Detail modulu Reading with comprehension

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Reading with comprehension

Kód modulu

CJ-m-3/AB87

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Vzdělávací oblasti

CJ - Cizí jazyky

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

36

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Vstupním předpokladem je osvojení odpovídajících očekáváných výstupů RVP ZV v oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Modul je využíván v součinnosti se vzdělávacími moduly pro ostatní dovednosti: reading speaking, writing, listening. Vstupní púrověň se předpokládá v souladu s RVP ZV pro první cizí jazyk A2. V případě užití modulu pro další cizí jazyk se předpokládá vstupní úroveň A1.

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Vzdělávací modul spadá do okruhu jazykových dovedností užívaných v cizím jazyce. Modul je orientován na čtecí dovednosti s porozuměním textu. V průběhu modulu si žáci prohlubují znalosti slovní zásoby, správnou výslovnost, schopnost reakce na dané informace v textu a směřují k celkovému pochopení a vyjádření hlavních myšlenek daného textu a vlastní reprodukci textu.

Očekávané výsledky učení

Žák:

  • produktivně si osvojí nové lexikální prostředky včetně ustálených obratů, receptivně si osvojí další lexikální jednotky tak, aby byl schopen porozumět psaným textům obsahujícím nízké procento neznámých výrazů
  • čte s porozuměním různorodé texty
  • vyhledává specifické i detailní informace v různorodých textech
  • je schopen vyjádřit hlavní myšlenku textu

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Obsahem vzdělávacího modulu je čtení s porozuměním. Pozornost je věnována užití vhodné strategie čtení v závislosti na záměru a obtížnosti textu (scanning, skimming), čtení se správnou výslovností. Žák umí postihnout logickou strukturu textu, pochopí téma a hlavní myšlenku daného textu.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

  • práce se slovní zásobou (přiřazování, doplňování, definice, vyhledávání neznámých slov, soubor úloh na rozšíření slovní zásoby potřebné pro dané texty, pracovní listy)
  • práce s překladovými a výkladovými slovníky, jazykovými příručkami, internetové vyhledávání
  • čtení monologických, dialogických a kombinovaných textů se správnou výslovností (využití zvukových nahrávek daného textu rodilými mluvčími)
  • vyhledání specifických a detailních informací
  • zpracování souboru úloh zaměřených na ověřování pochopení textů (přiřazování správných informací, určení pravdivých/nepravdivých informací, seřazení logické struktury rozhovoru / jednoduchého monologického textu)
  • vyjádření hlavních myšlenek textu a schopnost reprodukce krátkých částí

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Hodnocení je prováděno průběžně, závěrečné hodnocení je složeným výsledkem různých způsobů ověřování jednotlivých výsledků učení.

a) produktivně si osvojí nové lexikální prostředky včetně ustálených obratů, receptivně si osvojí další lexikální jednotky tak, aby byl schopen porozumět psaným textům obsahujícím nízké procento neznámých výrazů

Výsledek učení lze ověřovat souborem úloh / pracovních listů.

b) čte s porozuměním různorodé texty

Výsledek učení lze ověřovat analýzou reálného projevu žáka a souborem pracovních listů            

c) vyhledává specifické i detailní informace v různorodých textech

Výsledek učení lze ověřovat souborem úloh / pracovních listů.

d) je schopen vyjádřit hlavní myšlenky textu

Výsledek učení lze ověřovat analýzou reálného projevu žáka.   

Kritéria hodnocení

Průběžné hodnocení výsledků učení a) a c) je realizováno na základě souboru úloh / pracovních listů. Stanovená mezní hranice úspěšnosti a výše bodové škály je v kompetenci vyučujícího. Doporučená mezní hranice úspěšnosti je 40 %. Podle úrovně obtížnosti textů a  v návaznosti na tuto úroveň zvyšující se náročnost souboru úloh (pracovních listů) lze sledovat pokrok každého žáka. K hodnocení výsledku učení bodu b) a d) je užito formativního hodnocení, rozlišuje se pouze škála uspěl – neuspěl.

Celkové hodnocení modulu:

V modulu uspěl každý žák, který splnil a) a c) na 40 % a v bodě b) a d) uspěl.

Doporučená kritéria pro vyjádření výsledku učení známkou:

Převodník dosažené úspěšnosti na známku

úspěšnost žáka v testu pod 40 % = nedostatečný

úspěšnost žáka v testu od 40 do 55 % = dostatečný

úspěšnost žáka v testu od 56 do 70 % = dobrý

úspěšnost žáka v testu od 71 do 85 % = chvalitebný

úspěšnost žáka v testu od 86 do 100 % = výborný

Žák v modulu uspěl, pokud uspěl v každém výsledku učení.

Doporučená literatura

učebnice a další výukové materiály dle potřeb vyučujícího, např. Lingea, Lexicon 5, výkladové a překladové slovníky, internetové slovníky, tematické texty z učebnic a anglických časopisů pro školy (Bridge, Friendship)

Poznámky

Doporučuji vhodný výběr textů vzhledem k danému oboru a ročníku vzdělávání.

Jazyková dovednost reading úzce souvisí s ostatními jazykovými dovednostmi – speaking, writing, listening. Doporučuji absolvování ostatních modulů těchto jazykových dovedností.

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zina Omelková. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné