Detail modulu Přehled pracovního postupu v grafickém průmyslu

 

VSTUPNÍ ČÁST

Název modulu

Přehled pracovního postupu v grafickém průmyslu

Kód modulu

34-m-3/AH34

Typ vzdělávání

Odborné vzdělávání

Typ modulu

odborný teoretický

Využitelnost vzdělávacího modulu

Kategorie dosaženého vzdělání

H (EQF úroveň 3)

L0 (EQF úroveň 4)

Skupiny oborů

34 - Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie

Komplexní úloha

Příprava digitálního sáčku pro výrobu brožury A5, vazba V2

Příprava digitálního sáčku pro výrobu letáku A5, 4/4

Obory vzdělání - poznámky

34-53-H/01 Reprodukční grafik

34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

Délka modulu (počet hodin)

20

Poznámka k délce modulu

Platnost modulu od

30. 04. 2020

Platnost modulu do

Vstupní předpoklady

 • Základní přehled o výrobcích polygrafického průmyslu
 • Obecná znalost předtiskové přípravy
 • Základní povědomí o komerčním tisku
 • Základní znalost knihařského zpracování
 • Obecná znalost možností expedice a logistiky

JÁDRO MODULU

Charakteristika modulu

Cílem modulu je seznámit žáky oborů vzdělání Reprodukční grafik a Reprodukční grafik pro média s komplexním pohledem na výrobní postupy v polygrafickém průmyslu (od zadání zakázky a její přípravy v předtiskové výrobě přes tisk po následné knihařské zpracování). Součástí tohoto modulu je také část pojednávající o způsobech balení a expedici k zákazníkovi.

Očekávané výsledky učení

Očekávané výsledky učení vycházejí z odborných kompetencí definovaných v RVP 34-53-H/01 Reprodukční grafik a RVP 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média.

Žák:

 • uvede možnosti příjmu analogových, popř. digitálních podkladů od zákazníka
 • vysvětlí pojem předtisková příprava (Pre-Press)
 • vysvětlí pojem tisk (Press) v rámci výrobního postupu
 • popíše dokončující zpracování (Post-Press) jako finální operaci výroby zakázky
 • vysvětlí pojem a význam balení a expedice tiskovin

Obsah vzdělávání (rozpis učiva)

 1. Kontakt se zákazníkem, příjem podkladů pro tisk
  • analogové a digitální podklady pro tisk
  • možnosti předávání dat
 2. Kreativní oddělení, DTP oddělení
 3. Příprava tiskových dat, vyřazení, nátisk, výroba tiskové formy
 4. Tisk tiskovou technikou dle charakteru zakázky
 5. Kontrola tiskového výstupu
 6. Knihařské operace
  • řezání, falcování, knižní vazby, vysekávání, …
 7. Balení a problematika logistiky   

Učební činnosti žáků a strategie výuky

Výuka probíhá přednáškovým způsobem se zapojením žáků pomocí diskuse. Důležitou součástí je promítání schémat, fotografií a filmů. Při výuce je využíván internet, odborné texty, digitální prezentace a ukázky a v neposlední řadě práce s odbornou literaturou, odbornými periodiky a texty.

Výsledek učení: uvede možnosti příjmu analogových, popř. digitálních podkladů od zákazníka

 • žák pracuje s textem i obrazem (učebnice, nástěnné obrazové prezentace, PP či DVD prezentace)
 • žák využívá informační zdroje (internet, technické publikace)
 • na základě získaných informací si žák osvojí základní přístup k zákazníkovi
 • žák koriguje požadavky zákazníka
 • žák určí způsob realizace zakázky podle dostupných technologií

Výsledek učení: vysvětlí pojem předtisková příprava (Pre-Press)

 • žák pracuje s textem i obrazem (učebnice, nástěnné obrazové prezentace, PP či DVD prezentace)
 • žák využívá informační zdroje (internet, technické publikace)
 • na základě získaných informací žák popíše způsoby vytvoření korektního tiskového souboru v DTP
 • žák charakterizuje nutné operace týkající se tiskového souboru pro vznik tiskové formy pro danou tiskovou techniku

Výsledek učení: vysvětlí pojem tisk (Press) v rámci výrobního postupu

 • žák pracuje s textem i obrazem (učebnice, nástěnné obrazové prezentace, PP či DVD prezentace)
 • žák využívá informační zdroje (internet, technické publikace)
 • na základě získaných informací žák popíše tiskové techniky podle charakteru zakázky, výše nákladu a požadované kvality tisku
 • žák porovná vhodnost jednotlivých tiskových technik z hlediska technologického (směr vlákna papíru, použité barvy, rychlost tisku aj.)

Výsledek učení: popíše dokončující zpracování (Post-Press) jako finální operaci výroby zakázky

 • žák pracuje s textem i obrazem (učebnice, nástěnné obrazové prezentace, PP či DVD prezentace)
 • žák využívá informační zdroje (internet, technické publikace)
 • na základě získaných informací žák popíše nejběžnější knihařské operace

Výsledek učení: vysvětlí pojem a význam balení a expedice tiskovin

 • žák pracuje s textem i obrazem (učebnice, nástěnné obrazové prezentace, PP či DVD prezentace)
 • žák využívá informační zdroje (internet, technické publikace)
 • na základě získaných informací žák vysvětlí význam balení a expedice tiskovin k zákazníkovi
 • žák charakterizuje nejběžnější metody balení výrobků v polygrafické výrobě

Zařazení do učebního plánu, ročník

Modul je možné zařadit do výuky v 1., resp. 2. ročníku.

Vazba na obory vzdělání:

 • 34-53-H/01 Reprodukční grafik
 • 34-53-L/01 Reprodukční grafik pro média

VÝSTUPNÍ ČÁST

Způsob ověřování dosažených výsledků

1. Písemná forma:

test v elektronické podobě obsahující jednoznačně stylizované otázky s volbou tří možných odpovědí, a to po jedné otázce ze všech sedmi oblastí obsahu vzdělávání

2. Ústní forma:

2-4 ústní prověření znalostí v průběhu výuky modulu, a to vždy z několika probraných oblastí obsahu vzdělávání

Kritéria hodnocení

1. Písemné zkoušení:

10 otázek po 10 bodech; max. počet dosažených bodů 100

Hodnocení:

uspěl – 55-100 bodů

neuspěl – méně než 55 bodů

2. Ústní zkoušení:

Žák je průběžně ústně zkoušen a hodnocen klasifikační stupnicí 1-5. Přihlíží se k tomu, zda žák odpovídá správně na kladené otázky, vyjadřuje se přesně a srozumitelně, má o prověřovaném učivu povědomí a má základní znalosti z oblasti pracovních postupů v grafickém průmyslu.

Hodnocení:

uspěl – průměrná známka 1-4

neuspěl – průměrná známka horší než 4

3. Docházka:

Žák uspěl, pokud má min. 75% docházku do vyučování, přičemž zbývajících 25 % může tvořit pouze omluvená absence (např. nemoc, návštěva lékaře).

----------------------------------------------------------------------------------------

Celkově žák uspěl, pokud uspěl ve všech třech kritériích současně.

Doporučená literatura

M. Kaplanová a kol.: Moderní polygrafie. 3. vyd. SPP, Praha, 2012, ISBN 978-80-254-4230-2

R. Blahák, P. Pop: Realizace tiskovin. Nakladatelství grafické školy, Praha, 2018, ISBN 978-80-86824-18-5

Z. Dvořáková: DTP a předtisková příprava. Computer Press, Brno, 2012, ISBN 978-80-251-1881-8

M. Fribert: Počítačová grafika v předtiskových operacích. 1. vyd., Univerzita Pardubice, Pardubice, 1998, ISBN 80-719-4153-0

Adam Lešikar: Vyřazování stran v předtiskové přípravě. Nakladatelství grafické školy, Praha, 2018, ISBN 978-80-86824-19-2

J. Žára: Moderní počítačová grafika. Computer Press, Brno, 2004, ISBN 80-251-0454-0

F. Bunting: Správa barev: průvodce profesionála v grafice a pre-pressu. Computer Press, Brno, 2003, ISBN 80-7226-943-7

Časopis Svět tisku

M. Čeppan a kol.: Polygrafické minimum. 2. uprav. dopl. vyd., TypoSet, Bratislava, 2000, ISBN 80-967811-3-8

D. Bann: Polygrafická příručka. Slovart, Praha, 2008, ISBN 80-7391-029-2

R. Bláha: Přehled polygrafie. 2. vyd., SNTL, Praha, 1964

J. Barták: Z dějin polygrafie: tisk novin a časopisů v průběhu staletí. Votobia, Praha, 2004, ISBN 8072202030

Jindřich Král: Moderní knihařství. 1. vyd., Brno, 1999. Vydavatelství KNIHAŘ, ISBN 80-901 924 8-3, Nakladatelství SURSUM, ISBN 80-85799-49-9

Ing. Jan Zahrádka: Dokončovací výroba. 1988

Poznámky

Obsahové upřesnění

OV RVP - Odborné vzdělávání ve vztahu k RVP

Materiál vznikl v rámci projektu Modernizace odborného vzdělávání (MOV), který byl spolufinancován z Evropských strukturálních a investičních fondů a jehož realizaci zajišťoval Národní pedagogický institut České republiky. Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Jiří Cikán. Creative Commons CC BY SA 4.0 – Uveďte původ – Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní.

Statut dokumentu

Veřejný

Přílohy veřejné