkovém hodnocení získal méně než 34 procent.

Doporučená literatura

Poznámky

Modul by mohl být plněn i v rámci projektových dnů.

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Bobková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné