Detail modulu Všeobecné znalosti pro Reprodukčního grafika a Reprodukčního grafika pro média – 2. ročník

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Všeobecné znalosti pro Reprodukčního grafika a Reprodukčního grafika pro média – 2. ročník

Kód modulu

34-m-3/AH39

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

34 - Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Komplexní úloha

Zprodukování reklamní kampaně "Tour 2018 kapely Melody Boys"

Obory vzdělání - poznámky

34-53-H/01 Reprodukční grafik

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

Délka modulu (počet hodin)

36

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

Základní znalost pracovního procesu v polygrafickém průmyslu

Obecná znalost fyziky a chemie

Znalost barvových prostorů

Základní znalost z oblasti předtiskové přípravy

Základní znalost tiskových technik

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je prohloubení znalostí žáků oborů vzdělání Reprodukční grafik a Reprodukční grafik pro média v oblasti technologického postupu v polygrafické výrobě s důrazem na znalosti základních tiskových technik. Jedná se o modul průřezový, který žáky seznámí s průběhem polygrafické zakázky ve fázi tisku.

Očekávané výsledky učení

Žák:

 • charakterizuje operace následující po zpracování a odeslání tiskových dat
 • popíše princip tisku u jednotlivých tiskových technik
 • popíše tiskové formy pro jednotlivé tiskové techniky a postup jejich výroby
 • popíše v obecné rovině konstrukci jednotlivých tiskových strojů
 • přiřadí kategorie výrobků k jednotlivým tiskovým technikám

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 1. Operace po odeslání tiskových dat
  • tvorba tiskové formy pomocí zařízení RIP (RIPování)
  • kontrolní náhled – na kalibrovatelném proof monitoru
  • nátisk:
   • na certifikovaném nátiskovém zařízení
   • na tiskovém stroji, kde bude zakázka tištěna
 2. Tiskové techniky
  • ofsetový tisk, knihtisk, flexotisk, hlubotisk, sítotisk, digitální tisk, digitalizovaný tisk
 3. Tisková forma
  • pro tisk z plochy, z výšky, z hloubky, pro průtisk, pro digitální a digitalizovaný tisk
  • pro nepřímý tisk z plochy, pro nepřímý tisk z hloubky
 4. Konstrukce tiskových strojů
 5. Skupiny výrobků pro jednotlivé tiskové techniky

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Tento modul navazuje na modul Všeobecné znalosti pro Reprodukčního grafika a Reprodukčního grafika pro média – 1. ročník. Modul prohlubuje znalosti zejména v přípravě tiskových forem pro jednotlivé tiskové techniky a zaměřuje se více na konstrukci tiskových strojů. Důležitou součástí modulu je definování výrobků vhodných pro jednotlivé tiskové techniky.

Výsledek učení: charakterizuje operace následující po zpracování a odeslání tiskových dat

 • žák pracuje s textem (učebnice, PP či DVD prezentace)
 • žák využívá informační zdroje (internet, technické publikace)
 • na základě získaných informací žák popíše operace následující po vytvoření tiskového PDF souboru

Výsledek učení: popíše princip tisku u jednotlivých tiskových technik

 • žák pracuje s textem i obrazem (učebnice, nástěnné obrazové prezentace, PP či DVD prezentace)
 • žák využívá informační zdroje (internet, technické publikace)
 • na základě získaných informací žák popíše princip tisku u jednotlivých tiskových technik

Výsledek učení: popíše tiskové formy pro jednotlivé tiskové techniky a postup jejich výroby

 • žák pracuje s textem i obrazem (učebnice, nástěnné obrazové prezentace, PP či DVD prezentace)
 • žák využívá informační zdroje (internet, technické publikace)
 • na základě získaných informací žák popíše vlastnosti tiskových forem pro jednotlivé tiskové techniky
 • žák popíše přípravu jednotlivých tiskových forem

Výsledek učení: popíše v obecné rovině konstrukci jednotlivých tiskových strojů

 • žák pracuje s textem i obrazem (učebnice, nástěnné obrazové prezentace, PP či DVD prezentace)
 • žák využívá informační zdroje (internet, technické publikace)
 • na základě získaných informací žák popíše v obecné rovině konstrukci tiskových strojů pro základní tiskové techniky

Výsledek učení: přiřadí kategorie výrobků k jednotlivým tiskovým technikám

 • žák pracuje s textem i obrazem (učebnice, nástěnné obrazové prezentace, PP či DVD prezentace)
 • žák využívá informační zdroje (internet, technické publikace)
 • na základě získaných informací žák přiřadí kategorie polygrafických výrobků k jednotlivým tiskovým technikám

Zařazení do učebního plánu, ročník

Modul je možné zařadit v rámci odborného výcviku do výuky v 2. ročníku.

Vazba na obory vzdělání:

 • 34-53-H/01 Reprodukční grafik
 • 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

1. Písemná forma:

test v elektronické podobě obsahující jednoznačně stylizované otázky s volbou tří možných odpovědí, a to po jedné otázce ze všech pěti oblastí obsahu vzdělávání

2. Ústní forma:

2 až 4 ústní prověření znalostí v průběhu výuky modulu, a to vždy z několika probraných oblastí obsahu vzdělávání

Kritéria hodnocení

1. Písemné přezkoušení:

10 otázek po 10 bodech; max. počet dosažených bodů 100

Hodnocení:

uspěl – 55-100 bodů

neuspěl – méně než 55 bodů

2. Ústní zkoušení:

Žák je průběžně ústně zkoušen a hodnocen klasifikační stupnicí 1-5. Přihlíží se k tomu, zda žák odpovídá správně na kladené otázky, vyjadřuje se přesně a srozumitelně, má o prověřovaném učivu povědomí a má všeobecné znalosti z oblasti grafické reprodukce.

Hodnocení:

uspěl – průměrná známka 1-4

neuspěl – průměrná známka horší než 4

3. Docházka:

Žák uspěl, pokud má min. 75% docházku do vyučování, přičemž zbývajících 25 % může tvořit pouze omluvená absence (např. nemoc, návštěva lékaře).

----------------------------------------------------------------------------------------

Celkově žák uspěl, pokud uspěl ve všech třech kritériích současně.

Doporučená literatura

M. Kaplanová a kol.: Moderní polygrafie. 3. vyd. SPP, Praha, 2012. ISBN 978-80-254-4230-2.

R. Blahák, P. Pop: Realizace tiskovin. 1. vyd. Nakladatelství grafické školy, Praha, 2018. ISBN 978-80-86824-18-5.

M. Fribert: Počítačová grafika v předtiskových operacích. 1. vyd. Univerzita Pardubice, Pardubice, 1998. ISBN 80-719-4153-0.

Časopisy Svět tisku

J. Hejduk: Polygrafické sešity (pro jednotlivé tiskové technologie).

M. Čeppan a kol.: Polygrafické minimum. 2. uprav. dopl. vyd. TypoSet, Bratislava, 2000. ISBN 80-967811-3-8.

D. Bann: Polygrafická příručka. Slovart, Praha, 2008. ISBN 80-7391-029-2.

R. Bláha: Přehled polygrafie. 2. vyd. SNTL, Praha, 1964.

J. Barták: Z dějin polygrafie: tisk novin a časopisů v průběhu staletí. Votobia, Praha, 2004. ISBN 8072202030.

J. Šalda: Od rukopisu ke knize a časopisu. 4. přeprac. vyd. SNTL, Praha, 1983.

G. Ambrose: Grafický design: tisk a dokončovací práce. Computer Press, Brno, 2011. ISBN 978-80-251-2968-5.

T. Samara: Základy grafického designu: vizuální elementy, techniky a strategie pro grafiky. Slovart, Praha, 2013. ISBN 978-80-7391-698-5.

W. Lidwell, K. Holden a J. Butler: Univerzální principy designu: 125 způsobů jak zvýšit použitelnost a přitažlivost a ovlivnit vnímání designu. Computer Press, Brno, 2011. ISBN 9788025135402.

J. Dannhoferová: Velká kniha barev: kompletní průvodce pro grafiky, fotografy a designéry. Computer Press, Brno, 2012. ISBN 978-80-251-3785-7.

J. Král: Moderní knihařství. 1. vydání. Brno, 1999. Vydavatelství KNIHAŘ, ISBN 80-901 924 8-3. Nakladatelství SURSUM, ISBN 80-85799-49-9.

Ing. J. Zahrádka: Dokončovací výroba. 1988.

Poznámky

Modul Všeobecné znalosti pro Reprodukčního grafika a Reprodukčního grafika pro média – 2. ročník, určený pro odborný výcvik, úzce souvisí s teoretickými moduly: Principy tisku, Tiskové techniky, Knižní vazby, Světlo, barva, barvové prostory.

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Cikán. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné