Detail modulu Základy písemného projevu v anglickém jazyce

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Základy písemného projevu v anglickém jazyce

Kód modulu

CJ-m-3/AC02

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Vzdělávací oblasti

CJ - Cizí jazyky

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

36

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Vstupním předpokladem je osvojení odpovídajících očekáváných výstupů RVP ZV v oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Modul je využíván v součinnosti se vzdělávacími moduly pro ostatní dovednosti: reading, speaking, interaction,  listening. Vstupní úrověň se předpokládá v souladu s RVP ZV pro první cizí jazyk A2. V případě užití modulu pro další cizí jazyk se předpokládá vstupní úroveň A1.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je uvést žáky do základů písemné komunikace v cílovém jazyce. Žáci si osvojí základy písemného projevu, seznámí se s nejběžnějšími typy písemných útvarů krátkého i delšího rozsahu. Naučí se rozlišovat znaky formální a neformální komunikace a náležitě je využívat ve vlastním písemném projevu. Osvojí si všeobecnou strukturu písemnosti a typické fráze pro ten který písemný útvar. Žák bude aktivně pracovat s ukázkovými texty a zároveň bude schopen vytvořit texty nejběžněji užívané v písemném styku.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • rozlišuje mezi formální a neformální korespondencí
 • užívá fixní fráze a náležité spojovací výrazy typické pro formální i neformální písemný projev
 • strukturuje vhodně text
 • používá odpovídající formální náležitosti pro konkrétní písemný útvar
 • vypracovává písemnosti krátkého i delšího rozsahu

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahem modulu je rozvoj dovedností z oblasti písemné komunikace. Jsou představeny základní strategie potřebné pro vytvoření písemný útvarů užívaných v běžné písemné komunikaci (např. krátký vzkaz, neformální e-mail, formální dopis) s odpovídajícími formálními náležitostmi. Důraz je kladen na osvojení klíčových frází a obratů očekávaných v daném písemném útvaru.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

 • práce s autentickými materiály (písemnosti různého charakteru)
 • řízená diskuze k uvedení do problematiky a k aktivnímu řešení problému
 • práce s pracovními listy (osvojování si klíčových frází)
 • zpracování písemných útvarů krátkého i dlouhého rozsahu
 • zpracování písemných útvarů formálního a neformálního charakteru
 • individuální práce při vypracovávání vlastních textů

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Průběžně je prováděno hodnocení formativního i sumativního charakteru.

a) aktivně rozlišuje mezi formální a neformální korespondencí

ověřováno prostřednictvím souboru úloh

b) užívá fixní fráze a náležité spojovací výrazy typické pro formální i neformální písemný projev

ověřováno pomocí pracovních listů

c) strukturuje vhodně text

ověřováno prostřednictvím souboru úloh

d) používá odpovídající formální náležitosti pro ten který písemný útvar

ověřováno prostřednictvím souboru úloh

e) zpracovává písemnosti krátkého a delšího rozsahu

ověřováno prostřednictvím cvičných textů

Modul je zakončen vypracováním závěrečné písemné práce ve složení 1 krátký text, 1 dlouhý text, přičemž jeden z textů náleží do neformálního písemného projevu a druhý do projevu formálního.

Kritéria hodnocení

Doporučené hodnocení pro testovou část (pracovní listy):

 • 100–85 % – výborný
 • 84–70 % – chvalitebný
 • 69–55 % – dobrý
 • 54–40 % – dostatečný
 • 39–0 % – nedostatečný

Doporučené hodnocení jednotlivých písemných prací:

 • splnění zadání (typ písemnosti, rozsah, požadované informace)  
 • organizace a návaznost textu (odstavce, spojovací výrazy)
 • slovní zásoba (správnost a rozsah)
 • gramatika (správnost a rozsah)

Každé ze čtyř kritérií je hodnoceno 3 body, výsledná škála:

 • 12–11 bodů – výborný
 • 10–9 bodů – chvalitebný    
 •  8–7 bodů – dobrý
 •  6–5 bodů – dostatečný
 •  4–0 bodů – nedostatečný

Modul je splněn, pokud žák úspěšně splní závěrečnou písemnou práci.

Doporučená literatura

Jazykové učebnice běžně užívané ve výuce (např. edice Real Life nakladatelství Longman)

Poznámky

Doporučuje se vhodný výběr textů vzhledem k danému oboru a ročníku vzdělávání.

Jazyková dovednost writing úzce souvisí s ostatními jazykovými dovednostmi – speaking, reading, listening. Doporučuje se absolvování ostatních modulů těchto jazykových dovedností.

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Alena Janurová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné