Detail modulu Listening with comprehension

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Listening with comprehension

Kód modulu

CJ-m-3/AB82

Typ vzdělávání

Všeobecné vzdělávání

Typ modulu

všeobecně vzdělávací

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

Vzdělávací oblasti

CJ - Cizí jazyky

Komplexní úloha

Obory vzdělání - poznámky

Délka modulu (počet hodin)

36

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Vstupním předpokladem je osvojení odpovídajících očekáváných výstupů RVP ZV v oblasti Jazyk a jazyková komunikace.

Modul je využíván v součinnosti se vzdělávacími moduly pro ostatní dovednosti: reading speaking, writing, listening. Vstupní púrověň se předpokládá v souladu s RVP ZV pro první cizí jazyk A2. V případě užití modulu pro další cizí jazyk se předpokládá vstupní úroveň A1.

 

 

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Vzdělávací modul spadá do okruhu jazykových dovedností užívaných v cizím jazyce. Modul je orientován na dovednosti poslech s porozuměním. Předpokladem úspěšného porozumění mluvenému projevu je porozumění jednotlivým zvukům, slabikám, slovům a slovním spojením, frázím, gramatickým strukturám, větám, souvětím a delším úsekům hlasového projevu. Poslech s porozuměním vyžaduje kromě porozumění gramatice a slovní zásobě také porozumění charakteristickým rysům mluveného jazyka, což zahrnuje kontext, využití znalosti tématu a vlastních zkušeností, porozumění akcentům a aspektům souvislé řeči (connected speech).

Očekávané výsledky učení

Žák:

  • rozumí krátkému a jednoduchému informativnímu sdělení (oznámení, upozornění, varování)
  • rozumí hlavní myšlence i základním informacím krátkého monologu nebo dialogu s velmi malým počtem neznámých slov, projev je v pomalém tempu
  • postihne specifické informace jasně strukturovaného dialogu i monologu, projev je opět v pomalém tempu

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

Poslech s porozuměním je klíčovou řečovou dovedností. Poslech je zdrojem jazyka, poskytuje příjemci informace, jak jazyk funguje, čímž tvoří základ pro budoucí produkci jazyka.

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Při učebních činnostech zaměřených na rozvoj poslechu s porozuměním v cizím jazyce je důležité umožnit žákům postupné osvojení strategií, a to např.

  • předvídání obsahu na základě informací vztahujících se k textu (např. název textu, vizuální prvky) a na základě dosavadních znalostí tématu a zkušeností příjemce;
  • vyhledání/identifikace klíčových slov, kdy se příjemce soustředí na slova, která jsou ve větě pod přízvukem a nesou význam, protože je těžké porozumět každému slovu textu;
  • porozumění konkrétním informacím, kdy příjemce ignoruje informace, které nepotřebuje ke splnění úkolu nebo komunikačního záměru, a soustředí se na klíčová slova, synonyma, parafráze;
  • idenfikace postojů mluvčího (mluvčích), kdy se příjemce soustředí na intonaci a tzv. informace mezi řádky, protože mluvčí ne vždy přímo sdělí, co si myslí nebo jak se cítí;
  • intenzivní poslech, kdy se příjemce soustředí na detailní informace v krátkém úseku textu;
  • extenzivní poslech, kdy se příjemce soustředí na všeobecné porozumění obsahu delšího úseku textu.

Zařazení do učebního plánu, ročník

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

Hodnocení je prováděno průběžně, závěrečné hodnocení je složeným výsledkem různých způsobů ověřování jednotlivých výsledků učení.

a) porozumění poslechovým  textům obsahujícím nízké procento neznámých výrazů

Výsledek učení lze ověřovat souborem úloh / pracovních listů.

b) porozumění různorodým textům (např. vztahujícím se k danému oboru vzdělání)

Výsledek učení lze ověřovat analýzou reálného projevu žáka.            

c) vyhledává specifické i detailní informace v různorodých poslechových textech

Výsledek učení lze ověřovat souborem úloh / pracovních listů.

d) je schopen vyjádřit hlavní myšlenky poslechového textu

Výsledek učení lze ověřovat analýzou reálného projevu žáka.  

Kritéria hodnocení

Průběžné hodnocení výsledků učení a) a c) je realizováno na základě souboru úloh / pracovních listů. Stanovená mezní hranice úspěšnosti a výše bodové škály je v kompetenci vyučujícího. Doporučená mezní hranice úspěšnosti je 40 %. Podle úrovně obtížnosti textů a  v návaznosti na tuto úroveň zvyšující se náročnost souboru úloh (pracovních listů) lze sledovat pokrok každého žáka. K hodnocení výsledku učení bodu b) a d) je užito formativního hodnocení, rozlišuje se pouze škála uspěl – neuspěl.

Celkové hodnocení modulu:

V modulu uspěl každý žák, který splnil a) a c) na 40 % a v bodě b) a d) uspěl.

Doporučená kritéria pro vyjádření výsledku učení známkou:

Převodník dosažené úspěšnosti na známku

úspěšnost žáka v testu pod 40 % = nedostatečný

úspěšnost žáka v testu od 40 do 55 % = dostatečný

úspěšnost žáka v testu od 56 do 70 % = dobrý

úspěšnost žáka v testu od 71 do 85 % = chvalitebný

úspěšnost žáka v testu od 86 do 100 % = výborný

Žák v modulu uspěl, pokud uspěl v každém výsledku učení.

Doporučená literatura

učebnice a další výukové materiály dle potřeb vyučujícího, nahrávky z učebnic a dalších vhodných zdrojů dle výběru učitele

Poznámky

Doporučuje se vhodný výběr textů vzhledem k danému oboru a ročníku vzdělávání.

Jazyková dovednost listening úzce souvisí s ostatními jazykovými dovednostmi – speaking, writing, reading with comprehension. Doporučuji absolvování ostatních modulů těchto jazykových dovedností.

Obsahové upřesnění

VV - Všeobecné vzdělávání

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Klára Kunešová. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné